Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Antropologia obrazu i widowisk
Efekt kształcenia:
Interpretuje i przeprowadza krytyczną analizę widowisk, gatunków literacko-estradowych, piosenki i tańca estradowego.
Powiązania z KEU:
 • KLT2A_U13
  Pisze rozbudowane eseje, przygotowuje referaty oraz samodzielnie dobiera literaturę źródłową i przedmiotową.
 • KLT2A_U04
  W sposób wszechstronny rozpoznaje, interpretuje i przeprowadza krytyczną analizę dzieła literackiego, filmowego, plastycznego, muzycznego i teatralnego z zastosowaniem odpowiednich metod i narzędzi, w celu określenia ich znaczeń dzieła, jego oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
 • KLT2A_U06
  Wykrywa złożone zależności między procesami społecznymi, cywilizacyjnymi i kulturowymi posługując się właściwymi dla kulturoznawstwa metodami i narzędziami w tym zaawansowanymi technikami informacyjno- komunikacyjnymi.
 • KLT2A_U08
  Potrafi sformułować i uzasadnić tezy w wypowiedziach pisemnych i ustnych w języku polskim i obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • KLT2A_U09
  Analizuje złożone teksty kulturoznawcze (z dziedzin i dyscyplin nauki właściwych kulturoznawstwu), identyfikuje ich paradygmaty.
 • KLT2A_U12
  Formułuje na poziomie zaawansowanym w mowie i na piśmie problemy badawcze, stawia i testuje tezy oraz artykułuje własne poglądy w kwestiach społecznych, kulturowych i światopoglądowych