Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Polski film dokumentalny - mistrzowie i uczniowie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-615-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Semestr:
letni
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Zmudziński Bogusław (bz@etiudaandanima.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Prowadzący zajęcia w ramach 30-godzinnego wykładu podejmuje się próby scharakteryzowania jednego z najciekawszych zjawisk w światowym filmie dokumentalnym, poprzez nakreślenie sylwetek głównych przedstawicieli tzw. Polskiej Szkoły Dokumentu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych teorie i koncepcje zmian zachodzących we współczesnej kulturze zwłaszcza w odniesieniu do filmu i wytworów audiowizualnych. GGO1A_W04 Esej,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zabierać głos w dyskusji w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu filmoznawstwa oraz prezentowanych dzieł filmowych, muzycznych, teatralnych i plastycznych, stosując właściwą im terminologię i metody analizy. GGO1A_U05 Esej,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Rozumie i potrafi scharakteryzować przemiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie i kulturze pod wpływem nowoczesnej technologii i szczególnej roli filmu w tych procesach. GGO1A_U05 Esej,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zabiera głos w dyskusji, jest gotowy do zmiany swoich opinii pod jej wpływem i w świetle nowych pojawiających się idei wykazuje otwartość i chęć ich poznania i zrozumienia. GGO1A_K04 Aktywność na zajęciach
M_K002 Samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne związane z krytyczną analizą współczesną kulturą i jej audiowizualnych artefaktów. GGO1A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych teorie i koncepcje zmian zachodzących we współczesnej kulturze zwłaszcza w odniesieniu do filmu i wytworów audiowizualnych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zabierać głos w dyskusji w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu filmoznawstwa oraz prezentowanych dzieł filmowych, muzycznych, teatralnych i plastycznych, stosując właściwą im terminologię i metody analizy. + - - - - - - - - - -
M_U002 Rozumie i potrafi scharakteryzować przemiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie i kulturze pod wpływem nowoczesnej technologii i szczególnej roli filmu w tych procesach. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zabiera głos w dyskusji, jest gotowy do zmiany swoich opinii pod jej wpływem i w świetle nowych pojawiających się idei wykazuje otwartość i chęć ich poznania i zrozumienia. + - - - - - - - - - -
M_K002 Samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne związane z krytyczną analizą współczesną kulturą i jej audiowizualnych artefaktów. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Zajęcia poświęcone zostaną wyróżniającym się reprezentantom jednego z najciekawszych zjawisk w historii światowego filmu dokumentalnego, określanego mianem Polskiej Szkoły Dokumentu. Prowadzący wykład, założyciel i dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima, osadzi fenomen PSzD w kontekście historycznym, kreśląc ewolucję gatunku od powojennego filmu propagandowego, przez odwilżową „czarną serię”, szkołę Karabasza, aż do wystąpienia pokolenia lat 70. oraz dekad następnych. Zakładany cel poznawczy i dydaktyczny zrealizowany zostanie poprzez nakreślenie twórczych sylwetek przedstawicieli polskiego filmu dokumentalnego. Wielu z nich to mistrzowie (K. Karabasz, B. Kosiński, K. Kieślowski, M. Łoziński, B. Dziworski, J. Bławut), którzy nie tylko jako pedagodzy, ale także jako wybitni twórcy mieli i mają wpływ na kolejne pokolenia polskich dokumentalistów. Wykład ilustrowany będzie wybranymi przykładami filmowymi, w jego trakcie wykorzystany zostanie serial filmowy „Sztuka dokumentu” współautorstwa dr Bogusława Zmudzińskiego.

Treść modułu:
1. Andrzej Munk
2. Jerzy Hoffman i Edward Skórzewski
3. Kazimierz Karabasz
4. Bogdan Kosiński
5. Krzysztof Kieślowski
6. Marcel Łoziński
7. Marek Piwowski
8. Wojciech Wiszniewski
9. Bogdan Dziworski
10. Maria Zmarz-Koczanowicz
11. Jacek Bławut
12. Maciej J. Drygas
13. Paweł Łoziński
14. Marcin Koszałka

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na wykładzie jest obowiązkowa. Student zobowiązany jest do napisania eseju z wybranego przez siebie tematu. Na ocenę końcową wpływ ma także obecność na zajęciach, aktywność na wykładach (pytania) oraz w uzasadnionych przypadkach rozmowa końcowa.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945 – 2014), Małgorzata Hendrykowska (red.) , Poznań 2015.
Hendrykowski Marek, Andrzej Munk, Więź, Warszawa 2007.
Hendrykowski Marek, Marcel Łoziński, Warszawa 2008.
Insdorf Annette, Podwójne życie, powtórne szanse. O filmach Krzysztofa Kieślowskiego, Kraków 2001.
Jazdon Mikołaj, Dokumenty Kieślowskiego, Poznań 2002.
Karabasz Kazimierz, Cierpliwe oko, Warszawa 1979.
Kino Krzysztofa Kieślowskiego, Tadeusz Lubelski (red.), Kraków 1997.
Kołodyński Andrzej, Tropami filmowej prawdy, Warszawa 1981.
Polska Szkoła Dokumentu, red. serii i wybór filmów Tadeusz Sobolewski, do każdej pozycji dołączona została książka z notką monograficzną i opisami filmów, Warszawa.
Sztuka dokumentu, real. Bartosz Paduch, scen. Mikołaj Jazdon, Bogusław Zmudziński, cykl 12 filmów telewizyjnych poświęconych głównym przedstawicielom Polskiej Szkoły Dokumentu, 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Książki:
Rainer Werner Fassbinder, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo “Secesja”, Kraków 1993
Wim Wenders, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo “Secesja”, Kraków 1993
Ingmar Bergman, Jan Balbierz i Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1993
Werner Herzog, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo “Secesja”, Kraków 1994
Bo Widerberg, Jan Balbierz i Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1995
Roman Polański, Bogusław Zmudziński (red.), Instytut Francuski w Krakowie, Kraków 1995
Niemiecki ekspresjonizm filmowy, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1995
Andriej Tarkowski, Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1996
Siergiej Paradżanow, Lesław Czapliński, Bogusław Zmudziński (red.), Stowarzyszenie „Rotunda”, Kraków 1998
Michelangelo Antonioni, Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo „Rabid”, Kraków 2004
Autorzy kina polskiego, t. II i III, Grażyna Stachówna i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007
Polski film animowany, Marcin Giżycki i Bogusław Zmudziński (red.), Polskie Wydwanictwo Audiowizualne, Warszawa 2008
Artykuły:
Jan Švankmajer. We władzy przedmiotów, czyli pułapki człowieczeństwa, (w: ) Autorzy kina europejskiego, Grażyna Stachówna, Joanna Wojnicka (red.), Kraków 2003
Animacja przedmiotowa Jana Švankmajera wobec tradycji przedstawień martwej natury, (w:) „Estetyka i krytyka” 2004 – 2005, nr 7/8
Panorama twórczości filmowej Jana Švankmajera, (w:) „Studia Humanistyczne AGH” 2007, T. 5
Z badań nad problematyką tworzywa filmowego – osobliwe kolekcje w animacji przedmiotowej, (w:) Materia sztuki, pod red. Michała Ostrowickiego, Kraków 2010
Weissmann i Truman Burbank – zniewoleni przez wytwory protagoniści filmów Jana Švankmajera i Petera Weira, (w:) „Kwartalnik filmowy” 2011, nr 74
Giuseppe Arcimboldi, Jan Švankmajer i inni. Od gabinetów sztuki i osobliwości do kolekcji filmów jako zbioru dzieł osobliwych, (w:) „Kwartalnik filmowy” 2013, nr 83 – 84

Informacje dodatkowe: