Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fundamentals of Economics, Finance and Business Law
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-1-309-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Presented basic terms of economic sciences as well as economic problems of Poland, European Union and the World.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 knows, what is intellectual property and its role in commercial activity; knows the principles of intellectual property protection; can indicate different kinds of the intellectual property; ETE1A_W18, ETE1A_W17 Kolokwium
M_W002 knows, what is the legal basis and conditions of running commercial activity, what are the legal risks of commercial activity; ETE1A_W18, ETE1A_W17 Kolokwium
M_W003 student knows basic rules of economic activity, including cost assessment and efficiency appraisal of business projects ETE1A_W18, ETE1A_W17 Kolokwium
M_W004 student has basic knowledge of market behaviour and conditions of its effective functioning ETE1A_W18, ETE1A_W17 Kolokwium
M_W005 student has basic knowledge concerning influence of macroeconomic conditions on business activity ETE1A_W18, ETE1A_W17 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
42 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 knows, what is intellectual property and its role in commercial activity; knows the principles of intellectual property protection; can indicate different kinds of the intellectual property; + + - - - - - - - - -
M_W002 knows, what is the legal basis and conditions of running commercial activity, what are the legal risks of commercial activity; + + - - - - - - - - -
M_W003 student knows basic rules of economic activity, including cost assessment and efficiency appraisal of business projects + + - - - - - - - - -
M_W004 student has basic knowledge of market behaviour and conditions of its effective functioning + - - - - - - - - - -
M_W005 student has basic knowledge concerning influence of macroeconomic conditions on business activity + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 42 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
 1. Economics – areas of interest

  Economics – areas of interest, basic terms. Economic laws. Market: supply and demand, equilibrium. Types of market

 2. Cost measurement in economics

  Cost measurement in economic. Accounting and opportunity costs

 3. Firm, its goals and financing

  Company, its goals and financing. Sources of financing. Investment appraisal methods: simple and discount- based. Cost of capital

 4. Creating strategy

  Creating company strategy, rules of competitiveness. Fundamentals of managerial accounting

 5. Financial markets

  Financial markets – rules of behaviour and importance for business. Types of securities. Stock exchange and its role in economy

 6. Fundamentals of macroeconomics

  Fundamentals of macroeconomics. Gross domestic product, assessment in real and nominal prices. International and intertemporal comparisons

 7. Money in economy

  Money and its functions. Monetary policy, role of central bank. Instruments of monetary policy. WIBOR and other bank rates – influence on company financial decisions

 8. Concept of legal norm

  Concept of legal norm, what are sources of law, natural person, legal person, consumer, entrepreneur, enterprise, investor, business name, commercial power of attorney;

 9. Legal transactions

  Legal transactions

 10. Rules of running commercial activity

  Rules of running commercial activity, National Court Registry, register of commercial activity (2h)

 11. Different forms of running commercial activity

  Different forms of running commercial activity: partnerships – civil partnership, registered partnership, professional partnership, limited partnership, limited joint-stock partnership, commercial companies – limited liabilities company, joint stock company

 12. Legal protection of intellectual property

  Legal protection of intellectual property; copyright; industrial property; know-how and the way of its protection

Ćwiczenia audytoryjne (14h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Arithmetic average calculated from two assessment test marks: for economic and law part of lectures.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Economics, Ed. Irwin McGraw-Hill, 2005.
2. Schnitzer M. C., Comparative Economic Systems, Ed. South-Western College Publishing, 2006.
3. http://www.wto.org/english/tratop_e/trops_e/trips_e.html
4. http://www.wipo.int/portal/index.html

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. PREISNER L., Analysis of the financial outlays structure for environmental protection in Poland / // Polish Journal of Environmental Studies ; 2008 vol. 17 no. 3A s. 484–487.
2. PINDÓR T., PREISNER L., Analysis of the EcoFound Foundation support for industrial sectors restructuring, Polish Journal of Environmental Studies ; I 2009 vol. 18 no. 3A s. 319–322.
3. PREISNER L., Business and environmental changes in Poland/ W: EUROECO 2000 : holistic concept of training for the promotion of sustainable development focused on European Integration for better quality of environment and human life : international conference : Kraków 15–16th September, 2000 : book of summaries / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski. — Kraków : Wydawnictwo ,,jak” Andrzej Choczewski, 2000. — S. 49
4. WOŹNIAK M., Impact of business incubators upon development of enterprises, W: Small and medium-sized enterprises in the European Union : development challenges in 2014–2020 perspective ed. by Marek Matejun. — Lodz : Lodz University of Technology Press, 2014. S. 39–48.
5. ZIELIŃSKA A., Freedom of establishment and freedom of services in view of the judgement of the European Court of Justice of 19 November 2009, case C-314/08 Krzysztof Filipiak v. director of the tax chamber in Poznań / W: Organisation management : competitiveness, social responsibility, human capital / ed. Dagmara Lewicka. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2010.

Informacje dodatkowe:

Brak