Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
English B2+ course - compulsory ESP course for students of SECOND-CYCLE STUDIES in MECHATRONICS with ENGLISH as the instruction language at the Faculty of Mechanical Engineering and Robotics
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-2-216-MD-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mechatronic Design
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
mgr Krukiewicz-Gacek Anna (sjokrk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

English B2+ course – compulsory ESP course for students of SECOND-CYCLE STUDIES in MECHATRONICS with ENGLISH as the instruction language at the Faculty of Mechanical Engineering and Robotics

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Umiejętności: potrafi
M_U001 Can understand extensive, even detailed texts and oral statements, for example, texts from specialist literature, lectures and presentations, when they relate to the field of study and contemporary issues, as well as messages and instructions in work environment. Can interpret obtained data and information, and notice hidden meaning expressed indirectly. Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Can write various types of text, for example, an extensive informative and argumentative text related to the field of study and specialisation, and texts related to the results of conducted research. Can make clear and extensive oral statements, especially with the use of language related to the academic environment, work placement, recruitment, and work environment. Wypracowania pisane na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Sprawozdanie,
Referat,
Egzamin
M_U003 Can prepare an extensive oral presentation related to the field of study, specialisation, and professional interests. Can take an active part in discussions with a suitable degree of fluency and spontaneity, also in the professional environment, and make clear and complex statements about phenomena and ones that express various points of view. Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Can carry on correspondence typical of work environment with the use of specialist language. Can make use of available academic and learning materials. Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium,
Egzamin
M_U005 Can use grammatical structures, phraseology and vocabulary necessary to understand texts related to the field of study as well as general academic texts, and notice hidden meaning expressed indirectly. Can use structures and phraseology that enable fluent and spontaneous communication in the academic and professional environment with the use of accurate specialist vocabulary. Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Umiejętności
M_U001 Can understand extensive, even detailed texts and oral statements, for example, texts from specialist literature, lectures and presentations, when they relate to the field of study and contemporary issues, as well as messages and instructions in work environment. Can interpret obtained data and information, and notice hidden meaning expressed indirectly. - - - - - - - - - - +
M_U002 Can write various types of text, for example, an extensive informative and argumentative text related to the field of study and specialisation, and texts related to the results of conducted research. Can make clear and extensive oral statements, especially with the use of language related to the academic environment, work placement, recruitment, and work environment. - - - - - - - - - - +
M_U003 Can prepare an extensive oral presentation related to the field of study, specialisation, and professional interests. Can take an active part in discussions with a suitable degree of fluency and spontaneity, also in the professional environment, and make clear and complex statements about phenomena and ones that express various points of view. - - - - - - - - - - +
M_U004 Can carry on correspondence typical of work environment with the use of specialist language. Can make use of available academic and learning materials. - - - - - - - - - - +
M_U005 Can use grammatical structures, phraseology and vocabulary necessary to understand texts related to the field of study as well as general academic texts, and notice hidden meaning expressed indirectly. Can use structures and phraseology that enable fluent and spontaneous communication in the academic and professional environment with the use of accurate specialist vocabulary. - - - - - - - - - - +
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Lektorat (30h):
English B2+ course – compulsory ESP course for students of SECOND-CYCLE STUDIES in MECHATRONICS with ENGLISH as the instruction language (WIMiR)

Grammar :
Revision and extension of grammatical topics covered during the B-2 course.
Vocabulary and phrases:
Introduction and extensive practice on vocabulary and phrases concerning the following topics:

1. Basics of mathematics, physics, chemistry and electronics.
2.Different aspects of measuring and graphic ways of presenting information
3.Technical drawing, CAM and CAD design – stages and documentation.
4.Materials engineering.
5.Mechanics (loads, stress, strength, forces, deformations)
6.Fundamentals of machine design (construction elements, joints – types and characteristics, elements of machining)
7.Vehicles and machines (kinds and causes of failure, maintenance, repair technology, safety at work)
8.Elements of robotics.
9.Elements of automatics.
10.Career development in Mechanical Engineering

Other language skills:
1. Reading with understanding scientific papers and other special interest texts
2. Introduction to academic writing : papers, Master’s thesis
3. Presentations
4. Job hunting process ( CV, a letter of application, interview )

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Lektorat: Eclectic approach covering 4 skills: speaking, writing, reading and listening with the use of various techniques based on the following types of interaction: teacher-student, student-teacher, student-student, as well as working in groups and student’s individual work.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

In order to receive an end-of-semester pass mark, it is required to pass all tests during the semester.

In case a student fails a test at the first attempt, they have the right to resit the test under the following conditions:

 • Receiving a pass mark at the second attempt results in deleting the fail mark received at the first attempt and replacing it with the pass mark, which will then be taken into account while calculating the average for the final grade.
 • Receiving a pass mark at the third attempt results in obtaining the average of the two marks (fail and pass), and recording the average mark in the course records. The average mark in case of regular tests must not be lower than 3.0.
 • Unexcused absence results in missing the first attempt at the test.
 • Each student has the right to resit a test twice.
 • Tests can take place in intervals not shorter than 2 days.
 • Each student has the right to see their marked tests and ask for explanation regarding the marking system and the correct answers, but they must not take photos of the tests or copy them in any other way.

The student needs to have a language textbook required for the group and level, and complete home assignments. The lack of required materials (textbook, home assignments) results in recording the student as “unprepared”. The teacher has the right to give a student a fail mark for the semester if the student has been unprepared for more than 50% of classes, also in the case when the student has passed all required tests.

The student can receive additional marks for being active in class, optional homework, presentations, and other activity offered and done for the benefit of the language group.

Only the students who have successfully completed all required semesters (received a pass mark in each required semester) are eligible to take the final exam.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Lektorat:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students who come to a language class need to be prepared as advised and instructed by the teacher (for example, in the form of language exercises). The evaluation of each student can be based on their oral production and/or written tests, which according to the AGH UST Study Regulations translates into the final grade for this form of university classes.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade equals the exam grade.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

The student should attend all classes of their language group. In case a student is absent from (a) class(es) due to an illness, the student should present a doctor’s note not later than 14 days after the absence caused by illness. In case of an unexcused absence, the student should approach the teacher, who will inform each student individually about the way of making up for the absence. The absence has to be made up for within 14 days counted from the day of the absence. Unexcused absence in two classes does not need to be made up for. If the number of unexcused absences in class exceeds 7, the teacher should not give the student a pass mark for the semester, even if some of the absences have been made up for before.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

English Language Requirements: B-2 level

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Professional English in Use, Mark Ibbotson, Cambridge
2.Cambridge English for Engineering, Mark Ibbotson, Cambridge
3.Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering, Eric Glendinning, Oxford
4.Cambridge English for Job-hunting, Colm Downes, Cambridge

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Only the students who have attended the course and fulfilled the course requirements are eligible to take the final exam.

FOREIGN LANGUAGE COURSE REQUIREMENTS

Constituent elements of fulfilling course requirements in any given semester:

1. Passing all tests
2. Receiving pass marks for other written and oral ways of testing student’s knowledge and skills
3. Additional elements

1. In order to receive an end-of-semester pass mark, it is required to pass all tests during the semester. All tests receive a mark.

In case a student fails a test at the first attempt, they have the right to resit the test under the following conditions:

 • Receiving a pass mark at the second attempt results in deleting the fail mark received at the first attempt and replacing it with the pass mark, which will then be taken into account while calculating the average for the final grade.
 • Receiving a pass mark at the third attempt results in obtaining the average of the two marks (fail and pass), and recording the average mark in the course records. The average mark in case of regular tests must not be lower than 3.0.
 • Unexcused absence results in missing the first attempt at the test.
 • Each student has the right to resit a test twice.
 • Tests can take place in intervals not shorter than 2 days.
 • Each student has the right to see their marked tests and ask for explanation regarding the marking system and the correct answers, but they must not take photos of the tests or copy them in any other way.

2. The teacher has to inform their students about the system of evaluation, and the form of retaking (resitting) any tests and papers at the beginning of the semester.

3. The student should attend all classes of their language group.

 • In case a student is absent from (a) class(es) due to an illness, the student should present a doctor’s note not later than 14 days after the absence caused by illness.
 • In case of an unexcused absence, the student should approach the teacher, who will inform each student individually about the way of making up for the absence. The absence has to be made up for within 14 days counted from the day of the absence.
 • Unexcused absence in two classes does not need to be made up for.
 • If the number of unexcused absences in class exceeds 7, the teacher should not give the student a pass mark for the semester, even if some of the absences have been made up for before.

4. The student needs to have a language textbook required for the group and level, and complete home assignments. The lack of required materials (textbook, home assignments) results in recording the student as “unprepared”. The teacher has the right to give a student a fail mark for the semester if the student has been unprepared for more than 50% of classes, also in the case when the student has passed all required tests.

5. The student can receive additional marks for being active in class, optional homework, presentations, and other activity offered and done for the benefit of the language group.

6. In special and/or particular circumstances, the Head of the Department of Foreign Languages may implement another form of fulfilling course requirements in a given semester.