Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonomia menedżerska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
JMNB-1-607-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Semestr:
letni
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kudełko Mariusz (mkudelko@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student nabywa wiedzę z zakresu podejmowania optymalnych decyzji produkcyjnych, inwestycyjnych, cenowych i kosztowych przez menedżerów zatrudnionych w firmach prywatnych i władzach publicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zasady optymalnej polityki cenowej przedsiębiorstw Kolokwium,
Projekt
M_W002 Optymalne wykorzystanie czynników produkcji przez przedsiębiorstwo Kolokwium,
Projekt
M_W003 Podstawy analizy kosztów i korzyści Kolokwium,
Projekt
M_W004 Zasady oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych Kolokwium,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Zbudować model Cash Flow oceny opłacalności inwestycji i ocenić jej ryzyko Projekt
M_U002 Zbudować model popytowy pozwalający przedsiębiorstwu maksymalizować zyski Projekt
M_U003 Zbudować funkcję produkcji i wybrać optymalną technikę produkcji Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Realizacji projektów menedżerskich z zakresu podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych, cenowych i kosztowych Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zasady optymalnej polityki cenowej przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
M_W002 Optymalne wykorzystanie czynników produkcji przez przedsiębiorstwo + - - - - - - - - - -
M_W003 Podstawy analizy kosztów i korzyści + - - - - - - - - - -
M_W004 Zasady oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zbudować model Cash Flow oceny opłacalności inwestycji i ocenić jej ryzyko - + - - - - - - - - -
M_U002 Zbudować model popytowy pozwalający przedsiębiorstwu maksymalizować zyski - + - - - - - - - - -
M_U003 Zbudować funkcję produkcji i wybrać optymalną technikę produkcji - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Realizacji projektów menedżerskich z zakresu podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych, cenowych i kosztowych - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Ekonomia menedżerska – wykład

1. Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy marginalnej
2. Analiza popytu i optymalna polityka cenowa
3. Dyskryminacja cenowa
4. Optymalne wykorzystanie czynników produkcji
5. Analiza kosztów i optymalne decyzje produkcyjne przedsiębiorstw
6. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w różnych strukturach rynkowych
7. Analiza ryzyka i drzewa decyzyjne
8. Interwencja na rynkach konkurencyjnych
9. Analiza kosztów i korzyści
10. Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych

Ćwiczenia audytoryjne (15h):
Ekonomia menedżerska – ćwiczenia

1. Analiza marginalna
2. Analiza kosztów i korzyści
3. Podstawy teorii gier
4. Drzewa decyzyjne
5. Analiza Cash-Flow i metoda Monte-Carlo
6. Programowanie matematyczne
7. Kolokwium zaliczeniowe

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z ćwiczeń dokonywana jest za wykonanie projektów, ćwiczeń oraz aktywność na zajęciach. Wykład: kolokwium zaliczeniowe z wykładów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń dokonywana jest za wykonanie projektów, ćwiczeń oraz aktywność na zajęciach. Ocena z ćwiczeń jest obliczana jako średnia ocen uzyskanych z tych form aktywności.
Ocena końcowa z przedmiotu obliczana jest jako średnia ważona: 40% * ocena z ćwiczeń + 60% * wynik kolokwium zaliczeniowego z wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Dopuszczalne jest odrabianie zajęć z innymi grupami. Student, który nie zaliczył projektu ma możliwość jego poprawy na kolejnych zajęciach po uprzednim uzgodnieniu z prowadzącym. Student ma dwa terminy podstawowe i jeden poprawkowy na zaliczenie tematyki wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Besanko D., Braeutigam R., Microeconomics, Wiley and Sons, 2nd edition 2005.
2. Samuelson W., Marks S., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
3. Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia, t. I, II, PWN, Warszawa 1995.
4. Varian H, Mikroekonomia, PWN, Warszawa 1995.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Juroszek Z., Kudełko M., A model of optimization for local energy infrastructure development, Energy, Volume 96, Pages 625–643, Elsevier Science, February 2016.

Kudełko M., Znaczenie analizy systemowej w prognozowaniu rozwoju systemów paliwowo-energetycznych, Polityka Energetyczna, tom 8, zeszyt specjalny, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2005, str. 245-260.

Kudełko M., Internalizacja kosztów zewnętrznych powodowanych przez krajowy sektor energetyczny – analiza kosztów i korzyści, Polityka Energetyczna, t. 11, zeszyt 1, Wydawnictwo IGSMiE PAN 2008.

Joanna Duda, Mariusz Kudełko, Źródła finansowania inwestycji proekologicznych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Ekonomia Menedżerska, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010, str. 67-82.

Mariusz Kudełko, Wojciech Suwała, Jacek Kamiński, Przemysław Kaszyński, ECONOMIC INSTRUMENTS AS A WAY OF INTRODUCING THE CONCEPT OF GREEN ECONOMY INTO THE ENERGY MARKET, Rynek Energii nr 4(107), Lublin 2013, str. 90-96.

Juroszek Z., Kudełko M., Methodology of optimisation of local energy infrastructure development, Managerial Economics no14, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, str. 72-88.

Kudełko M., Kaszyński P., Wybrane implikacje zawodności rynku konkurencyjnego na przykładzie sektora energetycznego, Polityka Energetyczna, t. 17, zeszyt 3, Wydawnictwo IGSMiE PAN 2014.

Mariusz Kudełko, Jacek Wolak, Marta Czyż, Marta Kołodziej-Hajdo, Elżbieta Marcinkowska, Krzysztof Posłuszny, Stanisław Szydło, Paweł Skrzyński, Katarzyna Gdowska, WYBRANE PROBLEMY METODYKI BADAŃ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW POLSKICH PO TRANSFORMACJI DO GOSPODARKI RYNKOWEJ, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, str. 116.

Mateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Mariusz KUDEŁKO, Rafał KUSA, Agnieszka PESZKO, Michał TECZKE, Łukasz WACŁAWIK, Jerzy WĄCHOL, Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, str. 123.

Informacje dodatkowe:

Brak