Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
MPLS Networks
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-1-707-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kantor Mirosław (kantor@kt.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Within the subject, the student has the opportunity to gain knowledge of MPLS-based network services as well as the ability to configure them.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has ordered knowledge about organizing and managing MPLS networks ETE1A_W11 Kolokwium
M_W002 Student has knowledge about configuring of network devices with respect to MPLS traffic engineering mechanisms as well as quality and resilience ones ETE1A_W11 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to work in group aiming at configuring MPLS network devices ETE1A_U14 Studium przypadków
M_U002 Student is able to configure MPLS network devices for applying traffic engineering mechanisms ETE1A_U14 Kolokwium
M_U003 Student is able to find documentation required for configuring network devices ETE1A_U02 Studium przypadków
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is able to cooperate with people in the group, understands the necessity for improving his competence ETE1A_K01, ETE1A_K04 Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has ordered knowledge about organizing and managing MPLS networks - - - + - - - - - - -
M_W002 Student has knowledge about configuring of network devices with respect to MPLS traffic engineering mechanisms as well as quality and resilience ones - - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to work in group aiming at configuring MPLS network devices - - + + - - - - - - -
M_U002 Student is able to configure MPLS network devices for applying traffic engineering mechanisms - - + + - - - - - - -
M_U003 Student is able to find documentation required for configuring network devices - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to cooperate with people in the group, understands the necessity for improving his competence - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

1. MPLS architecture.
Basic MPLS configuration. Configuring OSPF and IS-IS for MPLS TE. Analysis of MPLS labels and label stack. Observing TTL behavior of labeled packets.
2. Label Distribution Protocol.
Configure Label Distribution Protocol (LDP) on routers. Analysis of the process of LDP neighbor discovery. Configuring targeted LDP sessions. Troubleshoot MPLS and LDP.
3. MPLS traffic engineering.
Establishing the core MPLS TE environment. Configuring MPLS Traffic Engineering paths. Forwarding traffic onto MPLS TE tunnels. Class-based tunnel selection with MPLS TE. Troubleshoot MPLS-TE.
4. MPLS-based recovery mechanisms.
Configuring resilience methods in MPLS. Configuring FHRP (including HSRP, VRRP, and GLBP) on available routers.
5. MPLS and Quality of Service.
Configuration of DiffServ with IP packets. Configuration of DiffServ tunneling models. Usage of MQC commands for configuring MPLS QoS. Configuration of Voice over MPLS transmission.
6. Troubleshooting MPLS Networks.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Within the project the students will have to design and configure the network scenario with selected MPLS features applied.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade will be issued after successful assessment of laboratory class, project, as well as passing the final test. The final grade is weighted sum of lab class assessment (40%), project assessment (20%), and final test (40%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge of IP networks, routing protocols and their configuration on network devices.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. L. De Ghein, MPLS Fundamentals. Cisco Press, Inc. Indianapolis 2007.
2. IETF RFCs related to analysed protocols; http://www.rfc-editor.org
3. IEEE documents related to analysed protocols; http://standards.ieee.org

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Optimized protection schemes for resilient interdomain traffic distribution / Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA, Andrzej JAJSZCZYK // W: IEEE GLOBECOM 2009 [Dokument elektroniczny] : Global Communications Conference, Exhibition & Industry Forum : riding the way wave to global connectivity : Honolulu, Hawaii, USA, 30 November – 4 December 2009.

2. IInter-ALTO communication protocol draft-dulinski-alto-inter-alto-protocol-00 / Z. Dulinski, R. STANKIEWICZ, P. CHOŁDA, P. WYDRYCH, B. Stiller, Marcin NIEMIEC, Mirosław KANTOR. — S. l. : IETF Trust, cop. 2010.

3. LCR solution for performance and cost-efficient inter-domain traffic distribution / Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA, Andrzej JAJSZCZYK // W: NETWORKS 2010 : proceedings of 2010 14\textsuperscript{th} international tellecommunications network strategy and planning symposium : September 27–30, 2010, Warsaw, Poland.

4. Cost-driven peer rating algorithm / Zbigniew Duliński, Rafał STANKIEWICZ, Piotr WYDRYCH, Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA // W: ICC 2011 : 2011 IEEE International Conference on Communications : source of innovation: back to the origin : 5–9 June, 2011, Kyoto, Japan.

5. Least Cost Routing (LCR) solution for inter-domain traffic distribution / Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA, Andrzej JAJSZCZYK // Telecommunication Systems ; ISSN 1018-4864. — 2013 vol. 52 iss. 2, s. 979–991.

Informacje dodatkowe:

Brak