Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy psychologii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
JMNB-1-610-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Semestr:
letni, zimowy
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Grzegorzewska Maria (mkgrzegorzewska7@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 student zna strategie rozwiązywania sytuacji problemowych MNB1A_W09 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 student rozumie podstawy procesów motywacyjnych i emocjonalnych MNB1A_U04 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 student rozumie potrzebę budowania efektywnej komunikacji oraz radzenia sobie z agresją MNB1A_K04 Aktywność na zajęciach
M_K002 student umie funkcjonować w grupie i przyjmować w nich różnorodne role MNB1A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 student zna strategie rozwiązywania sytuacji problemowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 student rozumie podstawy procesów motywacyjnych i emocjonalnych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student rozumie potrzebę budowania efektywnej komunikacji oraz radzenia sobie z agresją + - - - - - - - - - -
M_K002 student umie funkcjonować w grupie i przyjmować w nich różnorodne role + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Podstawy psychologii

W ramach realizacji przedmiotu szczególny nacisk położony zostanie na dwie sfery. Pierwszą z nich jest wprowadzenie w problematykę psychologii ogólnej, warunkującej poznanie bardziej szczegółowych zagadnień. Ten aspekt kursu obejmuje między innymi kwestię percepcji, procesy myślenia, problematykę emocji i motywacji oraz osobowości. Drugą kwestią pozostającą w centrum problematyki kursu są wybrane elementy psychologii społecznej – istotne z punktu widzenia profilu kształcenia studentów.
1. Podstawowe nurty współczesnej psychologii (psychologia postaci, psychoanaliza, behawioryzm, psychologia poznawcza). – 4 godziny
2. Procesy percepcyjne (rola i rodzaje receptorów, czynniki determinujące procesy spostrzegania). – 2godziny
3. Myślenie (główne rodzaje procesów myślenia, strategie rozwiązywania sytuacji problemowej, przeszkody w procesach myślenia, kreatywność, inteligencja – pojęcie, pomiar, rodzaje inteligencji). – 2 godziny
4. System potrzeb człowieka (pojęcie potrzeby, wybrane koncepcje katalogu potrzeb człowieka, wpływ deprywacji potrzeb na funkcjonowanie człowieka). – 2 godziny
5. Emocje (aktywacja i jej wpływ na efektywność realizacji zadań, rodzaje emocji, uczucia i dynamika uczuć). – 4 godziny
6. Motywacja (pojęcie motywacji i procesu motywacyjnego – funkcja ukierunkowująca, mobilizująca i organizująca; popędowy mechanizm motywacyjny, rozwojowy mechanizm motywacyjny). – 4 godziny
7. Osobowość (pojęcie osobowości, osobowość a temperament, wybrane koncepcje osobowości ). – 2 godziny
8. Agresja i agresywność (pojęcie, przyczyny i rodzaje agresji; wpływ agresji na efektywność funkcjonowania, sposoby redukowania tendencji agresywnych). – 2 godziny
9. Konformizm i oddziaływanie grupy (pojęcie i istota konformizmu, typy mechanizmów konformistycznych, czynniki determinujące poziom konformizmu). – 2 godziny
10. Komunikacja interpersonalna (pojęcie komunikacji, elementy procesu komunikacji, wybrane koncepcje komunikacji, czynniki zakłócające skuteczną komunikację). – 4 godziny

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% zaliczenie w formie pisemnego kolokwium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Zimbardo, P., Psychologia i życie, Warszawa 2002, Wydawnictwo Naukowe PWN.
2. Myers, D., Psychologia, Poznań 2003, Wydawnictwo Zysk.
3. Lewis, M., Havilland-Jones, J., Psychologia emocji, Gdańsk 2005, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
4. Tavris, C., Wade, C., Psychologia. Podejścia oraz koncepcje, Poznań 1999, Wydawnictwo Zysk.
5. Tokarz, M., Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk 2006, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
6. Morreale, S., Spitzberg, B., Barge, J., Komunikacja między ludźmi, Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN.
7. Krahe, B., Agresja, Gdańsk 2005, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami psychologii. Zaliczenie przedmiotu powinno dać słuchaczom umiejętności istotne z punktu widzenia zawodowego profilu absolwenta wydziałów inżynierskich AGH. W szczególności dotyczy to: strategii rozwiązywania sytuacji problemowych, zrozumienia podstaw procesów motywacyjnych i emocjonalnych oraz wybranych umiejętności interpersonalnych (efektywna komunikacja, sposoby radzenia sobie z agresją, funkcjonowanie w grupie).