Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Podstawy percepcji i przetwarzania informacji przez człowieka
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykorzystać w zadaniu praktycznym zagadnienia związane z percepcją i przetwarzaniem informacji.
Powiązania z KEU:
 • IAK1A_K02
  ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
 • IAK1A_K03
  ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur
 • IAK1A_K04
  ma świadomość roli społecznej absolwenta studiów wyższych w rozpowszechnianiu zachowań i postaw ograniczających zanieczyszczanie środowiska naturalnego; podejmuje starania, aby przekazać informacje o zagrożeniach dla człowieka płynących z zanieczyszczeń w sposób powszechnie zrozumiały
 • IAK1A_K05
  ma świadomość ważności i rozumie humanistyczny, kulturowo-społeczny wymiar działalności inżyniera-akustyka, w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; kształtuje kulturę techniczną w swoim środowisku zawodowym