Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kultura popularna i audiowizualna
Efekt kształcenia:
umiejętność kompetentnego interpretowania i krytycznego analizowania dzieł współczesnej kultury (przede wszystkim popularnej), samodzielnego myślenia i wypowiadania własnych sądów
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U04
    Potrafi rozpoznać specyfikę mediów, przeprowadzić ich analizę i przedstawić procesy przemian w mediach na tle przemian w głównych obszarach życia społecznego.
  • SOC1A_U11
    Potrafi skonstruować i przeprowadzić podstawowy projekt badawczy z zakresu socjologii.
  • SOC1A_U15
    Przygotowuje ustne prezentacje w języku polskim i angielskim (na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) obierając odpowiednie strategie argumentacyjne oraz formułuje odpowiedzi na krytykę tych argumentów.