Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Metodyka pracy umysłowej
Efekt kształcenia:
Samodzielnie rozwiązuje postawione przed nim zadania, ma świadomość stanu własnej wiedzy i umiejętności i potrzeby ich ciągłego doskonalenia
Powiązania z KEU:
 • KLT1A_K02
  Jest otwarty na nowe idee i jest gotów do dyskusji nad nimi i wykazuje się przedsiębiorczym myślenieniem i działaniem.
 • KLT1A_K04
  Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym na rzecz rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych.
 • SOC1A_K01
  Rozumie potrzebę posługiwania się poprawnym językiem polskim i krytycznego odbioru treści.
 • SOC1A_K04
  Podziela etyczne założenia prowadzenia badań socjologicznych i rzetelność publikacji ich efektów oraz przestrzega zasad etyki zawodowej i dba o jej przestrzeganie w miejscu pracy.