Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Physics 2
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-1-203-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Zakrzewska Katarzyna (zak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

This module serves to develop theoretical and practical skills in description of the real world based on the fundamental laws of physics. Students solve simple problems and perform experiments.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Students become conscious of the position of physics among natural sciences and its contribution to the fundamental laws of the Universe. This module provides understanding of the role of solid state physics in the field of engineering especially electronics and telecommunication. Students perceive the interplay between theory and experiment ETE1A_W02 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Students acquire knowledge and understanding about fundamental concepts related to modern physics, the state of current research and development ETE1A_W02 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Students develop knowledge about: wave optics, interaction between matter and radiation, modern and solid state physics, basics of quantum physics required for the further understanding of fundamental phenomena related to electronics and telecommunication ETE1A_W02 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Students are able to apply suitable physics laws and principles to solve problems related to wave optics, modern physics, solid state physics and basics of quantum mechanics ETE1A_W02, ETE1A_U01 Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Students develop further skills in planning investigations, scientific thinking and performing experiments ETE1A_W02 Odpowiedź ustna
M_U003 Students acquire practical knowledge in the field of processing experimental data, estimating uncertainties of measurements and presenting results ETE1A_W02, ETE1A_U09, ETE1A_U01, ETE1A_U04 Egzamin,
Sprawozdanie
M_U004 Students understand the principle of operation of modern electronic devices and on the basis of this knowledge they are able to design new systems ETE1A_W02 Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Students realize that it is necessary to develop practical skills required to investigate and describe physical phenomena ETE1A_W02, ETE1A_K01 Odpowiedź ustna
M_K002 Students working in a team become aware of the importance of cooperation especially while performing experiments. They learn how to share responsibility in data processing and presentation of results ETE1A_W02, ETE1A_K04 Odpowiedź ustna
M_K003 Students become aware of the importance and implications of engineer work for society and the environment. They gain consciousness and responsibility for their future work ETE1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
90 36 28 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Students become conscious of the position of physics among natural sciences and its contribution to the fundamental laws of the Universe. This module provides understanding of the role of solid state physics in the field of engineering especially electronics and telecommunication. Students perceive the interplay between theory and experiment + + + - - - - - - - -
M_W002 Students acquire knowledge and understanding about fundamental concepts related to modern physics, the state of current research and development + + + - - - - - - - -
M_W003 Students develop knowledge about: wave optics, interaction between matter and radiation, modern and solid state physics, basics of quantum physics required for the further understanding of fundamental phenomena related to electronics and telecommunication + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Students are able to apply suitable physics laws and principles to solve problems related to wave optics, modern physics, solid state physics and basics of quantum mechanics + + + - - - - - - - -
M_U002 Students develop further skills in planning investigations, scientific thinking and performing experiments - - + - - - - - - - -
M_U003 Students acquire practical knowledge in the field of processing experimental data, estimating uncertainties of measurements and presenting results + - + - - - - - - - -
M_U004 Students understand the principle of operation of modern electronic devices and on the basis of this knowledge they are able to design new systems - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Students realize that it is necessary to develop practical skills required to investigate and describe physical phenomena + + + - - - - - - - -
M_K002 Students working in a team become aware of the importance of cooperation especially while performing experiments. They learn how to share responsibility in data processing and presentation of results - - + - - - - - - - -
M_K003 Students become aware of the importance and implications of engineer work for society and the environment. They gain consciousness and responsibility for their future work + + + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 180 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 90 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (36h):
 1. Wave Optics

  Characterization of electromagnetic waves (frequency spectrum, visible range – light), interference and diffraction of electromagnetic waves. Polarization, Malus law. Reflection and refraction, Fermat’s principle. Dispersion of white light. Sources of light; coherent light, spontaneous and stimulated emission, emission spectrum of hydrogen atom, laser

 2. Blackbody Radiation – Introduction to Modern Physics

  Blackbody radiation, Kirchhoff’s function, Wien’s displacement law, Boltzmann’s law, Planck’s formula, contribution of Einstein to the description of blackbody radiation

