Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Information Technology
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-1-105-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Gałka Jakub (jgalka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Is aware of importance and role of IT engineers in the society and of ethical rules in academic and engineers environment and has knowledge about copyrights and patenting ETE1A_W17, ETE1A_K05, ETE1A_K03, ETE1A_U16 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Has knowledge about rudiments of information technologies ETE1A_W10, ETE1A_W11, ETE1A_U03 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Has knowledge and skills about using various types of word processors and preparing a presentation ETE1A_U02, ETE1A_U04, ETE1A_U05 Prezentacja
M_W004 Has basic knowledge about health and safety rules on the campus and while working with a computer ETE1A_W17, ETE1A_U16 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Is able to search for information for self-education and problem solving ETE1A_U02, ETE1A_U05 Prezentacja,
Wynik testu zaliczeniowego
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
34 24 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Is aware of importance and role of IT engineers in the society and of ethical rules in academic and engineers environment and has knowledge about copyrights and patenting + - - - - - - - - - -
M_W002 Has knowledge about rudiments of information technologies + - - - - - - - - - -
M_W003 Has knowledge and skills about using various types of word processors and preparing a presentation + - - - - - - - - - -
M_W004 Has basic knowledge about health and safety rules on the campus and while working with a computer + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Is able to search for information for self-education and problem solving + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 34 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 31 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (24h):

Classes in this module are lectures only (30 hours).

Lectures

1. Introduction to the aspects of information society and information technologies – 2 hours

The importance and role of IT engineers in society. Information Society. Fundamentals of health and safety while working with a computer and on the campus. Copyrights and patents. Searching for information in order to self-educate and problem solving. Ethical principles in the academic community and among the engineers. Different types of word processors. The principles of good multimedia presentation.

2. Introduction to information storage and processing – 4 hours

Fundamentals of information theory (bit, entropy, measure of information, byte and word). Basic methods and formats of data in a computer (text, numbers, sounds and images, including colour ones). Analogue, digital, discrete signals and their conversion. Sampling, quantization, Nyquist frequency, spectrum, bandwidth, Shannon-Kotielnikov theory and aliasing. Number systems, representations of real and negative numbers in computers. Fundamentals of the Boolean theory, logic gates and De Morgan’s laws.

3. Introduction to computer hardware – 4 hours

History and expectations of the development of electronic devices (such as Moore’s law, the first computing devices, the Turing machine, von Neumann architecture, the development of personal computers). Computer memory types and their characteristics. Elements of a computer and its peripherals.

4. Introduction to computational and programming techniques – 8 hours

Types of operating systems. Time efficiency of algorithms and methods for its measurement. Big O notation. The types of problems complexity. Travelling salesman problem. Amdahl law. Issues of parallelisation of calculations, super-linear speedup, flops. Supercomputers in Poland and worldwide. Clusters, grids, clouds. The basic data structures. Types of databases. Basic principles of designing user interfaces, including GUI. Different computing and programming environments. Programming techniques (dynamic memory allocation, object-oriented programming, garbage collector, code optimisation, testing, work with several computers, teamwork with one computer and other agile methods). Procedures for the production system. Version control systems. Group work in IT. Dining philosophers problem. Preparation and implementation schedules. Gantt charts. Scrum.

5. Introduction to telecommunications, multimedia, human – computer interaction and IT in finances – 8 hours

IT in stock markets (including Forex) and the analysis of rates and insurances (risk calculation). CAD. Types of telecommunication networks and protocols (LAN, WAN, client-server, P2P, sharing resources, Intranet, Extranet, Internet, www, http, ftp, ssh, VPN, ISDN, ADSL, mobile networks, TDMA, FDMA, EDGE). Network and data security. Methods of hacking. E-commerce. Technology and multimedia systems (development trends, MPEG, DCT, image coding, 3D video). Multi-microphone systems. Principles of a successful human-computer interaction. Speech Technology. Touch screens. RFID and GPS applications in HCI. EEG. Autonomous cars, the trends of HCI development.

6. Test and student presentations – 4 hours

Students will present own multimedia presentations on selected IT topics and will sit a test.

Ćwiczenia projektowe (10h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

In order to obtain a positive grade, presence on the lectures (30%), preparing own document in LaTeX (10%), preparing own website or film or other multimedia content (30 %) and giving a presentation (30 %) are expected.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

none

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Google.com

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak