Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Język hiszpański B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia - język hiszpański w pracy i biznesie
Efekt kształcenia:
Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności, również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych oraz formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne, szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych, procesu rekrutacji i w środowisku pracy.
Powiązania z KEU:
 • MNB2A_U02
  posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • INS2A_U07
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • FMD2A_U03
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • FTC2A_U02
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz potrafi w języku angielskim przygotować opracowanie zagadnień wchodzących w zakres fizyki technicznej
 • INC2A_U03
  potrafi korzystać z prasy fachowej (także w języku angielskim), przygotować prezentacje ilustrującą problemy techniczne z zakresu inżynierii ciepła oraz przygotować do druku artykuł prezentujący wyniki własnych analiz
 • IMN2A_U03
  Posiada umiejętność pracy w zespołach badawczych, w tym także międzynarodowych oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
 • IPJ2A_U07
  Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
 • RCM2A_U04
  Posiada umiejętność pracy w zespołach badawczych, w tym także międzynarodowych oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
 • IMS2A_U01
  pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie, a także opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego oraz przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
 • IMS2A_U04
  posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i specjalistyczną terminologią w języku angielskim, a także korzystać z angielskojęzycznej literatury fachowej
 • ELT2A_U04
  posługuje się językiem angielskim lub innym używanym w komunikacji międzynarodowej w stopniu wystarczającym do porozumiewania się w sprawach zawodowych, a także czytania ze zrozumieniem informacji technicznych i potrzebnych dokumentów oraz wygłoszenia prezentacji
 • ZRZ2A_U05
  potrafi komunikować się, dyskutować oraz prowadzić debatę na tematy społeczno-ekonomiczne z użyciem specjalistycznej terminologii w języku ojczystym i języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IIE2A_U08
  pofrafi w sposób jasny i logiczny, w języku ojczystym i obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, prowadzić debatę, prezentować planowane działania i uzyskane efekty stosując zaawansowaną terminologię
 • ZIP2A_U02
  potrafi komunikować się z otoczeniem reprezentowanym przez zróżnicowany krąg odbiorców z użyciem specjalistycznej terminologii i różnych technik, prowadzić debatę a w jej ramach przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich, a także posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • MTN2A_U11
  Posiada umiejętność pracy w zespołach badawczych, w tym także międzynarodowych oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
 • AiR2A_U03
  komunikować się na tematy specjalistyczne z obszaru automatyki i robotyki ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; prowadzić debatę; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią z obszaru automatyki i robotyki
 • INF2A_U02
  posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego