Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Philosophy and new media
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-406-TI-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Nowe technologie w projektowaniu kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Małecka Anna (amm@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course offers a “visualised” approach to the basic issues of philosophy. The aim is to present abstract philosophical concepts in the vast context of the new media.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knowlege of basic philosophical concepts throughout centuries. KLT2A_W11 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Analysis of philosophical texts. KLT2A_U03 Aktywność na zajęciach
M_U002 Ability to adjust philosophical issues to analysis of social problems KLT2A_U03 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Development of communication abilities. KLT2A_K10 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knowlege of basic philosophical concepts throughout centuries. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Analysis of philosophical texts. - - - - - + - - - - -
M_U002 Ability to adjust philosophical issues to analysis of social problems - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Development of communication abilities. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 119 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 52 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

The course offers a “visualised” approach to the basic issues of philosophy. The aim is to present abstract philosophical concepts in the vast context of the new media. Film and web illustrations are supposed to help analyse the great tradition of Western thought in new light, closer to the perception of contemporary students.Major philosophical trends and concepts are discussed, as well as their impact on contemporary Western culture.
The curriculum of the course contains the following issues: (1) Shaping of the Philosophic Mind (the Presocratics, Socrates), (2) Total Philosophical Perspective (Plato and Aristotle), (3) The Classic Concepts of Happiness and Good (Epicurus, the Stoics), (4) Medieval Theocentric Philosophy (St. Augustine, St. Thomas Aquinas), (5) Modern Rationalism (Descartes, Spinoza, Leibniz), (6) Modern Empiricism (Bacon, Locke, Berkeley, Hume), (7) Revolution and Synthesis of Modern Philosophy (Kant, Hegel), (8) Positivism and Pragmatism (Comte, Mill, the Vienna Cricle, James), (9) Anti-Positivist Reaction (Nietzsche, Bergson), (10) Phenomenology (Husserl, Ingarden), (11) Existentialism (Heidegger, Sartre, Jaspers), (12) Psychoanalysis (Freud, Jung),(13) Christian Personalism, (14) Postmodernism.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Active presence at seminars is required (based on knowledge of recommended texts which are to be found on the Faculty website), a project presentation.
To be admitted to sit the exam, the students are required to participate actively in seminars (only one lecture can be missed), and develop a project.
The student can take two resits.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Presence and participation in post-lecture discussions – 30%. Only one class can be missed.
Exam – 70%. The students will write an essay based on the contents of lectures and recommended reading.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

If a student misses more than one lecture (which must be confirmed by a medical certificate), they have to read the material foreseen for the missed class, and discuss it during the lecturer’s duty hours.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Russell B., 1965. History of Western Philosophy, George Allen and Unwin Ltd., London.
Miller, E. L., 1987. Questions That Matter. An Invitation to Philosophy, McGraw Hill, New York.
Stumpf, S.E., 1983. Philosophy. History and Problems, Mc Graw-Hill, New York.
Scruton, R., 1984. A Short History of Modern Philosophy, Ark, London.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Henryk Skolimowski’s Eco-philosophy as a Project of Living Philosophy (współautor Anna Małecka), [w:] Eco-phenomenology: Life, Human Life, Post-human Life in the Harmony of the Cosmos /eds. William S. Smith, Jadwiga S. Smith, Daniela Verducci. —Springer International Publishing AG, cop. 2018. — (Analecta Husserliana : The Yearbook of Phenomenological Research

Humor in the perspective of logos: the inspirations of ancient Greek philosophy / Anna MAŁECKA // W: Phenomenology/ontopoiesis retrieving geo-cosmic horizons of antiquity. Pt. 2, Logos and life / ed. Anna-Teresa Tymieniecka. — Dordrecht [etc.] : Springer, cop. 2011. — (Analecta Husserliana : the yearbook of phenomenological research ; ISSN 0167-7276 ; vol. 110). — Publikacja zawiera materiały z: 60th International Congress at the University of Bergen : logos and life : phenomenology/ontopoiesis retrieving geo-cosmic horizons of antiquity. — ISBN: 978-94-007-1690-2. — S. 495–506. — Bibliogr. s. 505–506

The creative potential of humor / Anna MAŁECKA // W: Phenomenology of space and time : the forces of the cosmos and the ontopoietic genesis of life: book one / ed. Anna-Teresa Tymieniecka. — Cham ; [etc.] : Springer, cop. 2014. — (Analecta Husserliana : the yearbook of phenomenological research ; ISSN 0167-7276 ; vol. 116). — ISBN: 978-3-319-02014-3 ; e-ISBN: 978-3-319-02015-0. — S. 237–244. — Abstr.

Towards the metaphysics of humor and laughter / Anna MAŁECKA // W: Phenomenology and the human positioning in the cosmos : the life-world, nature, Earth, Book 2 / ed. Anna-Teresa Tymieniecka. — Dordrecht : Springer, cop. 2013. — (Analecta Husserliana : the yearbook of phenomenological research ; ISSN 0167-7276 ; vol. 114). — ISBN: 978-94-007-4794-1. — S. 291–302. — Bibliogr. s. 301–302

An outline of Thomas Carlyle’s metaphysics — Zarys metafizyki Carlyle’a / Anna MAŁECKA // W: Środowiskowe i społeczne problemy filozofii = The environmental and social problems of philosophy / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2003. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 5) ; (Idee i Myśliciele = Thinkers and Ideas). — ISBN 83-88527-33-9. — S. 141–148

Philosophy of work: the related approaches of Thomas Carlyle and Stanisław Brzozowski — Filozofia pracy: stanowisko Thomasa Carlyleá i Stanisława Brzozowskiego / Anna MAŁECKA // W: Filozofia polska w kontekście światowym = The contribution of Polish philosophy to Western culture / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : na zlecenie Instytutu Nauk Społecznych AGH : Wydawnictwo i Poligrafia Zakonu Pijarów, 2000. — (Prace Zakładu Filozofii Instytutu Nauk Społecznych AGH ; t. 3) ; (Idee i Myśliciele = Thinkers and Ideas). — ISBN 83-7629-024-3(błędny). — S. 99–105.

The heroic sources of creativity: Thomas Carlyle’s vision — Heroiczne źródła twórczości: wizja Thomasa Carlyle’a / Anna MAŁECKA // W: Ideał nauki i wartości w filozofii XIX–XXI wieku = The concepts of science and values in philosophy 19th–21st centuries / red. Ignacy S. Fiut. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2004. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 6) ; (Idee i Myśliciele = Thinkers and Ideas). — Na s. red. rok wydania i druku: 2003. — ISBN 83-88527-62-2 (STA-L). — S. 15–21.

Informacje dodatkowe:

Brak