Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Konflikty współczesnego świata
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-611-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Semestr:
letni, zimowy
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Kwiek Julian (kwiek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z przyczynami, przebiegiem skutkami konfliktów i napięć o podłożu narodowościowym ze wskazaniem na mechanizmy ich rozwiązywania. Powyższe zagadnienia zostaną przedstawione w kontekście zmian cywilizacyjnych i politycznych, w tym także aspiracji niepodległościowych poszczególnych narodów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Rozumie sposób funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz jego filozoficzne, kulturowe, ekonomiczne, prawne, historyczne, religijne, polityczne i społeczne uwarunkowania będące podstawą konfliktów we współczesnym świecie. GGO1A_W04 Kolokwium
M_W002 Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych scharakteryzować przemiany współczesnego społeczeństwa w perspektywie filozoficznej, kulturowej, prawnej, ekonomicznej i społecznej, które stanowią źródła konfliktów na świecie. GGO1A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych, w języku polskim. GGO1A_U05 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym wynikające ze znajomości źródeł konfliktów we współczesnym świecie. GGO1A_K04 Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich związanych z konfliktami we współczesnym świecie. GGO1A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Rozumie sposób funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz jego filozoficzne, kulturowe, ekonomiczne, prawne, historyczne, religijne, polityczne i społeczne uwarunkowania będące podstawą konfliktów we współczesnym świecie. + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych scharakteryzować przemiany współczesnego społeczeństwa w perspektywie filozoficznej, kulturowej, prawnej, ekonomicznej i społecznej, które stanowią źródła konfliktów na świecie. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych, w języku polskim. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym wynikające ze znajomości źródeł konfliktów we współczesnym świecie. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich związanych z konfliktami we współczesnym świecie. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Konflikty współczesnego świata

1. Ogólna charakterystyka konfliktów w XX wieku – 2 godz.
2. Podstawowe pojęcia związane z nacjonalizmem i terroryzmem – 2 godz.
3. Zasięg i geografia konfliktów – 1 godz.
4. Nacjonalizm jako źródło konfliktów – 1 godz.
5. Konflikty w Europie środkowo-wschodniej – 4 godz.
6. Konflikt bałkański – 2 godz.
7. Konflikty narodowościowe na obszarze b. ZSRR – 4 godz.
8. Konflikt bliskowschodni – 2 godz.
9. Działalność ETA, RAF i Czerwonych Brygad – 6 godz.
10. Terroryzm świata islamu – 4 godz.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz zaliczenie kolokwium.
W II i III terminie forma zaliczenia nie ulega zmianie (kolokwium)

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

kolokwium 80%
aktywność na zajęciach 20%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność obowiązkowa, dopusczalna jest jedna nieobecność na zajęciach . Student może zaliczyć nieobecności powyżej jednej podczas konsultacji przed kolokwium zaliczeniowym w forie i zakresie ustalonym z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura:
Konflikty współczesnego świata, pod red. R. Borkowski, Kraków 2002.
Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, pod. red. K. Janickiego, Kraków 2009.
Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo – Wschodniej, Lublin 2015.
J. Kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie w latach 1945 – 157, Kraków 2002
P. Madajczyk, Czystki Etniczne i klasowe w Europie XX wieku, Warszawa 2010.
Z. Cesarz, Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 2005.
B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 2002.
S. Wojciechowski, Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Poznań 2003.
S. Parzymies, Stosunki międzynarodowe 1945-2000, Warszawa 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

J. Kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie w latach 1945 – 157, Kraków 2002

Informacje dodatkowe: