Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Socjologia. Wybrane zagadnienia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-617-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Semestr:
letni, zimowy
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Matuszek Krzysztof (usmatusz@cyf-kr.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wykład dotyczy rozumienia podstawowych zagadnień życia społecznego oraz analizy procesów społeczno-kulturowych, politycznych oraz gospodarczych, zachodzących w Polsce i w świecie współczesnym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących pomiędzy procesami, strukturami i instytucjami społecznymi. Zna też ogólne zależności między procesami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze a kształtowaniem się idei i teorii socjologicznych. GGO1A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przedstawić i zinterpretować procesy przemian instytucji społecznych na tle zmian społecznych. Posiada też umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do analizy zmian zachodzących w Polsce i świecie współczesnym, szczególnie w kontekście przemian globalizacyjnych. GGO1A_U05 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma jednocześnie świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. GGO1A_K04 Aktywność na zajęciach
M_K002 Jest otwarty na krytykę swoich argumentów i potrafi je modyfikować w wyniku dyskusji. GGO1A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących pomiędzy procesami, strukturami i instytucjami społecznymi. Zna też ogólne zależności między procesami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze a kształtowaniem się idei i teorii socjologicznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przedstawić i zinterpretować procesy przemian instytucji społecznych na tle zmian społecznych. Posiada też umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do analizy zmian zachodzących w Polsce i świecie współczesnym, szczególnie w kontekście przemian globalizacyjnych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma jednocześnie świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Jest otwarty na krytykę swoich argumentów i potrafi je modyfikować w wyniku dyskusji. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Społeczeństwo, socjologia jako nauka, teorie socjologiczne.
2. Instytucje i problemy społeczne (rodzina, kontrola społeczna, religia).
3. Kultura i tradycja (kapitał kulturowy i funkcje tradycji).
4. Władza, zróżnicowanie społeczne, kapitalizm, konflikty społeczne.
5. Zmienność społeczna i wizje dziejów.
6. Nowoczesność, ponowoczesność i globalizacja.
7. Rozchwianie aksjologiczne społeczeństwa i ładu instytucjonalnego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć na ocenę za aktywne uczestnictwo w obowiązkowych wykładach oraz za wynik końcowego pisemnego sprawdzianu w formie testu. Absencja na wykładach powyżej czterech nieobecności wymaga wyrównania zaległości w formie ustnego lub pisemnego zaliczenia tych treści u wykładowcy przed końcowym testem. W terminie drugim i trzecim warunki zaliczenia nie ulegają zmianie.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Obecność na wykładach jest obowiązkowa
Sposób obliczania oceny końcowej:

60% test
40% aktywne uczestnictwo

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Absencja na zajęciach powyżej czterech nieobecności wymaga pisemnego lub ustnego zaliczenia tych treści u wykładowcy przed końcowym sprawdzianem.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na wykładzie jest obowiązkowa. Powyżej czterech nieobecności wymagane jest wyrównanie zaległości w formie ustnego lub pisemnego zaliczenia tych treści u wykładowcy przed końcowym testem. W terminie drugim i trzecim warunki zaliczenia nie ulegają zmianie.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002
Piotr Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Krzysztof Matuszek, Zmienność i ciągłość w perspektywie teorii socjologicznych, w: „Studia Humanistyczne”, wyd. AGH, Kraków 2004.
2. Krzysztof Matuszek, O świecie przeżywanym, w: “Stawanie się społeczeństwa”, red. Andrzej Flis, wyd. UNIVERSITAS, Kraków 2006.

Informacje dodatkowe: