Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Doradztwo filozoficzne i coaching
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
WGGO-1-621-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Semestr:
letni, zimowy
Specjalność:
-
Kierunek:
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Branicki Wacław (branicki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem kursu jest zaprezentowanie podstaw i metod doradztwa filozoficznego oraz coachingu. Studenci uzyskają wiedzę o doradztwie i coachingu oraz o zakresie ich zastosowania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student przeprowadzi pogłębioną analizę kulturową zjawisk doradztwa i coachingu w perspektywie historii idei i praktyk społecznych. GGO1A_W04 Kolokwium
M_W002 Student zna specjalistyczną terminologię z zakresu wybranych koncepcji filozoficznych, która jest stosowana we współczesnych praktykach kulturowych związanych z doradztwem i coachingiem. GGO1A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student uzasadnia aplikacyjną wartość tez filozoficznych w doradztwie i coachingu. GGO1A_U05 Kolokwium
M_U002 Student dokonuje szczegółowej analizy tekstu filozoficznego w celu przygotowania bazy teoretycznej służącej interpretacji współczesnych zjawisk kulturowych związanych z doradztwem i coachingiem. GGO1A_U05 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student prowadzi dialog typu sokratejskiego w formie tradycyjnej i współczesnej oraz rozumie funkcję kulturotwórczą takiego wydarzenia. GGO1A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student przeprowadzi pogłębioną analizę kulturową zjawisk doradztwa i coachingu w perspektywie historii idei i praktyk społecznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna specjalistyczną terminologię z zakresu wybranych koncepcji filozoficznych, która jest stosowana we współczesnych praktykach kulturowych związanych z doradztwem i coachingiem. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student uzasadnia aplikacyjną wartość tez filozoficznych w doradztwie i coachingu. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student dokonuje szczegółowej analizy tekstu filozoficznego w celu przygotowania bazy teoretycznej służącej interpretacji współczesnych zjawisk kulturowych związanych z doradztwem i coachingiem. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student prowadzi dialog typu sokratejskiego w formie tradycyjnej i współczesnej oraz rozumie funkcję kulturotwórczą takiego wydarzenia. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Porównanie klasycznej mądrości filozoficznej, dialogu sokratejskiego ze współczesnymi praktykami doradztwa i coachingu pozwala odpowiedzieć na pytanie: w jakim stopniu obecna kultura replikuje lub modyfikuje wzorce klasyczne. Istotnym jest również pytanie, jakie są tego konsekwencje indywidualne i ogólnokulturowe.
Coaching połączony z filozofią praktyczną uczy sposobów docierania do głębokich źródeł rozwoju człowieka. Jest z powodzeniem stosowany w wymiarze osobistym i zawodowym.
Filozofia życia i etyka są podstawą prowadzenia działalności z zakresu doradztwa filozoficznego i coachingu. Służą one między innymi do głębokiego stymulowania rozwoju osobistego i zawodowego. Są one również aplikowane do budowania kultury zespołów pracowniczych, organizacji i firm. Doradztwo filozoficzne i coaching pozwalają na dotarcie do tak głębokich źródeł rozwoju człowieka, który obejmuje wszystkie jego wymiary i całe życie człowieka. Konsulting filozoficzny uczy stosowania metod pozwalających nie tylko na opanowanie pewnych umiejętności, uzyskanie informacji czy nawet wiedzy, ale przede wszystkim mądrości życiowej. Dzięki temu rozwój dotyczy całej osoby, jest trwały i nie prowadzi do wypalenia zawodowego.
Pierwsze stowarzyszenie (National Philosophical Counseling Association) prowadzące szkolenia w tym zakresie powstało w Stanach Zjednoczonych w 1991 roku. W środowisku tym zrodził się postulat powrotu do praktycznej filozofii, która oznacza mądry sposób życia, prowadzący do stanu określonego przez Arystotelesa eudajmonią, czyli szczęściem. To podejście wiele inspiracji czerpie z metod dialogu sokratejskiego i stoickich sposobów panowania nad własnymi myślami, emocjami i zachowaniem. Ważnym źródłem jest również nowożytny pragmatyzm, filozofia życia, filozofia analityczna i fenomenologia.
Coaching jest tutaj rozumiany jako zbiór metod, które pozwalają na skuteczne wprowadzenie wybranej i zdefiniowanej przez osobę filozofii życia. Obejmuje ona wymiary: indywidualny, zawodowy i społeczny.
1. Filozoficzny sposób myślenia jako metoda odkrywania sensu życia.
2. Diagnoza filozoficzna: logiczna analiza przekonań i ich praktycznych konsekwencji emocjonalnych, behawioralnych, interpersonalnych i społecznych.
3. Metoda Sokratejska jako sposób odkrywania twórczego potencjału człowieka.
4. Istota dialogu Platońskiego: sztuka zadawania pytań i twórcze przeżywanie ciszy
5. Wiedza jest w człowieku: Platońska droga do mądrości. Akademia Platońska jako wzór organizacji stymulującej rozwój.
6. Stoickie reguły praktyki życiowej.
7. Stoickie metody panowania nad myślami, emocjami i zachowaniem i zaangażowanie w życie społeczne.
8. Altruizm jako sposób samorealizacji i osiągnięcia stanu eudajmonii.
9. Rozmowa coachingowa – nowe wcielenie dialogu sokratejskiego.
10. Odkrywanie wartości – podstawowy cel coachingu.
11. Rozumienie w budowaniu relacji stymulującej rozwój jednostki i zespołu.
12. Metody doskonalenia różnych poziomów słuchu dialogicznego.
13. Metody ćwiczenia intuicji.
14. Metody doskonalenia umiejętności zadawania pytań stymulujących rozwój. Rozwój inteligencji emocjonalnej w relacji coachingowej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą obliczania oceny końcowej jest kolokwium, które obejmuje wiadomości zaprezentowane na wykładach oraz literaturę obowiązkową. Na podstawie wyniku kolokwium jest wpisywana ocena zaliczenia i ocena końcowa kursu. Będą dwa dodatkowe terminy, w których można zdawać kolokwium. Przynajmniej jeden termin będzie w czasie sesji poprawkowej. Kolokwium jest pisemne składa się z pytań zamkniętych (testowych) oraz otwartych. Pozytywną ocenę otrzymują osoby, które uzyskały przynajmniej 60% możliwych do zdobycia w ramach kolokwium punktów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na większości (minimum 60%) wykładów jest warunkiem dopuszczenia do kolokwium końcowego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Eliot D. Cohen, The New Rational Therapy: Thinking Your Way to Serenity, Success, and profound happiness, Lanham 2007.
2. Pierre Hadot, Czym jest filozofia starożytna?, Aletheia, Warszawa 2000.
3. Julie Starr, Podręcznik coachingu. Sprawdzone techniki treningu personalnego, Warszawa 2015.
4. Tony Stoltzfus, Sztuka zadawania pytań w coachingu, Wrocław 2012.
5. Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell, Liz Wilson, Coaching inteligencji emocjonalnej, Warszawa 2016.
6. Marek Drwięga, Czy „troska o duszę” może być pojęciem użytecznym dla współczesnej filozofii ?, “Kwartalnik Filozoficzny”, t. XLIV, z. 4, 2016.
7. Kazimierz Pawłowski, Troska o duszę według Epikura z Samos, “Kwartalnik Filozoficzny”, z. XLIV, t. 1.
8. S. R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, Poznań 2007.
9. Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wacław Branicki, Autentyczność osobowa a medialność, Nomos, Kraków 2016.
Wacław Branicki, Autentyczność egzystencjalna w ujęciu Viktora E. Frankla, [w:], Duchowość, człowiek i wartości, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2012.
Wacław Branicki 2013, Komunikacyjne aspekty tożsamości osobowej, [w:] Człowiek w komunikacji i kulturze, Aureus, Kraków

Informacje dodatkowe: