Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fundamentals of management
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-1-311-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course is intended for people preparing to work in managerial positions. The course covers the management process (planning, organizing, motivating, controlling) and making decisions.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student potrafi zdefiniować zarządzanie, opisać elementy procesu zarządzania i scharakteryzować planowanie i kontrolowanie. ETE1A_W18 Kolokwium
M_W002 Student potrafi opisać zasady organizowania, rodzaje struktur organizacyjnych i zasady ich projektowania ETE1A_W18 Kolokwium
M_W003 Student potrafi opisać procesy informacyjno-decyzyjne i zasady i metody podejmowania decyzji oraz wyjaśnić zasady motywowania pracowników i scharakteryzować style kierowania. ETE1A_W18 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi analizować organizację i jej otoczenie oraz stworzyć plan strategiczny i operacyjny ETE1A_U02, ETE1A_U16 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi zaprojektować strukturę organizacyjną ETE1A_U02, ETE1A_U16 Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
42 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student potrafi zdefiniować zarządzanie, opisać elementy procesu zarządzania i scharakteryzować planowanie i kontrolowanie. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi opisać zasady organizowania, rodzaje struktur organizacyjnych i zasady ich projektowania + - - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi opisać procesy informacyjno-decyzyjne i zasady i metody podejmowania decyzji oraz wyjaśnić zasady motywowania pracowników i scharakteryzować style kierowania. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi analizować organizację i jej otoczenie oraz stworzyć plan strategiczny i operacyjny - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować strukturę organizacyjną - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 42 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 33 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

1. Management – its essence and meaning. Organization and its surroundings. Criteria for assessing the efficiency of operations.
2. Roles and managerial skills.
3. Management.
4. Organization in the environment as a management object. Organization models.
5. The management process. Strategic planning.
6. The management process. Operational planning.
7. The management process. Organization.
8. Types and development of organizational structures.
9. The management process. Motivating.
10. The management process. Controlling.
11. Management as an information-and-decision process.
12. Decision making process.
13. Management in the context of changes. Organization development management.
14. Cultural conditions of management. Management in the conditions of globalization.

Ćwiczenia audytoryjne (14h):

1. Analysis of break-even point.
2. Targeting styles.
3. Formulating the mission and strategic plan.
4. Operating planning methods.
5. Designing organizational structures.
6. The management process. Controlling.
7. Decision making process.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade comes from classes (45%) and final final test (55%).
The rules of orgaznising second term callses are determined by the teacher.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

None

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa (pozycje dostępne w bibliotece AGH):

1. Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J, Ćwiczenia z zarządzania organizacjami, Wydawnictwa AGH, Kraków 2011
2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005
3. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie, teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2010
4. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji, PWN, Kraków 1998
5. Peszko A. (red.), Ćwiczenia z podstaw zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2006
6. Peszko A., Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
7. Quinn R.E. Faerman S.R., Thompson M.P., McGrath M.R., Profesjonalne zarządzanie, PWE, Warszawa 2007
8. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie, OWPW, Wrocław 2001
9. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2011
10. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2008
11. Zygała R., Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, WAE, Wrocław 2007

Literatura uzupełniająca:
1. Brzeziński M., Organizacja kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa-Kraków 2009
2. Grajewski P., Organizacja procesowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
3. Hagel III J., Brown J. S., Organizacja jutra: zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, Wydawnictwo “Helion”, Gliwice 2006
4. Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008
5. Laszlo Ch., Firma zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2008
6. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauk o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2001
7. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele strategie, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998
8. Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
9. Trocki M., Organizacja projektowa, Bizarre, Warszawa 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

The general conditions for participation and credit for the subject are set out in the Study Regulations.