Informacje ogólne:
Nazwa:
Air pollution
Kod:
int.courses-182
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Semestr:
zimowy
Prowadzący moduł:
dr inż. Samek Lucyna (Lucyna.Samek@fis.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student should characterize air pollutants. Student should have knowledge on EU regulations. Student knows how samples of PM are collected and how chemical content of PM are determined.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student should characterize gaseous and particulate matter pollution together with identification of sources Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student should have knowledge on regulations of air pollution Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student should have knowledge on the impact of air pollution on human health and cultural heritage objects Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student should be capable of performing simple laboratory experiments Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student should be capable of using simple software for elemental analysis of particulate matter Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is able to perform experimental work in the form of team work and is able to discuss in scientific English Sprawozdanie,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student should characterize gaseous and particulate matter pollution together with identification of sources + - - - - - - - - - -
M_W002 Student should have knowledge on regulations of air pollution + - - - - - - - - - -
M_W003 Student should have knowledge on the impact of air pollution on human health and cultural heritage objects + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student should be capable of performing simple laboratory experiments + - + - - - - - - - -
M_U002 Student should be capable of using simple software for elemental analysis of particulate matter + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to perform experimental work in the form of team work and is able to discuss in scientific English - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Lecture 1
Introduction. Definitions, natural, anthropogenic, primary, secondary pollution. Why it is important? Events: volcano in Indonesia influences on air in Europe.
Lecture 2
Gaseous pollution: SO2, NOx, CO, CO2, O3.
EU directives, WHO regulations, EPA regulations, Polish regulations. Concentration changes during years.
Lecture 3
Particulate matter pollution (PM).
Smog-definition, Smog in London (history). First regulations. Total suspended particulate matter (TSP), PM10, PM2.5, PM1.
EU directives, WHO regulations, EPA regulations, Polish regulations. Concentration changes during years.
Lecture 4
Particulate matter pollution (PM).
Sampling: methods, devices, EU directives, Polish regulations
Concentrations: EU directives, Polish regulations,
Chemical analyses – reference methods (EU,USA): elements, ions, organic compounds, black carbon, black smoke, organic carbon, C-14,
Lecture 5
Health impact of PM. Influence of size of particles, short term expose, long term expose. Diseases. Children, Elders. Program AirQ, what can be calculated. Data from whole world, Krakow.
Lecture 6
Receptor models for source identification and apportionment
Species (indicators) – what kind of sources?
Data preparation. Statistical analyses: principal component analysis (PCA), multilinear regression analysis (MLRA), positive matrix factorization (PMF), chemical mass balance (CMB).
How they work-explanation, results-examples.
Lecture 7
Air pollution and cultural heritage research. What is done? Why is done? Examples from Krakow research (Wawel, churches).

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Laboratory classes
Exercise 1. Collection and gravimetrical analysis of particulate matter. (Report no 1). (Lab.-FPACS)
Exercise 2. Qualitative elemental analysis of particulate matter by energy dispersive X-ray spectrometry (Report no 2). (Lab.-FPACS)
Exercise 3. Quantitative elemental analysis of particulate matter by energy dispersive X-ray spectrometry (Report no 3). (Lab.-FPACS)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The reports from the laboratories.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

EG- Exam Grade
LG- Laboratory Grade
Final Grade= 0.6EG+0.4LG

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

One absence on laboratories will be arrange individually.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

No prerequisities for foreign students.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Recommended literature and teaching resources not specified

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Additional scientific publications not specified

Informacje dodatkowe:

Brak