 3. Wave – Particle Nature of Electromagnetic Radiation

  Quanta of radiation, photon energy, photon momentum, wave – particle dualism, energy-frequency dependence

 4. Matter Waves

  Matter waves, de Broglie relationship, Davisson-Germer experiment, photoelectric effect, Compton’s effect.
  Heisenberg’s position-momentum uncertainty relation, postulates of quantum physics, Schrödinger’s equation, probabilistic interpretation of wave functions, Schrödinger’s equation for free particle and infinite potential well, quantization of energy. Barriers, tunneling, principle of operation of scanning tunneling microscope, STM

 5. Atomic Physics

  Early models of atoms, Bohr model. Hydrogen atom in quantum mechanics, atomic spectra, quantum numbers, Boltzmann’s distribution function, quantum statistics: Fermi-Dirac’s and Bose-Einstein’s distribution functions, Fermi gas in k space, free electron model, density of states.

 6. Basics of Solid State Physics

  Description of crystallographic structure, elementary cell, Bravais lattice. Periodic table, complex atoms, ordering of elements, simple model of H2 molecule, binding energy, chemical bonding, ionic crystals, covalent bonding, metals, van der Waals forces, hydrogen bonded crystals, vibrational and rotational levels. Potential energy of electron in a crystal, characterization of insulators, metals, semiconductors, band structure of solids, intrinsic and extrinsic semiconductors, temperature dependence of the electrical conductivity, definition of carrier mobility, mechanism of scattering, Matthiessen rule, p-n junction, majority and minority charge carriers, diffusion and drift currents, some basic applications of semiconductors: junction rectifier, light – emitting diode LED, field effect transistor FET. Introduction to micro and nanoelectronics

Ćwiczenia audytoryjne (28h):
 1. Wave Optics

  Derivation of wave equation from Maxwell’s theory of electromagnetism. Development of practical skills in dealing with the wave equation and its solution. Construction of interference and diffraction patterns. Solving simple problems related to wave nature of light. Application of Fermat’s principle

 2. Blackbody Radiation

  Discussion of the state of the physics at the turn of XIX and XX century. Calling attention to breakthrough discoveries and their meaning. Solution of problems using Wien and Boltzmann laws. The role of Planck’s formula and contribution of Einstein to the description of blackbody radiation

 3. Wave – Particle Dualism

  Introduction of the concept of quantum nature of radiation. Solution of simple exercises concerning momentum and photon energy. Development of practical skills of reasoning while explaining the photoelectric effect and its applications. Derivation of the equation fundamental to Compton’s effect; numerical examples

 4. Matter Waves

  Discussion of de Broglie hypothesis. Analogy between matter waves of probability and electromagnetic waves. Understanding of Heisenberg’s principle applied to uncertainty of position and momentum. Interpretation of Heisenberg’s microscope and double-slit interference. Consequences of time-energy Heisenberg’s principle (e.g. broadening of emission lines)

 5. Schrödinger’s Equation

  Detailed discussion of Schrödinger’s equation and probabilistic interpretation of wave functions. Separation of variables in Schrödinger’s equation. Free particle as an example of simple solution of Schrödinger’s equation in zero potential. More complicated solutions of time-independent Schrödinger’s equation: infinite and finite potential wells and potential barriers. Consequences of boundary conditions: quantization of energy, dispersion relation. Importance and applications of tunneling.

 6. Early Models of Atom

  Overview of historical models of atom. Bohr’s postulates for hydrogen atom model: quantization of momentum. Consequences of Bohr’s postulates: quantization of energy levels. Interpretation of absorption and emission spectra of atoms, successes and drawbacks of Bohr’s model.

 7. Hydrogen Atom in Quantum Mechanics

  Solution of Schrödinger’s equation for an electron in the central field of Coulomb potential, separation of variables in Schrödinger’s equation in the spherical coordinates, quantum numbers, eigenvalues of energy for hydrogen atom, degeneracy, shells and subshells, operators of momentum and angular momentum in quantum mechanics, orbital magnetic dipole moment, spin of electron, nuclear magnetic resonance NMR

 8. Classical and Quantum statistics

  Many-body problem, elements of statistical physics, calculations of average values, probability density function, classical distribution functions: Maxwell’s distribution of velocity of gas particles, Boltzmann’s distribution function, Fermi-Dirac’s and Bose-Einstein’s quantum statistics, bosons and fermions, consequences of Pauli exclusion principle, definition of Fermi energy, derivation of Fermi energy dependence on carrier density – one and three dimensional models, Fermi sphere

 9. Electrical Conductivity of Solids – Semiconductor Devices; Elements of Solid State Physics (4h)

  Description of chemical bonding; overview of classification into dielectrics, metals and semiconductors, band structure of solids, intrinsic and extrinsic semiconductors, temperature dependence of the electrical conductivity, p-n junction, majority and minority charge carriers, diffusion and drift currents, selected applications of semiconductors – semiconductor devices: junction rectifier, light – emitting diode LED, field effect transistor FET

Ćwiczenia laboratoryjne (26h):
 1. Simple Harmonic Motion of Masses on Springs

  Observation of the harmonic motion and determination of spring constant and shear modulus of metals; discussion on the theory of elasticity and simple harmonic motion

 2. Viscosity Coefficient (Hydrodynamics)

  Observation of motion of an object in fluid; determination of the viscosity coefficient of fluid using the Stokes method; discussion on the theory of fluid viscosity and laws of hydrodynamics

 3. Maximum Power Transfer

  Investigation of conditions for maximum power transfer in a circuit; discussion about the real and ideal emf device, Kirchoff’s laws, power dissipation in a single-loop circuit, matching of load to a power source

 4. Capacitance Bridge

  Finding unknown capacitors, their parallel and series combinations using a Wheatstone’s bridge; discussion about the capacitance in general, capacitance of a parallel-plate capacitor with and without a dielectric, energy stored in a capacitor, balance of the Wheatstone’s bridge

 5. Self-Inductance of Magnetic Coils

  Experimenting with ac and dc current circuits containing magnetic coils; determination of self-inductance of a coil; discussion of Faraday’s law of induction, Lenz’s law, self-induced emf, impedance, admittance, inductive reactance, inductance

 6. Resonance of Acoustic Waves

  Observation of propagation of acoustic waves in gas media; determination of the sound velocity in air and CO2 by means of resonance in Quincke tube, determination of the ratio of molar specific heats at constant pressure and volume for two gas media with molecules of different degree of freedom; discussion on the theory of waves, acoustics and thermodynamics

 7. U-I Characteristics of Various Resistors

  Experimenting with dc current circuits of ohmic- and non-ohmic resistance; checking the validity of Ohm’s law; determination of temperature coefficient of resistance TCR and bulb filament temperature as a function of current; discussion about the mechanism of electrical conductivity for various types of solids, Ohm’s law, variation of resistance with temperature

 8. Refractive Index of Solids

  Microscope observation of objects; determination of refractive index of transparent solids (glass, plexiglass, quartz) by comparison of the real and apparent thickness of a plate; discussion about laws of optics – law of refraction, law of reflection, index of refraction, total internal reflection, chromatic dispersion, Fermat’s rule

 9. Diffraction and Polarization of Light

  Observation of polarization and diffraction of laser light; checking validity of Malus law; measurement of distribution of intensity of light on a screen in the case of diffraction by a single slit; determination of the slit width by means of the analysis of diffraction pattern; discussion about the wave optics with a special emphasis on polarization, interference, diffraction phenomena and laser action

 10. Damped Oscillations in RLC Circuits

  Observations of damped oscillations in RLC circuits; measurements of the amplitude, period, angular frequency, damping constant and critical resistance for damped oscillatory signals; discussion on electromagnetic oscillations, fundamental differential equation that governs these oscillations, undamped, damped and forced oscillations

 11. Energy Levels of Hydrogen Atom – Determination of Rydberg Constant

  Observation and quantitative assessment of emission spectra in the case of helium and hydrogen gases; the use of diffraction grating and spectrometer; determination of Rydberg constant and ionization energy for hydrogen atom; discussion of Bohr’s model and basics of atomic physics

