Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metodyka pracy umysłowej
Efekt kształcenia:
Potrafi wykorzystać dostępne źródła, zweryfikować je i odpowiednio je wykorzystać w pracy uwzględniając zasady prawa autorskiego, własności intelektualnej i etyki naukowej.
Powiązania z KEU:
 • KLT1A_U11
  Weryfikuje uogólnienia w świetle dostępnych świadectw empirycznych.
 • KLT1A_U19
  Potrafi wykorzystać podstawowe zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.
 • SOC1A_U02
  Posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego.
 • KLT1A_U16
  Dobiera strategie argumentacyjne, konstruuje na poziomie elementarnym krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę i potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi grupami odbiorców.
 • SOC1A_U15
  Przygotowuje ustne prezentacje w języku polskim i angielskim (na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) obierając odpowiednie strategie argumentacyjne oraz formułuje odpowiedzi na krytykę tych argumentów.
 • SOC1A_U16
  Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych.