Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Myślenie krytyczne. Współczesne wyzwania kultury i cywilizacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
EAiR-1-711-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Semestr:
letni, zimowy
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
7
Profil:
translation missing: pl.label_profile_
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Gadacz Tadeusz (tgadacz@ifispan.waw.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Do uzupełnienia

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych. Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kultury i społeczeństwa. Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kultury i społeczeństwa. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Czym jest myślenie krytyczne?

  Celem przedmiotu jest nauka myślenia krytycznego: samodzielnego, obiektywnego, wolnego od ideologii i stereotypów, umiejącego spojrzeć wielostronnie i wielokierunkowo na badany problem oraz umiejętność zastosowania tego myślenia do analizy współczesnych problemów cywilizacji, kultury, życia społecznego i polityki. W części wstępnej zajmiemy się formami myślenia (myślenie naukowe, mitologiczne, metafizyczno-religijne) oraz uwarunkowaniami naszego myślenia. W część drugiej, zasadniczej, w oparciu o wybrane teksty, poddamy analizie i przedyskutujemy niektóre współczesne problemy, jak: społeczeństwo masowe i kultura masowa, mitologia i polityka, wolność, odpowiedzialność, kształcenie, spór o pamięć historyczną

 2. Lista tematów omawianych na wykładzie

  1. Mapa myślenia.
  2. Myślenie krytyczne
  3. Społeczeństwo masowe
  4. Kultura masowa
  5. Przewrót w systemie wartości
  6. Społeczna słabość i odpowiedzialność
  7. Polityka i mitologia
  8. Polityka i prawda
  9. Współczesny uniwersytet
  10. Kultura a cywilizacja
  11. Kultura, religia, wiara
  12. Kłamstwo
  13. Modele kapitalizmu
  14. Modele kapitalizmu

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% Obecność na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Lektura z zakresu zajęć wskazana przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura uwzględniona w opisie wykładów.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

T. Gadacz, O myśleniu w czasach marnych, w: T. Gadacz, O ulotności życia, Warszawa 2008
T. Gadacz, The humanities between Bio-, Info-, Techno- and “Bullshit”.Methodological foundations of the humanities, w: The humanities today and the idea of interdisciplinary studies : in honor of Jerzy Axer, Warszawa 2011, s. 35-46
T. Gadacz, . Studia i odpowiedzialność, „Znak”, nr 4, 2013, strony 80-84
T. Gadacz, Kryzys “europejskiego człowieczeństwa”, w: Karl Jaspers: człowiek w epoce przełomu, red. Czesława Piecuch, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013,s. 128-137
T. Gadacz, Pięć koncepcji dialogu, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2015, nr 2, s. 75-91

Informacje dodatkowe: