Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Circuits Theory 1
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-1-109-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Rydosz Artur (rydosz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student has thorough knowledge in the field of electrical circuits of direct and sinusoidal current and is able to apply known methods and mathematical models in the analysis of electrical circuits.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has thorough knowledge in the field of electrical circuits of direct and sinusoidal current ETE1A_W07 Kolokwium
M_W002 Student knows mathematical methods indispensable for describing and analysing electrical circuits with direct and sinusoidal currents. ETE1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to apply known methods and mathematical models in the analysis of electrical and electronic circuits of direct and sinusoidal currents ETE1A_U06 Kolokwium
M_U002 Student is able to evaluate the usability of methods and tools applied for solving simple engineering tasks, student can select and apply proper methods and tools. ETE1A_U10 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student understands the need for constant development and upgrading his/her professional skills. ETE1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student is aware of the importance of professional ethics and respect for variety of beliefs and cultures. ETE1A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
48 20 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has thorough knowledge in the field of electrical circuits of direct and sinusoidal current + + - - - - - - - - -
M_W002 Student knows mathematical methods indispensable for describing and analysing electrical circuits with direct and sinusoidal currents. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to apply known methods and mathematical models in the analysis of electrical and electronic circuits of direct and sinusoidal currents + + - - - - - - - - -
M_U002 Student is able to evaluate the usability of methods and tools applied for solving simple engineering tasks, student can select and apply proper methods and tools. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understands the need for constant development and upgrading his/her professional skills. + + - - - - - - - - -
M_K002 Student is aware of the importance of professional ethics and respect for variety of beliefs and cultures. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 126 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 48 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 38 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

1. Basic terminology

Basic electrical values. Basic models of phenomena in circuits: resistance, inductance, capacitance. Quasi-stationarity conditions and their consequences. Nonlinear elements. Static and dynamic parameters. Two-port. Autonomic and controlled sources. Coupled inductances. Ideal transformer. Operational amplifier. Gyrator. Kirchoff’s laws. Tellegens principle. Elements connection in series and in parallel. Superposition principle. Compensation principle

2. Direct current circuits

Equivalent resistance. Triangle-star transform. Resistive dividers. Superposition method. Equivalent sources method. Elements of the graph theory. Algebraic description of network graph. Node voltages method. Loop currents method. Power in direct current circuits: power of two-port, power balance, source-load matching.

3. Sinusoidal current linear circuits

Periodic and sinusoidal signals. Classical method of sinusoidal current circuits analysis. Complex representation of sinusoidal signal. Elements equations and Kirchoff’s law in complex notation. Complex amplitudes method. Impedance and admittance to two-port. Methods of linear sinusoidal current circuits analysis: superposition principle, equivalent sources method, network methods. Power in sinusoidal current circuits: instantaneous power, real power, reactive power, apparent power, complex power, power balance, source-load matching. Series and parallel resonant circuit. Resonant circuits’ parameters.

Ćwiczenia audytoryjne (28h):

Notation of equations resulting from Kirchoff’s laws for exemplary circuits. Determining the two-ports equivalent resistance. Computing static and dynamic parameters of nonlinear elements. Computing the two-ports equivalent parameters. Application of equivalent sources and network methods in linear circuits of direct current. Application of complex amplitudes method in analysis of linear sinusoidal current circuits. Application of equivalent sources method in source-load impedance matching. Computing the resonance circuits parameters.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. The requirement for receiving positive final note is obtaining positive note from recitation classes.

2. Credit for recitation classes is given on the basis of written tests, which verify student’s ability to solve the tasks presented in lectures and recitation classes.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowledge of physics related to electrical and magnetic phenomena. Useful elementary knowledge concerning complex numbers and matrix algebra.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Rutkowski J. Circuits Theory, Silesian University of Technology, Gliwice 2006
Osiowski J., Szabatin J.: Podstawy teorii obwodów, tom 1-3, WNT, Warszawa 2001.
Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych, WNT, Warszawa 2009.
Osowski S., Siwek K., Śmiałek M.: Teoria obwodów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006.
Chua L.O., Desoer C.A., Kuh E.S.: Linear and nonlinear circuits, Mc Grew-Hill, New York, 1987.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Three-beam microstrip antenna arrays fed by 3 × 3 Butler matrix / Izabela SŁOMIAN, Artur RYDOSZ, Sławomir GRUSZCZYŃSKI, Krzysztof WINCZA // W: MAPE 2017 : 7\textsuperscript{th} IEEE international symposium on Microwave, Antenna, Propagation, and EMC technologies : 24-27 October, Xi’an, China / ed. Yinghong Wen. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2017. — W WoS ISBN: 978-1-5090-5929-4. — ISBN: 978-1-5090-5928-7. — S. 9–12. — Bibliogr. s. 12, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/s8Sb1z
2. Six-port microwave system for volatile organic compounds detection / Kamil STASZEK, Artur RYDOSZ, Erwin Maciak, Krzysztof WINCZA, Sławomir GRUSZCZYŃSKI // Sensors and Actuators ; ISSN 0925-4005. B. Chemical ; ISSN 0925-4005. — 2017 vol. 245, s. 882–894. — Bibliogr. s. 892–894, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-02-06. — tekst: https://goo.gl/M6X6YW
3. Układ pomiarowy matrycy rezystywnych sensorów gazu — [Measurement system for resistive metal oxide sensors matrix] / Piotr Róg, Artur RYDOSZ, Andrzej BRUDNIK // W: ELTE’2016 : technologia elektronowa : XII konferencja naukowa : Wisła, 11–14 września 2016 : program konferencji. — [Polska : s. n.], 2016. — S. 23. — Pełny tekst na dysku Flash. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 2. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza
4. Two-dimensional beamwidth broadening of microstrip antenna arrays / Izabela SŁOMIAN, Sławomir GRUSZCZYŃSKI, Krzysztof WINCZA, Artur RYDOSZ // W: AP-S/URSI 2016 [Dokument elektroniczny] : IEEE AP-S symposium on Antennas and Propagation and URSI CNC/USNC joint meeting : June 26–July 1, 2016, Fajardo, Puerto Rico. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2016. — Dysk Flash. — Dod. e-ISBN: 978-1-5090-2851-1 ; w WoS ISBN: 978-1-5090-2886-3. — e-ISBN: 978-1-5090-2885-6. — S. 905–906. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 906, Abstr.. — Publ. w cz.: AP-S Paper
5. Suspended-strip-coaxial line impedance-transforming directional coupler / Sławomir GRUSZCZYŃSKI, Artur RYDOSZ, Krzysztof WINCZA // W: 2016 IEEE ANDESCON [Dokument elektroniczny] : Arequipa, Peru, 19–21 October 2016 : proceedings / ed. by IEEE Peru Section. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2016. — Dod. ISBN 978-1-590-2532-9. — e-ISBN: 978-1-5090-2531-2. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-02-02. — tekst: https://goo.gl/9xQZXK
6. Octave-band aperture-stakced microstrip antenna element for wideband antenna arrays / Krzysztof WINCZA, Sławomir GRUSZCZYŃSKI, Artur RYDOSZ, Izabela SŁOMIAN // W: AP-S/URSI 2016 [Dokument elektroniczny] : IEEE AP-S symposium on Antennas and Propagation and URSI CNC/USNC joint meeting : June 26–July 1, 2016, Fajardo, Puerto Rico. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2016. — Dysk Flash. — Dod. e-ISBN: 978-1-5090-2851-1 ; w WoS ISBN: 978-1-5090-2886-3. — e-ISBN: 978-1-5090-2885-6. — S. 1579–1580. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1580, Abstr.. — Publ. w cz.: AP-S Paper

Informacje dodatkowe:

The staff has improved communications skills, which have been developed during English language trainings in the POWR.03.04.00-00-D002/16 project, carried out by the Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications under the Smart Growth Operational Programme 2014-2020.