Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania
Efekt kształcenia:
Student umie identyfikować zintegrowane systemy zarządzania i systemy zarządzania informacją.
Powiązania z KEU:
  • IPZ1A_W02
    Posiada wiedzę ogólną w zakresie budowy maszyn, urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz procesów zachodzących w cyklu ich życia; zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane do rozwiązywania zadań inżynierskich, w tym możliwości wykorzystania programów komputerowych.
  • IPZ1A_W03
    Zna i rozumie znaczenie surowców mineralnych i źródeł energii w rozwoju gospodarczym oraz uwarunkowania działalności przedsiębiorstw przemysłowych w otoczeniu społecznym, kulturowym i środowiskowym w świetle wyzwań współczesnej cywilizacji.
  • IPZ1A_W04
    Zna i rozumie podstawowe fakty i pojęcia związane z ekonomiczno-finansowymi i prawnymi uwarunkowaniami działalności gospodarczej (w tym przedsiębiorczości indywidualnej) oraz koncepcjami zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami przemysłowymi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.