Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Introduction to Telecommunications
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-1-308-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Wójcik Robert (robert.wojcik@kt.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot przedstawia podstawowe zagadnienia związane z telekomunikacja. Pokazane są różne aspekty działania telekomunikacji, a przedstawiona wiedza jest wiedzą elementarną.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knows basic units used in telecommunications ETE1A_W10 Kolokwium
M_W002 Understands principles and methods of signal coding and signal transmission in telecommunications ETE1A_W10 Egzamin
M_W003 Can point out differences between transmission media used in telecommunications ETE1A_W10 Egzamin
M_W004 Knows and understands basic notions related to telecommmunications ETE1A_W10 Egzamin
M_W005 Knows transmission systems used in modern telecommunications networks ETE1A_W10 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Can point out and describe basic telecommunications services ETE1A_U10, ETE1A_U08, ETE1A_W10 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
42 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knows basic units used in telecommunications + - + - - - - - - - -
M_W002 Understands principles and methods of signal coding and signal transmission in telecommunications + - - - - - - - - - -
M_W003 Can point out differences between transmission media used in telecommunications + - - - - - - - - - -
M_W004 Knows and understands basic notions related to telecommmunications + - + - - - - - - - -
M_W005 Knows transmission systems used in modern telecommunications networks + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Can point out and describe basic telecommunications services + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 42 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

1. Co to jest telekomunikacja? (2 godz.)
Pojęcie telekomunikacji, rys historyczny (S. Morse, A. G. Bell i inni), grupy kulturowe, obszary telekomunikacji (usługi, transmisja, komutacja, zarządzanie), modele systemów telekomunikacyjnych.
2. Podstawowe pojęcia, jednostki, ograniczenia. (2 godz.)
Sygnały, decybele i jednostki pochodne, pasmo transmisyjne, przepływność a szybkość generowania znaków, Claude Elwood Shannon, prawa Moore’a, Sarnoffa i Metcalfe’a.
3. Usługi telekomunikacyjne i urządzenia końcowe. (2 godz.)
Rola usług w telekomunikacji, klasyfikacje i przykłady usług, tworzenie usług, urządzenia końcowe.
4. Media transmisyjne. (2 godz.)
kable miedziane w telekomunikacji i teleinformatyce, kable światłowodowe, transmisja bezprzewodowa.
5. Transmisja sygnałów. (2 godz.)
Modulacje analogowe: AM, FM, PM, modulacje ASK, FSK, PSK, QAM, modulacja PCM, systemy dostępu wielokrotnego; multipleksowanie, systemy z rozproszonym widmem.
6. Kodowanie sygnałów. (2 godz.)
Kodowanie źródła, kodowanie detekcyjne i korekcyjne, kodowanie kanałowe, kodowanie liniowe, kodowanie szyfrujące.
7. Podstawowe zagadnienia sieciowe. (2 godz.)
Hierarchia w sieciach telekomunikacyjnych, rodzaje sieci, metody komutacji, techniki dostępowe, sieci radiokomunikacji ruchomej.
8. Komutacja i ruting. (2 godz.)
Klasyfikacja węzłów komutacyjnych, ewolucja komutacji, centrala telefoniczna i jej elementy, pola komutacyjne, sterowanie węzłów komutacyjnych, sygnalizacja.
9. Ruch telekomunikacyjny. (2 godz.)
Natężenie ruchu telekomunikacyjnego, wahania natężenia ruchu, strumienie zgłoszeń, jakość obsługi, model Erlanga ze stratami, ruch samopodobny.
10. Systemy transmisyjne. (2 godz.)
Systemy PDH, systemy SDH, ulepszenia SDH, OTN, przenoszenie ruchu IP w sieciach optycznych, zapewnianie odporności na uszkodzenia.
11. Systemy bezprzewodowe. (2 godz.)
Systemy komórkowe, lokalne sieci bezprzewodowe, systemy satelitarne.
12. Zarządzanie sieciami i usługami. (2 godz.)
Istota, potrzeba i cele zarządzania, główne funkcje systemów zarządzania sieciami, zarządzanie oparte na SNMP, sieci TMN, zarządzanie usługami, problemy i trendy.
13. Zagadnienia prawne, ekonomiczne i standaryzacyjne w telekomunikacji. (2 godz.)
Rodzaje firm telekomunikacyjnych, organy regulacyjne, standaryzacja w telekomunikacji: ITU-T, europejskie organizacje standaryzacyjne, IETF a inne organizacje standaryzacyjne, przykłady (case studies), sieć nowej generacji, dostęp szerokopasmowy.
14. Telekomunikacja a środowisko. (2 godz.)
Zagadnienia poboru mocy w urządzeniach telekomunikacyjnych, zasilanie ze źródeł przyjaznych środowisku, promieniowanie elektromagnetyczne a bezpieczeństwo ludzi.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

1. Zarabianie końcówek do skrętki przewodów.
2. Skala logarytmiczna w telekomunikacji, decybel
3. Ruch telekomunikacyjny
4. Podstawowe komendy sieciowe systemu Windows i Linux
5. Techniki i protokoły sieciowe, Wireshark
6. Kodowanie sygnałów w telekomunikacji
7. Centrala telekomunikacyjna (elementy i działanie)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Laboratories end with the final test, which indicates the score from laboratories. After obtaining the positive mark from the test, student is allowed to take the exam.

Students are allowed to take final test (from laboratories) and the exam (from lectures) three times. The failed attempts reflect on the final score.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz z egzaminu. Ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną obu ocen.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowe wiadomości z matematyki i fizyki na poziomie maturalnym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

ITU-T Recommendations, Standards, ETSI, IETF

Magazines:
IEEE Communications Magazine
IEEE Transactions on Communications
IEEE Journal on Selected Areas in Communications
IEEE/ACM Transactions on Networking
Optical Switching and Networking

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. A. Jajszczyk, „Ewolucja sieci stacjonarnych”, Przegląd Telekomunikacyjny, vol. LXXIV, nr 1/2001, s. 16-20
2. A. Jajszczyk, „Ewolucja sieci telekomunikacyjnej — nowa infrastruktura sieciowa”, Przegląd
Telekomunikacyjny, nr 1/2000, s. 42-46
3. R. Wójcik, A. Jajszczyk, „Flow oriented approaches to QoS assurance,” ACM Computing Surveys, vol. 44,
no. 1, January 2012, s. 5:1-5:37
4. P. Boryło, A. Lasoń, J. Rząsa, A. Szymański, A. Jajszczyk, „Optymalizacja użycia energii elektrycznej w
sieciach chmury obliczeniowej. Agregacja ruchu w sieciach wielowarstwowych”, Przegląd
Telekomunikacyjny; ISSN 1230-3496, vol. LXXXIX, nr 1/2016, s. 3-8
5. R. Stankiewicz, A. Jajszczyk, „Quality for experience for multimedia in clouds,” E-letter / Multimedia
Communications Technical Committee, IEEE Communications Society, 2012 vol. 7 no. 3 spec. issue on
„Quality of experience for multimedia communications” s. 17–19

Informacje dodatkowe: