Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bliski Wschód – kultura i społeczeństwo
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
JFMD-1-512-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Semestr:
zimowy
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podczas zajęć studenci poznają podstawowe elementy charakteryzujące najważniejsze kultury Bliskiego Wschodu – zarówno muzułmańską, jak i żydowską. Uwaga zostanie poświęcona religii, zwyczajom a także architekturze regionu. Przedstawione zostaną również mniejszości żyjące na terenie Bliskiego Wschodu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu kultury krajów regionu bliskowschodniego. FMD1A_W09, FMD1A_W06 Kolokwium
M_W002 Zna i rozpoznaje nacje, kultury, religie ( i związane z nimi tradycje ) charakterystyczne dla krajów Bliskiego Wschodu. FMD1A_W09, FMD1A_W06 Kolokwium
M_W003 Zna i charakteryzuje sytuację różnych grup mniejszościowych na B.W FMD1A_W09, FMD1A_W06 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Charakteryzuje potencjał turystyczny oraz stan rozwoju turystyki w krajach Bliskiego Wschodu FMD1A_U04, FMD1A_U07 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość różnic międzykulturowych oraz docenia wkład kultury muzułmańskiej i żydowskiej w rozwój kultury regionu. Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu kultury krajów regionu bliskowschodniego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozpoznaje nacje, kultury, religie ( i związane z nimi tradycje ) charakterystyczne dla krajów Bliskiego Wschodu. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i charakteryzuje sytuację różnych grup mniejszościowych na B.W + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Charakteryzuje potencjał turystyczny oraz stan rozwoju turystyki w krajach Bliskiego Wschodu + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość różnic międzykulturowych oraz docenia wkład kultury muzułmańskiej i żydowskiej w rozwój kultury regionu. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Na zajęciach będzie poruszana bardzo różnorodna tematyka zwiazana z Bliskim Wschodem – zagadnienia dotyczące religi w tym regionie funkcjonujących, zróżnicowanej kultury, historii regionu i współczesnych problemów, z którymi boryka się Bliski Wschód.
Szczegółowa tematyka zajęć obejmuje:

1. Czy każdy Arab jest muzułmaninem, a każdy muzułmanin Arabem?
2. Podstawowe informacje o islamie – obowiązki muzułmanina, święta religijne, zakazy itp., różnice między odłamami islamu itp. (3 zajęcia)
3. Sytuacja kobiet w krajach islamskich
4. Rola mediów w społęczeństwach arabskich
5. Izrael i jego kultura
6. Podstawowe założenia judaizmu
7. Społeczność zaratustriańska na Bliskim Wschodzie
8. Społeczność Jazydów na Bliskim Wschodzie
9. Historia i zabytki Bliskiego Wschodu
10. Sytuacja polityczna na Bliskim Wschodzie
11. Organizacje terrorystyczne funkcjonujące na Bliskim Wschodzie

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zarówno w pierwszym, jak i w kolejnych terminach nie ulega zmianie.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceną końcową będzie ocena z zaliczenia w formie pisemnej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości student może wyrównuje na podstawie literatury poleconej przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zainteresowanie tematem konieczne.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura:

B. Lewis, 2003, Muzułmański Bliski Wschód, Wyd. Marabut, Gdańsk
K. Armstrong, 2004, Krótka historia islamu, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław
J. Danecki, 2007, Podstawowe wiadomości o islamie, Dialog, Warszawa
F. Robinson, 2001, Historia świata islamu, Muza, Warszawa
A. Mello, 2003, Judaizm, Wyd. WAM, Kraków
M. Klocker, M. i U. Tworuschka, 2009, Etyka wielkich religii, Verbinum, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/stojkow-maria-05057

Informacje dodatkowe:

brak