Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Culture and art
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-402-TI-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Nowe technologie w projektowaniu kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Małecka Anna (amm@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course covers the discussion on major trends of European culture and art and their philosophical foundations, illustrated with numerous examples and visits to museums/galleries.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knowledge of basic concepts related to cultural studies and aesthetics. KLT2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Knowledge of history of European art and culture. KLT2A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Capability of analysing and evaluating the works of art and cultural phenomena. KLT2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Development of communication skills. KLT2A_K10 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knowledge of basic concepts related to cultural studies and aesthetics. + - - - - - - - - - -
M_W002 Knowledge of history of European art and culture. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Capability of analysing and evaluating the works of art and cultural phenomena. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Development of communication skills. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 23 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Culture and Art

The objective of the course is to present the major trends of European culture and art . The aim is also to develop the students’ skills of creative and analytic thinking, alongside their artistic sensitivity. The course will consist of lectures, presentations, seminars, accompanied by practical workshops, including visits to Krakow museums or art galleries.

The curriculum of the course contains the following issues:

(1) Introduction to Cultural Studies.
(2) Philosophical Foundations of Culture.
(3) Basics of Aesthetics.
(4) Various Concepts of Art throughout Centuries.
(5) Work of Art in the Epoch of Mass Reproduction
(6) Culture, Art, and History as Presented in Museums.
(7) Discussion on Major Fields of Art: Painting, Sculpture, Architecture, Dance and Ballet, Theatre, Literature.
(8) Net Art

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Active presence at lectures is required (discussion on the recommended texts), project presentations.
To be admitted to sit the exam, the students are required to participate actively in lectures (only one lecture can be missed), and present a project.
The student can take two resits.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Presence and participation in class discussions – 15%. Only one class can be missed.
Presentation of a paper – 35%. The students prepare presentations on subjects related to the topic of the course.
Exam – 50%. The students will write an essay based on the contents of lectures and recommended reading.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

If a student misses more than one lecture (which must be confirmed by a medical certificate), they have to read the material foreseen for the missed class, and discuss it during the lecturer’s duty hours.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

E. H. Gombrich, The Story of Art, Phaidon Press Limited, London 1996.
Umberto Eco, History of Beauty, Rizzoli International Publications, 2004.
Władysław Tatarkiewicz, A History of Six Ideas: An Essay in Aesthetics, Kluwer Academic Pub., 1980.
Roman Ingarden, Selected Papers in Aesthetics, Műnchen, Wien 1985.
Bettina Carbonell, Museum Studies in Context: An Anthology, Blackwell Publishing, 2004.
S. Krzysztofowicz-Kozakowska, P. Krasny…, Art of Poland, Wyd. Kluszczyński 2006.
Jan. K. Ostrowski, Cracow, Kraków – Warszawa 1992.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

The Idea of Deconstruction and Contemporary History Museums (co-author: Piotr Mróz), [in:] The Magic of the Renaissance, Florence 2018.

The Role of Cultural Differences in International Negotiations” (co-author: M.K. Grzegorzewska), “Miżnarodni Vidnosini. Seria: Politiczni Nauki”, No. 15/2017.

The Role of Humour in Cross-Cultural Communication, (co-authorM.K. Grzegorzewska), „Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку” (Ukrainian culture: the past and modern ways of development), No. 24 / 2017.

History as philosophy teaching by examples: a study in Oskar Schindler’s Enamel Factory, Slov’âns’kij Vìsnik : zbìrnik naukovih prac’ / Rìvnens’kij deržavnij gumanìtarnij unìversitet, Rìvnens’kij ìnstitut slov’ânoznavstva, Kiïvs’kogo slavìstičnogo unìversitetu. Serìâ ”Ìstoričnì ta polìtičnì nauki”. — 2013 vip. 16, s. 26–30.

The creative potential of humor, [in:] A.-T.Tymieniecka (ed.), Phenomenology of space and time, the forces of the cosmos and the ontopoietic genesis of life: Springer 2014.

Informacje dodatkowe:

Brak