Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Budowle ziemne i hydrotechniczne
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy w zakresie funkcjonowania budowli hydrotechnicznych w obrębie gospodarki wodnej
Powiązania z KEU:
  • IKS1A_K02
    Pracując indywidualnie lub zespołowo jest gotów, w sposób przedsiębiorczy i kreatywny do określania i rozwiązywania priorytetowych zadań inżynierskich dla kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Przestrzega zasad etyki zawodowej i jest gotów egzekwować je od otoczenia.
  • IKS1A_K03
    Wykazuje postawę przedsiębiorczą; jest gotów do działania na rzecz kształtowania środowiska zewnętrznego i wewnętrznego oraz interesu publicznego z wykorzystaniem nabytej wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu problemów inżynierskich zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.