Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Methodology and programming techniques 2
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-1-205-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Bułat Jarosław (kwant@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The fundamentals of computer science, part II.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knows and understands role of processes and threads in programming ETE1A_W14 Kolokwium
M_W002 Knows and understands principles of low level hardware programming ETE1A_W14 Kolokwium
M_W003 Knows and understands principles of engineering calculations in Matlab programming language ETE1A_W07, ETE1A_W14 Kolokwium
M_W004 Knows UML language and its role in designing information computer-based systems ETE1A_W14 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Can solve more difficult algorithmic tasks ETE1A_U15 Projekt
M_U002 Can code algorithms in object-oriented programming language ETE1A_U15 Projekt
M_U003 Can use dynamic data structures ETE1A_U15 Projekt
M_U004 Can solve simple engineering tasks in Matlab programming language ETE1A_U15, ETE1A_W07 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Understands necessity of self-learning (progress) ETE1A_K01 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
42 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knows and understands role of processes and threads in programming + - - - - - - - - - -
M_W002 Knows and understands principles of low level hardware programming + - - - - - - - - - -
M_W003 Knows and understands principles of engineering calculations in Matlab programming language + - - - - - - - - - -
M_W004 Knows UML language and its role in designing information computer-based systems + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Can solve more difficult algorithmic tasks - - + - - - - - - - -
M_U002 Can code algorithms in object-oriented programming language - - + - - - - - - - -
M_U003 Can use dynamic data structures - - + - - - - - - - -
M_U004 Can solve simple engineering tasks in Matlab programming language - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Understands necessity of self-learning (progress) + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 42 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

LECTURES (16h)

Classes in the module are conducted in the form of lecture (16 hours), laboratory exercises (28 hours). Laboratory exercises concern material from the current lecture and the previous “Methodology and programming technique I”.

LECTURES

1. Matlab language as an environment for numerical calculations and prototyping algorithms. The environment, comparison with C+, data types.
2. Matlab language: library/toolbox. How to write effective Matlab code. Visualization of results.
3. Introduction to Python. Examples of IDE environments, simple program, basic data types, conditions, loops, functions,
4. Python Language: Collections, Lists, other data types, classes, lambda expression, file handling
5. Python language: handling exceptions.
6-7. Introduction to UML.

Ćwiczenia laboratoryjne (28h):

LABORATORY

During the course, the students perform in a practical way the material presented during the lecture.
Laboratory focuses on programing in object oriented way. During laboratory the following language will be used: C++, Matlab and Python.
Classes with C++ focus on object oriented programming and making use of STL library (containers).
Classes with Matlab focuses on language as well as IDE. It introduce concept of language for numerical and engineering calculation.
Classes with Python introduce popular, high-level programming language. It introduce concept of scripting language, shows difference between C++ and Python.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Assessment from laboratory is calculated on the basis of tests carried out during the semester.

In case of negative mark, tutor may announce maximum two retake tests within the time of sessions related with the semester. Maximum positive mark in this case is 3.0. Initial condition is unexcused absence on not more then 3 laboratory classes.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

In order to obtain a positive final grade, it is necessary to obtain a positive assessment from the laboratory. There is no Exam in the II semester, final degree == degree from laboratory.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student performs the laboratory by its own as part of non-contact hours. Student may use the outline delivered to the laboratory and can consult results with lecturer or tutor.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge from course „Programming Methods and Techniques I”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Bjarne Stroustrup, Język C++, (assume knowledge of C, PL/EN)
 2. Jerzy Grębosz, Symfonia C++, (from C to C++, popular)
 3. Stephen Prata, Language C++, (PL/EN)
 4. https://stackoverflow.com C/C++, algorithms, systems, conf., …
 5. https://www.wikibooks.org C/C++ (good PL/EN)
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Bulat, Jaroslaw, et al. “Data processing tasks in wireless GI endoscopy: Image-based capsule localization & navigation and video compression.” Engineering in Medicine and Biology Society, 2007. EMBS 2007.
 2. Bułat J., Duda K., Socha M., Turcza P., Zieliński T.P., Duplaga M.: “Computational Tasks in Computer-Assisted Transbronchial Biopsy”, Future Generation Computer Systems (Elsevier), vol. 26, iss. 3, str. 455–461, IF 2.229, 2010.
 3. Bułat, Jarosław, and Andrzej Głowacz. “Vision-based navigation assistance for visually impaired individuals using general purpose mobile devices.” Signals and Electronic Systems (ICSES), 2016
Informacje dodatkowe:

Brak