Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
JMNB-1-609-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Semestr:
letni, zimowy
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Obejmuje przegląd zagadnień z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie koncentrując się na omówieniu podstawowych funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontroli.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student identyfikuje i analizuje istotne elementy otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstwa MNB1A_W08, MNB1A_W10 Kolokwium
M_W002 Definiuje i rozpoznaje struktury organizacyjne, zna ich typologię i uwarunkowania zastosowań MNB1A_W08, MNB1A_W10 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania problemów z dziedziny zarządzania organizacją MNB1A_U08, MNB1A_U10 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Umie współdziałać w przygotowywaniu wspólnych prac MNB1A_K05 Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student identyfikuje i analizuje istotne elementy otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstwa + + - - - - - - - - -
M_W002 Definiuje i rozpoznaje struktury organizacyjne, zna ich typologię i uwarunkowania zastosowań + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania problemów z dziedziny zarządzania organizacją - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie współdziałać w przygotowywaniu wspólnych prac - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Podstawowe pojęcia z zakresu nauk o zarządzaniu.
2. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Modele organizacji.
3. Planowanie strategiczne.
4. Planowanie operacyjne.
5. Organizowanie.
6. Rodzaje i rozwój struktur organizacyjnych.
7. Motywowanie. Role i umiejętności kierownicze. Style kierowania
8. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
9. Kontrolowanie.
10. Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny.
11. Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

1. Formułowanie misji i planu strategicznego.
2. Metody planowania operacyjnego.
3. Projektowanie struktur organizacyjnych.
4. Restrukturyzacja.
5. Motywowanie.
6. Kontrolowanie.
8. Proces podejmowania decyzji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia: Kolokwium zaliczeniowe (60%) i zadania wykonywane na ćwiczeniach (40%). (Niezbędne do zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium oraz sumarycznie nie mniej niż 50% punktów).

Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń w II terminie określa prowadzący ćwiczenia.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa równa jest ocenie z ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zasady dotyczące ilości dopuszczalnych nieobecności ogłasza prowadzący na pierwszych zajęciach. Sposób odrobienia zaległości ustala prowadzący, biorąc pod uwagę specyfikę i wielkość powstałych zaległości. Wyrównywaniu zaległości służą konsultacje oraz godziny kontaktowe prowadzącego. Jeśli według ogłoszonych zasad liczba opuszczonych zajęć dyskwalifikuje studenta, odrobienie zaległości nie anuluje nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podstawowa:
1. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005 (podręcznik dostępny w wersji elektronicznej)
2. Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J., Proces zarządzania w praktyce, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2015

Dodatkowa:
1. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005
2. Koźmiński A.F., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010
3. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J., Proces zarządzania w praktyce, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2015.
2. Peszko A., Własne oraz obce źródła finansowania inwestycji MSP w Polsce , w: Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja, kooperencja, klastering / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2011.
3. Peszko A., Plany inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu kryzysu, w: Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 2009.

Informacje dodatkowe:

-