Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Biznes Plan
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
JMNB-1-616-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Semestr:
letni
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Kołodziej-Hajdo Marta (mkolodz1@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot przybliża studentom zagadnienie przygotowania planu działalności gospodarczej od strony teoretycznej i praktycznej. Z uwagi na pracę w grupie rozwija umiejętności organizacji i zarz. grupą.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 charakteryzuje cel, metody i zadania biznesplanu oraz jego rolę w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_W002 rozumie wielowymiarowy charakter przedsięwzięć gospodarczych Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 dobiera i organizuje zespół projektowy oraz kieruje jego pracami MNB1A_U08 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U002 posługuje się metodami planowania i realizacji biznes planu MNB1A_U08 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 wyraża i broni swoich poglądów/wyników w zakresie przygotowywanego biznes planu MNB1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 charakteryzuje cel, metody i zadania biznesplanu oraz jego rolę w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu + - - - - - - - - - -
M_W002 rozumie wielowymiarowy charakter przedsięwzięć gospodarczych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 dobiera i organizuje zespół projektowy oraz kieruje jego pracami - - - - - - - - + - -
M_U002 posługuje się metodami planowania i realizacji biznes planu - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 wyraża i broni swoich poglądów/wyników w zakresie przygotowywanego biznes planu - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 21 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Wykłady:
1. Biznes plan: istota, cele, cechy i rodzaje, funkcje biznes planu przedsiębiorstwa.
2. Zakładanie działalności gospodarczej.
3. Strategie opodatkowania działalności gospodarczej.
4. Szczegółowa struktura biznes planu i zasady opracowania poszczególnych części.
5. Planowanie finansowe.
6. Rachunek ekonomiczny inwestycji.

Zajęcia warsztatowe (30h):

Ćwiczenia:
1. Zasady opracowywania, konstrukcja i fazy przygotowania biznes planu przedsiębiorstwa:
- opracowanie części strategicznej biznesplanu
- opracowanie części operacyjnej biznesplanu
- opracowanie części finansowej biznesplanu
2. Przygotowanie materiałów do analizy nowego przedsięwzięcia
3. Problemy praktyczne związane z przygotowaniem biznes planu, a w szczególności wniosku inwestycyjnego.
4. Źródła informacji niezbędnych do opracowania biznes planu
5. Analiza przypadków: biznes plan małego przedsiębiorstwa produkcyjnego
6. Analiza przypadków biznes plan małego przedsiębiorstwa usługowego

W ramach zajęć studenci w grupach projektowych opracują biznesplan przykładowej małej firmy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia warsztatowe: W ramach zajęć studenci w grupach projektowych opracują biznesplan przykładowej małej firmy.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest opracowanie i prezentacja projektu polegającego na przygotowaniu w grupach całościowego biznesplanu wybranego przedsięwzięcia. Ocena końcowa uwzględnia zarówno zaliczenie ćwiczeń, jak i zaliczenie testu z materiału wykładowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach realizując kolejne treści zgodnie z syllabusem przedmiotu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana przez prowadzącego wykład jako 100% oceny z zaliczenia ćwiczeń po uprzednim zaliczeniu testu z materiału wykładowego na poziomie 70%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach. W przypadku braku opracowania i prezentacji projektu, moduł nie zostanie zaliczony. Student ma możliwość zaliczyć ćwiczenia (poza terminem podstawowym) przestawiając projekt w jednym, dodatkowym terminie poprawkowym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana wiedza z przedmiotów poprzedzających: Makroekonomia, Marketing, Zarządzanie strategiczne, Finanse.
Ogólne warunki zaliczenia i uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Barrow C., Biznesplan w małej firmie, Wyd. Helion, Gliwice 2009
2. Filar E.,Skrzypek J., Biznes Plan, Poltext, Warszawa, 2008
3. Fiore F., Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Wyd. Oficyna Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006
4. Pasieczny J., Biznesplan. Skuteczne narzędzie pracy przedsiębiorcy, PWE, Warszawa, 2007
5. Pawlak Z., Biznesplan. Zastosowanie i przykłady, Poltext, Warszawa 2008
6. Skrzypek J, Biznes plan, Model najlepszych praktyk, Poltext, Warszawa, 2009
7. Tokarski A., Tokarski M., Biznesplan w praktyce, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

- Activity based costing as the tool of performance management, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, w: Performance management: concepts and methods, sci. eds. Janusz Nesterak and Bernard Ziębicki. Cracow University of Economics Foundation, Cracow 2011.
- Finansowanie projektów MSP z funduszy unijnych: korzyści i bariery, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Anna SUROWIEC , Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński nr 625. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Szczecin, 2011.
- Wybrane problemy metodyki badań rozwoju przedsiębiorstw polskich po transformacji do gospodarki rynkowej, Mariusz KUDEŁKO, Jacek WOLAK, Marta CZYŻ, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Elżbieta MARCINKOWSKA, Krzysztof POSŁUSZNY, Stanisław SZYDŁO, Paweł SKRZYŃSKI, Katarzyna GDOWSKA. — Kraków: Wydawnictwa AGH, 2013.
- Społeczna odpowiedzialność biznesu jako koncepcja istotna dla funkcjonowania MŚP Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK, 2016, Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
- Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności, Elżbieta MARCINKOWSKA, Anna SUROWIEC W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011
- Wpływ zmian w ustawie o rachunkowości na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową małych jednostek gospodarczych Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK, Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia — 2016 nr 2 (80) Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi cz. 1, s. 117–124.

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie: opracowanie i prezentacja projektu polegającego na przygotowaniu w grupach całościowego biznesplanu wybranego przedsięwzięcia.

Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach. Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach. W przypadku braku opracowania i prezentacji projektu, moduł nie zostanie zaliczony. Student ma możliwość zaliczyć ćwiczenia (poza terminem podstawowym) przestawiając projekt w jednym, dodatkowym terminie poprawkowym.