Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Casting of engineering plastics
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-2-218-WM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wytwarzanie mechatroniczne
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Piwowarski Grzegorz (piwgrz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The module is devoted to foundry engineering of the engineering plastics – their characteristics and techniques of casting.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student will gain general knowledge of engineering thermoplastics, thermosetting materials, additives to engineering plastics and polymer-based composites. IME2A_W07 Egzamin,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student will acquire detailed knowledge about casting technologies of engineering plastics and main applications of engineering plastics. IME2A_W07 Egzamin,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student will be able to design gating and risering systems for selected castings. IME2A_U05, IME2A_U11 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Students will improve their competence and confidence in problem identification and in using analytical approaches to problem-solving. Moreover, they will improve their ability to exercise judgment and assess options. IME2A_K01, IME2A_U11, IME2A_U01 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student will gain general knowledge of engineering thermoplastics, thermosetting materials, additives to engineering plastics and polymer-based composites. + - + + - - - - - - -
M_W002 Student will acquire detailed knowledge about casting technologies of engineering plastics and main applications of engineering plastics. + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student will be able to design gating and risering systems for selected castings. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Students will improve their competence and confidence in problem identification and in using analytical approaches to problem-solving. Moreover, they will improve their ability to exercise judgment and assess options. - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 133 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 26 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Casting of Engineering Plastics. Lectures

General characteristics of polymers. Crystallization of polymers. Engineering thermoplastics: structure, physical, mechanical, thermal and service properties. Thermosetting materials: structure, physical, mechanical, thermal and service properties. Additives to engineering plastics and their properties. Polymer-based composites and their properties. Casting technologies of engineering plastics : gravity casting, injection moulding, reation injection moulding, rotational casting, compocasting. Mould and casting construction. Computer aided design of gating and risering systems. Main applications of engineering plastics.

Ćwiczenia laboratoryjne (10h):
Casting of Engineering Plastics. Labs

Gravity casting of epoxy-based and polyamide-based composites. DSC examination of thermal properties. Heterogeneous nucleation in cast engineering plastics.

Ćwiczenia projektowe (5h):
Casting of Engineering Plastics. Project

Designing gating and risering systems for selected castings.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Written Examination

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Attendance at lectures and classes

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. D.G. Baird, D.I. Collias, Polymer processig. Principles and design. Butterworth-Heinemann, Oxford 1995
2. Handbook of Materials Selection. Wiley & Sons, NY 2002
3. C.L. Tucker, Fundamentals of computer modelling for polymer processing. Hanser Publishers, NY 1989

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak