Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Introduction to database systems
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-2-210-WM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wytwarzanie mechatroniczne
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
Marcjan Robert (marcjan@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Students will learn how to design, implement and query relational databases.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Students know and undrestand principles of database systems Egzamin
M_W002 Students know and understand how to design, implement and query relational databases Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Students can program databases using SQL Zaliczenie laboratorium
M_U002 Students can design and implement database schemas Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Students know and undrestand principles of database systems + - - - - - - - - - -
M_W002 Students know and understand how to design, implement and query relational databases + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Students can program databases using SQL - - + - - - - - - - -
M_U002 Students can design and implement database schemas - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 116 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

 1. Introduction
  Basics of database systems, data models, database languages
 1. Entity-Relationship Model
  Basic concepts, keys, constraints, E-R diagrams, UML
 1. Relational model
  Structure of relational databases, relational algebra
 1. Structured Query Language (SQL)
  Queries, DML statements, select, set operation, joins, subqueries, aggregation, data manipulation
 1. Relational database design and implementation
  Principles of database design, functional dependencies, normal forms, normalisation process, database structure implementation, database integrity, integrity constraints, assertions, referential integrity, triggers
 1. Relational database programming
  Procedural SQL, stored procedures, functions

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

 1. Structured Query Language (SQL)
 1. Relational database design and implementation
 1. Relational database programming

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The average value is calculated from all grades obtained from lectures and laboratories:
The final grade is calculated as follows:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

None

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. C.Date, An Introduction to Database Systems (8th Edition),
 2. A.Silberschatz, H.F. Korth, S. Sudarshan,“Database System Concepts”, Sixth Edition McGrow Hill, 2010.
 3. H.Garcia-Molina, J.Ullman, J.Widom “Database Systems The Complete Book”, Prentice Hall, 2008.
 4. R.Ramakrishan, J .Gecherke “Database management systems” McGraw Hill. 2004
 5. Ravikanth V. Kothuri, Albert Godfrind, Euro Beinat, “Pro Oracle Spatial” Apress 2007
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak