Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Język polski w technice
Efekt kształcenia:
student ma świadomośc potrzeby ciągłego samokształcenia
Powiązania z KEU:
 • BG3A_K01
  Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z dyscypliną budownictwo.
 • BG3A_K02
  Potrafi dostrzec i scharakteryzować dodatkowe aspekty (np. etyczne, środowiskowe) rozwiązywanych zagadnień. Ma świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje w działalności budowlanej.
 • BUD1A_K04
  Rozumie znaczenie i wagę działań naukowych własnej uczelni, jej tradycję i znaczenie w pejzażu kulturalno-społecznym miasta i kraju; aktywnie bierze udział w popularyzacji jej dorobku.
 • BUD1A_K05
  Wykazuje postawę przedsiębiorczą; chętnie i aktywnie działa w sferze przedsiębiorczo-marketingowej.
 • IGR1A_K01
  Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności praktycznych oraz krytycznej ich oceny, jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań zagadnień teoretycznych i praktycznych w inżynierii górniczej, zasięgania opinii ekspertów.
 • IGR1A_K02
  Pracując indywidualnie lub zespołowo jest gotów do określania priorytetowych celów wykonywanych przez siebie zadań i wskazania metod ich osiągnięcia. Jest gotów do odpowiedzialnej realizacji zadań w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. Przestrzega zasad etyki zawodowej oczekując tego również od otoczenia.
 • IKS1A_K04
  Ma świadomość znaczenia działań naukowo-badawczych własnej uczelni w kształtowaniu środowiska i jest gotów do zasięgania opinii ekspertów; dba o dorobek i tradycje zawodowe w środowisku społecznym.
 • IPZ1A_K01
  Ma świadomość konieczności krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy oraz podnoszenia własnych kompetencji, w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, w szczególności w obszarze przemysłu surowcowego, energetyki i środowiska.
 • IPZ1A_K02
  Ma świadomość i jest gotów do inicjowania działań na rzecz środowiska naturalnego, społeczno-gospodarczego i interesu publicznego, w tym w zakresie racjonalnego wykorzystania surowców i energii w myśl zasad zrównoważonego rozwoju oraz jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.