Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
"Białe plamy" w najnowszej historii Polski. Spory i kontrowersje
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-619-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Semestr:
letni, zimowy
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Kwiek Julian (kwiek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wykład ma dostarczyć wiedzy na temat dyskusji i sporów dotyczących historii Polski XX wieku.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student pozna tematyke sporów i dyskusji związanych z najnowszymi dziejami Polski GGO1A_W04 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student poznaje podstawowe zasady prowadzenia badań historycznych GGO1A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zrozumieć podstawowe zasady prowadzenia badań historycznych. GGO1A_U05 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi ocenić złożość procesów i zjawisk historycznych GGO1A_K04 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student pozna tematyke sporów i dyskusji związanych z najnowszymi dziejami Polski + - - - - - - - - - -
M_W002 Student poznaje podstawowe zasady prowadzenia badań historycznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zrozumieć podstawowe zasady prowadzenia badań historycznych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi ocenić złożość procesów i zjawisk historycznych + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
"Białe plamy" w najnowszej historii Polski. Spory i kontrowersje

1. Historia i polityka
2. Historia Polski w historiografii PRL
3. “Drugi obieg” w PRL
4. Historiografia polska po 1989 roku
5. Spory i kontrowersje wokół historii najnowszej
6. Główne punkty sporne w historii powojennej Polski (podziemie antykomuniatyczne, Październik 1956, Marzec 1968, historia Solidarności, wokół zmian ustrojowych po 1989 roku, problemy narodowowościowe: Polacy a mniejszości narodowe)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszcznia do zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz tekst zaliczeniowy.
W II i III terminie forma zaliczenia nie ulega zmianie.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% kolokwium zaliczeniowe

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student opuszczając więcej niż jedne zajęcia musi ustalić z prowadzącym formę i zakres zaliczenia.Student może zaliczyć nieobecność podczas konsultacji przed kolowium zaliczeniowym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Grudzień 1970 roku w Krakowie w świetle dokumentów : przebieg wydarzeń i konsekwencje — [December 1970 in Cracow in the light of the documents : teh course of events and consequences] / Julian KWIEK. — Kraków : Księgarnia Akademicka ; Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. Biblioteka Jagiellońska, 2012. — 202, 3 s.. — (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 42). — Aneks, Indeksy. — Bibliografia w formie przypisów. — ISBN: 978-83-7638-295-1
2. Marzec 1968 w Krakowie — [March 1968 in Cracow] / Julian KWIEK. — Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2008. — 415 s.. — Bibliogr. s. 395–399, Inseks. — ISBN: 978-83-7188-082-7
3. Jerzy_Eisler_Polskie_Miesiace https://www.google.pl/search?q=eisler+polskie+miesi%C4%85ce&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=Gsi3WdfNHani8Aex-auIDg#

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Grudzień 1970 roku w Krakowie w świetle dokumentów : przebieg wydarzeń i konsekwencje — [December 1970 in Cracow in the light of the documents : teh course of events and consequences] / Julian KWIEK. — Kraków : Księgarnia Akademicka ; Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. Biblioteka Jagiellońska, 2012. — 202, 3 s.. — (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 42). — Aneks, Indeksy. — Bibliografia w formie przypisów. — ISBN: 978-83-7638-295-1
2. Marzec 1968 w Krakowie — [March 1968 in Cracow] / Julian KWIEK. — Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2008. — 415 s.. — Bibliogr. s. 395–399, Inseks. — ISBN: 978-83-7188-082-7
3. Ludność słowacka i stosunki polsko-słowackie na Spiszu i Orawie w latach 1956–1960 — The Slovak population and Polish-Slovak relations in Spisz and Orawa in 1956–1960 / Julian KWIEK // Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX w. ; ISSN 0419-8824. — 2009 R. 41 [nr] 2, s. 53–66

Informacje dodatkowe:

brak