Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Principles of audio engineering
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-2-208-SI-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Systemy inteligentne
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Kleczkowski Piotr (kleczkow@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Has basic knowledge of the parameters of audio equipment, their relation to human perception and the appropriate methods of measurement. Egzamin
M_W002 Has basic knowledge of the devices and software used in audio engineering and the rules of setting up systems of those devices. Egzamin
M_W003 Has basic knowledge of the methods of recording audio signals and the types of the reproduction systems. Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Can use audio engineering equipment including setting up systems appropriate for a given task, can perform an audio recording and its basic processing. Zaliczenie laboratorium
M_U002 Can evaluate the quality of an audio device, audio system and audio material.
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Can communicate efficiently with other professionals in the field, using appropriate vocabulary in English and in Polish. Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
84 42 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Has basic knowledge of the parameters of audio equipment, their relation to human perception and the appropriate methods of measurement. + - - - - - - - - - -
M_W002 Has basic knowledge of the devices and software used in audio engineering and the rules of setting up systems of those devices. + - + - - - - - - - -
M_W003 Has basic knowledge of the methods of recording audio signals and the types of the reproduction systems. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Can use audio engineering equipment including setting up systems appropriate for a given task, can perform an audio recording and its basic processing. - - + - - - - - - - -
M_U002 Can evaluate the quality of an audio device, audio system and audio material. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Can communicate efficiently with other professionals in the field, using appropriate vocabulary in English and in Polish. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 210 godz
Punkty ECTS za moduł 8 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 84 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 44 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (42h):
 1. Subjective audio quality and objective audio parameters. Basic parameters in audio engineering. "Audiophile" myths.
 2. Basic concepts in signal and system theory.
 3. The definition of the decibel, its applications and reference levels.
 4. Signal to noise ratio. Connections of audio devices, The electroacoustic chain. The system gain structure.
 5. Analog mixing consoles – the architecture, sections, busses, a single channel.
 6. Microphones – types, applications and parameters.
 7. Signal processing: filters, equalizers and dynamic range processors.
 8. Signal processing: time-based effects.
 9. Monitoring signal level: the VU meter, the PPM meter, digital PPM meters.
 10. Digital audio workstation: hardware connections, the work layout on the monitor, a software mixer, an overwiev of popular DAWs.
 11. Basics of sound perception.
 12. Stereophony: the system of sound reproduction and microphone techniques.
 13. Spatial Sound Systems.
 14. Features and applications of the Musical Instrument Digital Interface (MIDI). Messages and data in MIDI protocol.
Ćwiczenia laboratoryjne (42h):
 1. Plugs and cables.
 2. Assessment methods for the subjective evaluation of the quality of sound programme material – Music (EBU TECH 3286 and 3287).
 3. „Maths” and meters.
 4. Analog mixing consoles.
 5. DAW software – an introduction.
 6. Microphones techniques – voice.
 7. Equalizers.
 8. Dynamic range processors.
 9. Delays and reverbs.
 10. Modulation processors.
 11. Channel strip – hardware effects 1 (Focusrite VoiceMaster).
 12. Chanel strip – hardware effects 2 (Focusrite ISA 430).
 13. Stereo microphone techniques.
 14. Stereo monitoring.
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

60% – the grade received from the examination
40% – the grade received from laboratory classes

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Ballou G.: Handbook for Sound Engineers, Focal Press, 2008
2. Davis. D., Patronis E., Sound System Engineering, Focal Press, 2006
3. Rumsey F., McCormick T., Sound and Recording, Focal Press, 2009
4. Huber D. M., Runstein R. E.: Modern Recording techniques, Focal Press 2014
5. Owsiński B.: The Recording Engineer’s Handbook, Cengage Learning 2014
6. Rayburn R. A.: Eargle’s Microphone Book, Focal Press 2013
7. Newell P., Holland K., Loudspeakers: For music recording and reproduction, Focal Press 2013
8. Sztekmiler K.: Podstawy nagłośnienia i realizacji nagrań, WKŁ, 2011
9. Winer E., The Audio Expert, Focal Press, 2013
10. Kleczkowski P., Percepcja dźwięku, Wydawnictwa AGH, 2013
11. Leśniewicz M., Domowe systemy audio, Wydawnictwo btc, 2014
12. Self D., Brice R., Duncan D., Hood J.L., Sinclair I., Singmin A., Davis D., Patronis E., Watkinson J., Audio Engineering – know it all, Elsevier, 2009
13. Kirn P.: Real World Digital Audio. Edycja polska, Helion, 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kleczkowski P., Król A., Małecki P., Multichannel Sound Reproduction Quality Improves with Angular Separation of Direct and Reflected Sounds, J. Audio Eng. Soc., 63, 6, 428-443 (2015).
Kleczkowski P., Król A., Małecki P. , On the Management of Direct and Reflected Sounds in the 5.0 Surround Sound Reproduction System, Acta Physica Polonica A, 127, 7, xx-xx (2015).
Kleczkowski P., Pluta M., Perceptual Evaluation of the Effect of Threshold in Selective Mixing of Sounds, Acta Physica Polonica A, 125, 4-A, A117-A121 (2014).
Kleczkowski P., Pluta M., Normally Hearing Subjects Have no Advantage of Better Audiograms in Listening Tasks, Acta Phys. Pol. A, 121, A120-A125 (2015).

Informacje dodatkowe:

Brak