Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Software engineering
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-2-207-WM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wytwarzanie mechatroniczne
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Żabińska-Rakoczy Małgorzata (zabinska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Understands the scope of Software Engineering and methods of basic processes of software development, principles of requirements acquisition and formulation as well as the choice of design solutions. Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 A student is able to define project goals, decompose them according to needs and prepare a schedule for their realization as well as describe them in written and present them. A student knows how to create documentation of the whole project process and also the built software product (technical documentation) Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków ,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 A student is able to take part in the software development process, and perform all the project works assigned to her/him within a project team in agreement with the assumed schedule and the methodological approach to the main goal and the derived design tasks entrusted to him/her. Studium przypadków ,
Zaliczenie laboratorium
M_K002 A student cooperates within a project team with its members and understands the necessity of collaboration as well as roles in the design team according to the formulated tasks. Studium przypadków ,
Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Understands the scope of Software Engineering and methods of basic processes of software development, principles of requirements acquisition and formulation as well as the choice of design solutions. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 A student is able to define project goals, decompose them according to needs and prepare a schedule for their realization as well as describe them in written and present them. A student knows how to create documentation of the whole project process and also the built software product (technical documentation) + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 A student is able to take part in the software development process, and perform all the project works assigned to her/him within a project team in agreement with the assumed schedule and the methodological approach to the main goal and the derived design tasks entrusted to him/her. + - + - - - - - - - -
M_K002 A student cooperates within a project team with its members and understands the necessity of collaboration as well as roles in the design team according to the formulated tasks. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 60 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 34 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
 1. Introduction

  Basic notions of Software Engineering. Classical system development life cycle (SDLC): phases, steps, activities, results and methods of their presentation.
  Advantages and disadvantages of the presented model.

 2. Threads and risks

  Basic notions. Risks assigned to every step of SDLC. Methods and tools of risks’ management.

 3. Models of SDLC

  Other models of software development process and their applications: incremental model, evolutionary model and prototyping, iterative and incremental model; meaning of iterations. Assumptions, philosophy, schemas, virtues and faults.

 4. Description of information system (business point of view)

  System analysis: description of a problem domain, modeling area, as well as system responsibilities. Methods of descripton: users’ stories as a result of interviews. Extraction of business activity areas and formulation of business procedures. Application of use cases: business use cases.

 5. Requirements

  Analysis of users’ requirements, their acquisition and presentation. Hierarchical requirements. Forms used to describe functional requirements. Application of use cases: business vs systems’ use cases. Standards of scenario descriptions. Elements of UML: Use Case Diagrams.

 6. Use Cases and Activity Diagrams as artefacts

  Use cases: from “user’s stories”, through scenarios (different notations), to visualization, i.e. construction of UML Use Case Diagrams. Structuring use cases. Elements of UML: Activity Diagrams as alternative form of the designed software functions description.

 7. Functional and non-funtional requirements.

  Project requirements: functional and non-functional and their description (forms). Classes of requirements. Representatives, examples. Relation to quality of systems and quality assurance.

 8. Modeling data flows and processes

  Structuring the requirements. From Function Hierarchy Diagrams (FHD) to structural approach. Modelling data flows, processes and elemants of the database.

 9. Principles of systems' design.

  Conceptual and technical system design; methodological principles. Project specifications. Artefacts. Methodologies: classification. Heavy and light methodologies.

 10. Documentation and its importance of presence in every phase of SDLC

  Results of analysis and design, creating documentation. Examples. Standards and norms.

 11. Systems' quality

  Notions, measures, norms, indications. Organizational methodologies to assess quality of software/system. Principles of chosen tools, e.g. CMMI.

 12. Emements of software development process' management

  Basics of methodologies, principles, schemas, produced results.

Ćwiczenia laboratoryjne (28h):
 1. Introduction to practical approach

  Preparation for realization of practical tasks – modeling of different aspects of the system.

 2. Available tools

  Get acquainted with modeling tools based on UML.

 3. Choice of the tasks based on reality

  It is planned to describe the requirements for a system starting from “user’s stories”, through scenario descriptions in different conventions, to construction of use case diagrams.

 4. Experimenting with UML

  Creation of UML diagrams e.g. activity, sequence, communication, etc.

 5. Systems' responsibilities models

  Building of the preliminary model of the exemplary system in the form of a context diagram, basing on the description of the considered domain.

 6. Chosen methods of modeling

  Creation of systems’ models showing different aspects: functional, database, dynamics.

 7. Project pecifications and other artefacts

  Standards of docummentions, presentations of projects, reviews of colleagues’ projects shown as artefacts.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1.To obtain the positive final mark, it is necessary to have positive grades from all the laboratory excercises and an exam.

2.The arithmetic average (av) from all the meetings and excercises as well as an exam is calculated.

3.The final grade is fixed on the basis of the following dependency:
if av>4.75 then OK:=5.0 else
if av>4.25 then OK:=4.5 else
if av>3.75 then OK:=4.0 else
if av>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Basic:
1. Bennett, S., McRobb S., Farmer R.: Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML , Mc Graw Hill
2. Hoffer J. A., George J. F., Valacich J. S.,: Modern Systems Analysis and Design, Addison-Wesley
3. Sommerville I.,: Software Engineering, Pearson Education Ltd.
4. Yourdon E.,: Modern Structured Analysis, Prentice Hall, Inc.
Additional:
1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.,: The Unified Modeling Language User Guide, Addison-Wesley
2. Kruchten P.,: The Rational Unified Process. An Introduction, Addison-Wesley
3. Stevens P., Pooley R.,: Using UML, Addison-Wesley

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak