Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Równania Różniczkowe Cząstkowe
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe równania cząstkowe rzędu drugiego, zagadnienia i problemy dla nich stawiane oraz pewne metody znajdowania ich rozwiązań
Powiązania z KEU:
 • MAT1A_W04
  zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki
 • MAT2A_W04
  Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
 • MAT2A_U05
  swobodnie posługuje się narzędziami analizy, w tym rachunkiem różniczkowym i całkowym (w szczególności całką krzywoliniową i powierzchniową), elementami analizy zespolonej i fourierowskiej
 • MAT2A_U06
  orientuje się w metodach rozwiązywania klasycznych równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, potrafi stosować je w typowych zagadnieniach praktycznych
 • MAT2A_U13
  umie, na poziomie zaawansowanym i obejmującym matematykę współczesną, stosować oraz przedstawiać w mowie i na piśmie, metody co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki: analizy matematycznej i analizy funkcjonalnej, teorii równań różniczkowych i układów dynamicznych, algebry i teorii liczb, geometrii i topologii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki dyskretnej i teorii grafów, logiki i teorii mnogości