Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wireless techniques and systems
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-1-612-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Młynarczyk Janusz (janusz.mlynarczyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student learns the most important concepts of digital wireless communications

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has relevant theoretical background and a good knowledge of wireless transmission and reception techniques ETE1A_W04 Egzamin
M_W002 Student has basic knowledge about building and operating digital wireless telephony and cellular systems and the methods of data transmission through the air interface ETE1A_W11 Egzamin
M_W003 Student knows the basic terms associated with wireless communications, knows the radio channel properties, the role of coding, modulation and channel filtering ETE1A_W10 Egzamin
M_W004 Student has the knowledge of methods used in the physical layer of wireless local and personal area networks ETE1A_W11 Egzamin
M_W005 Student has basic knowledge about describing, modeling and analyzing wireless systems ETE1A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to use properly-chosen computer-aided environments and simulators for simulation of simple telecommunications system ETE1A_U09 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student is able to make use of computer simulations for analysis and evaluation of wireless system performance ETE1A_U06 Zaliczenie laboratorium
M_U003 Student is able to perform signal analysis using appropriate software tools ETE1A_U07 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is able to collaborate with his/her lab partner, solving tasks from the lab instructions and other problems encounter during the laboratory classes ETE1A_K04 Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
38 14 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has relevant theoretical background and a good knowledge of wireless transmission and reception techniques + - - - - - - - - - -
M_W002 Student has basic knowledge about building and operating digital wireless telephony and cellular systems and the methods of data transmission through the air interface + - - - - - - - - - -
M_W003 Student knows the basic terms associated with wireless communications, knows the radio channel properties, the role of coding, modulation and channel filtering + - - - - - - - - - -
M_W004 Student has the knowledge of methods used in the physical layer of wireless local and personal area networks + - - - - - - - - - -
M_W005 Student has basic knowledge about describing, modeling and analyzing wireless systems + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to use properly-chosen computer-aided environments and simulators for simulation of simple telecommunications system - - + - - - - - - - -
M_U002 Student is able to make use of computer simulations for analysis and evaluation of wireless system performance - - + - - - - - - - -
M_U003 Student is able to perform signal analysis using appropriate software tools - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to collaborate with his/her lab partner, solving tasks from the lab instructions and other problems encounter during the laboratory classes - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 38 godz
Przygotowanie do zajęć 37 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 48 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. Basic concepts of digital wireless systems

  Frequency bands and its use, block diagram of wireless system, wireless link budget, radio channel, noise, interference, multipath, fading, radio channel models, urban and suburban propagation models, wireless system architectures, methods of two-way communications and multiple access, complex envelope, quadrature modulator.

 2. Digital cellular networks

  Architecture, description of operation, radio transmission techniques, channel coding methods, voice and data transmission.

 3. Wireless local area networks

  Radio transmission techniques in wireless computer networks, spectrum spreading, using multiple carriers for radio transmission, OFDM technique, access to the transmission medium.

Ćwiczenia laboratoryjne (24h):
Modeling and analysing the physical layer of wireless systems using computer software

Using software tools to analyze wireless communication techniques.
Illustrating selected topics using hardware (USRP, Universal Software Radio Peripheral).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z
laboratorium oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.
2. Obliczamy średnią ważoną z oceny z laboratorium (40%) i egzaminu (60%).
3. Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0
elseif sr>4.25 then OK:=4.5
elseif sr>3.75 then OK:=4.0
else if sr>3.25 then OK:=3.5
else OK:=3
4. Jeżeli pozytywną ocenę z laboratorium i zaliczenia wykładu uzyskano w pierwszym terminie i
dodatkowo student był aktywny na wykładach, to ocena końcowa jest podnoszona o 0.5.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge of digital signal processing is required for this class

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

K. Wesołowski, “Mobile communication systems”, John Wiley & Sons, 2002.
T.S. Rappaport, “Wireless communications : principles and practice”, Prentice Hall, 1996.
D.M. Pozar, „Microwave and RF wireless systems”, John Wiley & Sons, 2001
Documentation of the IEEE 802.11 standard: “Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications”, IEEE, New York, 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1 Multiple-site investigation of the properties of an HF radio channel and the ionosphere using Digital Radio Mondiale broadcasting / Janusz Mlynarczyk, Piotr Koperski, Andrzej Kulak // Advances in Space Research ; ISSN 0273-1177. — 2012 vol. 49 iss. 1, s. 83–88.
2 Wide-beam high-efficiency microstrip patch-based antenna for broadband wireless applications / Janusz Mlynarczyk // Microwave and Optical Technology Letters ; ISSN 0895-2477. — 2011 vol. 53 no. 2, s. 286–288.
3 The accuracy of radio direction finding in the extremely low frequency range / Janusz Mlynarczyk, Andrzej Kulak, Jacobo Salvador // Radio Science ; ISSN 0048-6604. — 2017 vol. 52 iss. 10, s. 1245–1252.

Informacje dodatkowe:

Brak