Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę z zakresu surowców dla przemysłu ceramicznego i materiałów ogniotrwałych
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_W04
    ma poszerzoną wiedzę w zakresie rozpoznawania i badania właściwości związków chemicznych stanowiących podstawę dla projektowania materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych
  • TCH2A_W01
    Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia szeroko pojętej chemii, z zakresu surowców i materiałów, fizykochemii procesów ich wytwarzania i użytkowania, jak również odpadów przemysłowych oraz ich wykorzystania w ochronie środowiska