Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Filozofia przyrody
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EELT-2-217-IE-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Branicki Wacław (branicki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem wykładu jest zaprezentowanie najważniejszych zagadnień dyskutowanych we współczesnej filozofii przyrody. Zostaną omówione wybrane koncepcje filozoficzne jako narzędzia ich interpretacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Studenci znają zbiór zagadnień dyskutowanych we współczesnej filozofii przyrody. Kolokwium
M_W002 Studenci znają wybrane modele ontologiczne i epistemologiczne, które służą do interpretacji zjawisk przyrodniczych Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Studenci potrafią zastosować dyskurs filozoficzny do analizy zjawisk przyrodniczych. Aktywność na zajęciach
M_U002 Studenci potrafią przedstawić zbiór argumentów uzasadniających tezy z zakresu filozofii przyrody. Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Studenci mają świadomość istoty pozatechnicznych aspektów funkcjonowania środowiska naturalnego i potrafią zachować postawę nastawioną na poszanowanie godności i praw człowieka do życia w nim. Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Studenci znają zbiór zagadnień dyskutowanych we współczesnej filozofii przyrody. + - - - - - - - - - -
M_W002 Studenci znają wybrane modele ontologiczne i epistemologiczne, które służą do interpretacji zjawisk przyrodniczych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Studenci potrafią zastosować dyskurs filozoficzny do analizy zjawisk przyrodniczych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Studenci potrafią przedstawić zbiór argumentów uzasadniających tezy z zakresu filozofii przyrody. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Studenci mają świadomość istoty pozatechnicznych aspektów funkcjonowania środowiska naturalnego i potrafią zachować postawę nastawioną na poszanowanie godności i praw człowieka do życia w nim. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
Filozofia przyrody

Charakterystyka przedmiotu:
Oto wybrane zagadnienia, które zostaną omówione:
Czym jest czas? Czy jest możliwe odwrócenie strzałki czasu? Czy czas dobiegnie końca? Czym jest czas absolutny? Czym jest przestrzeń? Czy przestrzeń jest zbiorem „nieruchomych punktów”? Czym jest czasoprzestrzeń? Co to znaczy, że na poziomie fundamentalnym nie ma czasu i przestrzeni? Czym jest materia? Czy materia jest bezwładna, czy dynamiczna? Czy istnieje początek historii Wszechświata? Czym jest początkowa osobliwość? Czy musi dojść do śmierci cieplnej Wszechświata? Czy powstanie życia i gatunku ludzkiego jest „ewolucyjnie zdeterminowane”? Co to jest zasada antropiczna? Czym jest życie i jaka jest jego geneza? Jaka jest istota sporu między kreacjonizmem a ewolucjonizmem?
Problemy te zostaną przedyskutowane na podstawie wybranych koncepcji filozoficznych: starożytnych (m. in. Arystoteles, Platon), nowożytnych (m. in. Kartezjusz, Newton) oraz współczesnych (m. in. P. Davies, R. Penrose).
Bloki tematyczne wykładów:
1. Wybrane koncepcje czasu
2. Wybrane koncepcje przestrzeni
3. Struktura materii
4. Wybrane elementy kosmologii i ich interpretacje filozoficzne
5. Spór o naturę życia
6. Problem pochodzenia życia
7. Struktura bytu ludzkiego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na połowie wykładów jest obowiązkowa. Na ostatnich zajęciach odbywa się kolokwium zaliczeniowe. Drugi termin zaliczenia będzie w sesji podstawowej, a trzeci w poprawkowej. Zakres materiału obowiązujący do zaliczenia jest wyznaczony przez tematykę wykładów.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

80% wynik kolokwium
20% aktywność na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeżeli Student jest nieobecny na więcej niż połowie wykładów, wówczas jest zobligowany do napisania pracy pisemnej na podstawie wskazanej literatury i jej obrony w godzinach konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
1. M. Heller, T. Pabian, Elementy filozofii przyrody, Copernicus Center Press, Kraków 2014.
2. W. Stróżewski, Ontologia, Wydawnictwo Znak, 2004.
Literatura zalecana:
1. D. C. Dennett, Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia, Copernicus Center Press, Kraków 2015.
2. A. Grobler, Metodologia nauk, Aureus, Znak, 2006 Kraków
3. W. Grygiel, Stephena Hawkinga i Rogera Penrose’a spór o rzeczywistość, Copernicus Center Press, Kraków 2014.
4. M. Heller, Granice nauki, Copernicus Center Press, Kraków 2014.
5. M. Heller, Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Znak, Kraków 2005.
6. J. Losee, Wprowadzenie do filozofii nauki, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.
7. L. Stone, P. F. Lurquin, Geny, kultura i ewolucja człowieka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
8. J. Życiński, Granice racjonalności. Eseje z filozofii nauki, PWN, Warszawa 1993.
9. W. Branicki, Identyfikacja konkretów P. F. Strawsona a problematyka tożsamości [w:] Idee i Myśliciele. Środowiskowe i społeczne problemy filozofii, I.S. Fiut (red.), Kraków 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje związane z tematyką wykładu:
W. Branicki, Identyfikacja konkretów P. F. Strawsona a problematyka tożsamości [w:] Idee i Myśliciele. Środowiskowe i społeczne problemy filozofii, I.S. Fiut (red.), Kraków 2003.
W. Branicki, Tożsamość a wirtualność, Nomos, Kraków 2009;

Informacje dodatkowe:

brak