Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Computer Networks
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-1-405-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kantor Mirosław (kantor@kt.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Within the module the knowledge about computer networks will be provided.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 student has the ordered and theory-based knowledge on computer networks ETE1A_W12, ETE1A_W11, ETE1A_W16, ETE1A_W17 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 student has the ordered knowledge about organization and administration of computer networks ETE1A_W12, ETE1A_W11, ETE1A_W16, ETE1A_W17 Egzamin,
Kolokwium,
Studium przypadków
M_W003 student has oredered knowledge on routing protocols ETE1A_W12, ETE1A_W11, ETE1A_W16 Egzamin,
Kolokwium
M_W004 student has the ordered knowledge on network addressing ETE1A_W12, ETE1A_W11, ETE1A_W16 Egzamin,
Kolokwium,
Studium przypadków
M_W005 student has the ordered knowledge on building virtual networks ETE1A_W12, ETE1A_W11, ETE1A_W16, ETE1A_W17 Egzamin,
Kolokwium,
Studium przypadków
Umiejętności: potrafi
M_U001 student is able to address devices in computer networks ETE1A_U14 Egzamin,
Kolokwium,
Studium przypadków
M_U002 student is able to configure layer 2 network devices ETE1A_U14 Kolokwium,
Studium przypadków
M_U003 student is able to configure layer 3 network devices ETE1A_U14 Kolokwium,
Studium przypadków
M_U004 student knows how to protect the network against the selected threats ETE1A_U14 Egzamin,
Kolokwium,
Studium przypadków
M_U005 student is able to test, troubleshoot and correct the wrong network configuration ETE1A_U11, ETE1A_U14 Kolokwium,
Studium przypadków
M_U006 student is able to find the required technical documentation for network configuration ETE1A_U02 Studium przypadków
M_U007 student applies the standards for safe work ETE1A_U16 Studium przypadków ,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 student is able to cooperate in group, he understand the necessity to improve his skills ETE1A_K01, ETE1A_K04 Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 24 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 student has the ordered and theory-based knowledge on computer networks + - + - - - - - - - -
M_W002 student has the ordered knowledge about organization and administration of computer networks + - + - - - - - - - -
M_W003 student has oredered knowledge on routing protocols + - + - - - - - - - -
M_W004 student has the ordered knowledge on network addressing + - + - - - - - - - -
M_W005 student has the ordered knowledge on building virtual networks + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 student is able to address devices in computer networks + - + - - - - - - - -
M_U002 student is able to configure layer 2 network devices - - + - - - - - - - -
M_U003 student is able to configure layer 3 network devices - - + - - - - - - - -
M_U004 student knows how to protect the network against the selected threats + - + - - - - - - - -
M_U005 student is able to test, troubleshoot and correct the wrong network configuration - - + - - - - - - - -
M_U006 student is able to find the required technical documentation for network configuration + - + - - - - - - - -
M_U007 student applies the standards for safe work - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student is able to cooperate in group, he understand the necessity to improve his skills - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 godz
Przygotowanie do zajęć 29 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 39 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (24h):

Lectures:
1. Introduction to computer networks (OSI model layers, types of computer networks, computer network devices)
2. Network addressing
3. Functions and architecture of chosen Layer 2 and 3 network devices
4. Family standards IEEE 802.1 and IEEE 802.3 (i.e..:STP, RSTP, MSTP and selected methods for improving network resilience, link aggregation, port protection methods, flow control, VLANs)
5. Research directions of local computer networks

Ćwiczenia laboratoryjne (28h):

Laboratory:
1. Network addressing
2. Switch interface configuration
3. VLAn
4. STP
5. RSTP, MSTP part I
6. MSTP part II
7. Port protection of the switch
8. Interfaces aggregation
9. Configuration of complex Layer 2 network
10. Static routes, "router on the stick” configuration
11. Selected dynamic routing protocols, static routes
12. DHCP server configuration
13. Configuration of ACLs
14. Configuration of Layer 3 network

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade will be issued after successful assessment of practical test (case studies: lab and project classes) as well as passing the exam. The final grade is weighted sum of lab class assessment (50%) and exam (50%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge on binary and hexadecimal systems, the ability to configure interfaces IP addresses on computers with any OS, basic knowledge of English.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Spurgeon E. C.: Ethernet: The Definitive Guide, O’Reilly and Associates, Inc, 2000
2 Stallings W.: Data and Computer Communications, Macmillan Publishing Company, New York 1988
3 Stevens R. W.: TCP/IP Illustrated, Vol. 1 The Protocols, Addison – Wesley, 1994
4 Doyle J., Carroll J.: CCIE Professional Development Routing TCP/IP, Volume I, Second Edition, Cisco Press, 2005
5 Kennedy C., Hamilton K., Cisco LAN Switching, Cisco Press, 1999
6 Standardy IEEE rodziny 802 dostępne na http://standards.ieee.org/getieee802/portfolio.html
7 Dokumenty RFC dostępne na http://www.ietf.org , m. in.: RFC0791 (IP), RFC0826 (ARP), RFC1058 (RIP), RFC2453 (RIPv2), RFC2131 (DHCP), RFC1034 i RFC1035 (DNS), RFC2960 (SCTP), 3550 (RTP), RFC 793 (TCP), RFC 768 (UDP), RFC2460 (IPv6)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Optimized protection schemes for resilient interdomain traffic distribution / Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA, Andrzej JAJSZCZYK // W: IEEE GLOBECOM 2009 [Dokument elektroniczny] : Global Communications Conference, Exhibition & Industry Forum : riding the way wave to global connectivity : Honolulu, Hawaii, USA, 30 November – 4 December 2009.

2. IInter-ALTO communication protocol draft-dulinski-alto-inter-alto-protocol-00 / Z. Dulinski, R. STANKIEWICZ, P. CHOŁDA, P. WYDRYCH, B. Stiller, Marcin NIEMIEC, Mirosław KANTOR. — S. l. : IETF Trust, cop. 2010.

3. LCR solution for performance and cost-efficient inter-domain traffic distribution / Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA, Andrzej JAJSZCZYK // W: NETWORKS 2010 : proceedings of 2010 14\textsuperscript{th} international tellecommunications network strategy and planning symposium : September 27–30, 2010, Warsaw, Poland.

4. Cost-driven peer rating algorithm / Zbigniew Duliński, Rafał STANKIEWICZ, Piotr WYDRYCH, Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA // W: ICC 2011 : 2011 IEEE International Conference on Communications : source of innovation: back to the origin : 5–9 June, 2011, Kyoto, Japan.

5. Least Cost Routing (LCR) solution for inter-domain traffic distribution / Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA, Andrzej JAJSZCZYK // Telecommunication Systems ; ISSN 1018-4864. — 2013 vol. 52 iss. 2, s. 979–991.

6. A survey on methods to provide multipath transmission in wired packet networks / Jerzy DOMŻAŁ, Zbigniew Duliński, Mirosław KANTOR, Jacek RZĄSA, Rafał STANKIEWICZ, Krzysztof WAJDA, Robert WÓJCIK // Computer Networks ; ISSN 1389-1286. — 2015 vol. 77, s. 18–41.

7. Methods of network resource provisioning for the Future Internet IIP Initiative / Janusz GOZDECKI, Mirosław KANTOR, Krzysztof WAJDA, Jacek Rak // Telecommunication Systems ; ISSN 1018-4864. — 2016 vol. 61 iss. 2, s. 235–246.

Informacje dodatkowe:

Brak