Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologia ceramiki budowlanej i materiałów termoizolacyjnych
Efekt kształcenia:
ma podstawową wiedzę o surowcach i zasadach ich doboru dla danej technologii oraz o zależności właściwości materiałów budowlanych od właściwości surowców
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_W04
    ma poszerzoną wiedzę w zakresie rozpoznawania i badania właściwości związków chemicznych stanowiących podstawę dla projektowania materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych
  • TCH2A_W01
    Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia szeroko pojętej chemii, z zakresu surowców i materiałów, fizykochemii procesów ich wytwarzania i użytkowania, jak również odpadów przemysłowych oraz ich wykorzystania w ochronie środowiska