Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Religie świata: człowiek a sacrum
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OIPO-2-304-OD-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Stark Katarzyna (stark@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs wykładów prezentuje istotę religii i jej rolę w kulturze w oparciu o relacje człowieka wobec sacrum występujące w największych religiach świata.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada bardziej szczegółową wiedzę o historii i cechach charakterystycznych różnych odłamów chrześcijaństwa. IPO2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student posiada ogólną wiedzę o pochodzeniu, historii i strukturze wewnętrznej głównych religii świata. IPO2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi samodzielnie podejmować i rozwiązywać teoretyczne i praktyczne problemy duchowości, kultury religijnej oraz pogranicza religii i nauki. IPO2A_U08 Kolokwium
M_U002 Student umie różnicować tradycje religijne, kulturowe i duchowe właściwe głównym odłamom chrześcijaństwa IPO2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Student potrafi rozróżniać i analizować cechy charakterystyczne wielkich tradycji religijnych i duchowych świata. IPO2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę, która jest zgodna z ich ideą w odniesieniu do kwestii obecności religii w społeczeństwie i kulturze. IPO2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi wypracowywać własny, otwarty i krytyczny stosunek do różnych tradycji religijnych i duchowych ukształtowanych w ramach wielkich religii świata, jak tez poza nimi IPO2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada bardziej szczegółową wiedzę o historii i cechach charakterystycznych różnych odłamów chrześcijaństwa. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada ogólną wiedzę o pochodzeniu, historii i strukturze wewnętrznej głównych religii świata. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie podejmować i rozwiązywać teoretyczne i praktyczne problemy duchowości, kultury religijnej oraz pogranicza religii i nauki. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student umie różnicować tradycje religijne, kulturowe i duchowe właściwe głównym odłamom chrześcijaństwa + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi rozróżniać i analizować cechy charakterystyczne wielkich tradycji religijnych i duchowych świata. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę, która jest zgodna z ich ideą w odniesieniu do kwestii obecności religii w społeczeństwie i kulturze. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi wypracowywać własny, otwarty i krytyczny stosunek do różnych tradycji religijnych i duchowych ukształtowanych w ramach wielkich religii świata, jak tez poza nimi + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Religia w kulturze ludzkości. Klasyfikacja religii. Współczesne teorie religii.
2. Religie Indii. Buddyzm.- rola medytacji i oświecenia
3. Hinduizm i jego główne odmiany: wisznuizm, siwaizm, siaktyzm
4. Religie Chin. Etyczno-społeczny charakter konfucjanizmu. Toaizm filozoficzny i religijny
5. Japoński shintoizm
6. Judaizm – religia Przymierza i prawa. Mesjanizm. Główne nurty judaizmu współczesnego.
7. Chrześcijaństwo jako religia uniwersalistyczna ( katolicyzm, prawosławie, protestantyzm)
8. Islam – religia państwa i prawa. Fundamentalizm islamski
9. Nowe ruchy i zjawiska religijne w świecie współczesnym.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Zaliczenie pisemnego testu końcowego 80%.
2. Aktywny udział w wykładach 20%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólna wiedza historyczna i humanistyczna oczekiwana od maturzysty, obejmująca podstawowe wiadomości na temat głównych religii świata (w szczególności chrześcijaństwa i judaizmu). Obecność na wykładzie jest obowiązkowa (jedna nieobecność jest dopuszczalna, kolejne należy usprawiedliwić lub odrobić na wykładzie innej grupy).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M.Eliade, Sacrum, profanum, Warszawa 1996.
2. N. Luhmann, Funkcja religii, Kraków 1998.
3. K. Banek, J. Drabina, H. Hoffman, Religie Wschodu i Zachodu, Warszawa 1992.
4. M. Keene, Religie świata, Warszawa 2003
5. A. Rumpel, Ludzie i religie w Polsce, Chorzów 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wszystkie publikacje są dostępne na stronie: http://bpp.agh.edu.pl/autor/stark-katarzyna-00405

Informacje dodatkowe:

Pożądany jest, w wypadu studentów mających w programie więcej niż jeden przedmiot humanistyczny, wybór przedmiotu Religie świata po przedmiocie Główne zagadnienia i kierunki filozofii.