 12. Hall Effect

  Observation of Hall effect, i.e., generation of potential difference across a strip of conductor or semiconductor in magnetic field; determination of the mobility and concentration of carriers in semiconductor from this potential difference; discussion on the magnetic fields, Lorentz force, charged particles in crossed electric and magnetic fields, electrical conductivity of solids, doped semiconductors, mobility and concentration of charge carriers in semiconductors

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Students with positive assessments (at least 3.0) from both tutorials and laboratory are allowed to take the exam. The exam is performed in written and oral form. The negative mark of the written exam (2.0) excludes the candidate from the oral exam. Students whose score at the written exam is well above the average can be exempted from the oral exam. The final assessment is calculated as the weighted average of the grades from tutorials, laboratory and the exam including results from the lecture test.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowledge of physics and mathematics at the level of the first university year (first semester) is required. Additionally, the material covered by Physics I is obligatory.

It is strongly suggested to participate actively in lectures, especially during tests as well as in additional consultations carried out by the Lecturer (information about that is given every year at the Introductory Lecture). Tests are evaluated and taken into account in a final grade (15%).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamentals of Physics, John Wiley@Sons Inc., 2008
2. J. Bernstein, P.M. Fishbane, S. Gasiorowicz, Modern Physics, Prentice Hall, 2000
3. C. Kittel, Wstęp do Fizyki Ciała Stałego, PWN Warszawa 1975
4. E.M. Purcel, Elektryczność i Magnetyzm, PWN Warszawa 1973
5. R. Eisberg, R. Resnick, Fizyka kwantowa, PWN Warszawa 1983
6. Lecture and additional tests and teaching aids available at the website of the module Physics 2,
7. Manuals for experiments available at the website of the module Physics 2
8. A. Zięba, Pracownia Fizyczna, WFiTJ, Skrypt Uczelniany SU 1642, Kraków 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. B. Łysoń-Sypień, A. Kusior, M. Rękas, J. Żukrowski, M. Gajewska, K. Michalow-Mauke, T. Graule, M. Radecka, K. Zakrzewska, Nanocrystalline TiO2/SnO2 heterostructures for gas sensing, Beilstein Journal of Nanotechnology, 2017, vol. 8, pp. 108-122
2. K. Zakrzewska, M. Radecka, TiO2-based nanomaterials for gas sensing – influence of anatase and rutile, Nanoscale Research Letters, 2017, vol. 12, iss. 1, art. no. 89, pp.1-8
3. A. Kusior, J. Klich-Kafel, A. Trenczek-Zając, K. Świerczek, M. Radecka, K. Zakrzewska, TiO2–SnO2 nanomaterials for gas sensing and photocatalysis, Journal of the European Ceramic Society, 2013, vol. 33, iss. 12, pp. 2285–2290
4. K. Kollbek, M. Sikora, Cz. Kapusta, J. Szlachetko, K. Zakrzewska, K. Kowalski, M. Radecka, X-Ray spectroscopic methods in the studies of nonstoichiometric TiO2−x thin films, Applied Surface Science, 2013, vol. 281, pp. 100–104

Informacje dodatkowe:

The purpose of this course is to develop theoretical and practical skills in description of the real, natural world based on the fundamental laws and physical principles. Student understands physical phenomena and their importance, learns to solve simple problems in engineering, learns how to plan and perform experiments and how to carry out the analysis of results and uncertainties.

This course is composed of lectures, tutorials and laboratory.

The aim of tutorials is consolidation of knowledge acquired during lectures and development of practical skills while dealing with fundamental principles and laws of modern physics. Students solve problems and tasks related to lecture topics in a test form. They have a chance to discuss their problems at class or at special consultations arranged with a lecturer or an assistant. Homework is required. Monitoring of results is carried out in a written form.

Laboratory sessions are intended to consolidate knowledge acquired through the direct contact with experiments. The objective of these activities is training the skills of planning and carrying out measurements of physical quantities, data treatment and analysis of uncertainties of the results. In the framework of these activities, students pass the tests related to theory, perform experiments and prepare reports. The entire laboratory session is assessed on the basis of the test from theory and the report. Student performs a certain number of experiments as indicated at the first meeting with the person responsible for laboratory classes.