Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Operating Systems
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-1-403-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Chodorek Robert (chodorek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course introduces the basic concepts of operating systems.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Possesses the ordered knowledge of operating systems necessary to install, operate and maintenance of computer systems ETE1A_W15 Kolokwium
M_W002 Has the structured knowledge of internal structures and mechanisms for the exchange information in operating systems ETE1A_W11 Kolokwium
M_W003 Has the structured knowledge of mechanisms of computer networks and operating systems security ETE1A_W11 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Is able to use the known methods of configuration and diagnostics of operating systems ETE1A_U14 Kolokwium
M_U002 Is able to configure operating systems to solve simple tasks for engineering, and select and apply appropriate methods and tools ETE1A_U10 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Is aware of the responsibility for their own work willingness to comply with the principles of working in a team and bearing responsibility for cooperative task ETE1A_K04 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 24 0 28 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Possesses the ordered knowledge of operating systems necessary to install, operate and maintenance of computer systems + - - - - - - - - - -
M_W002 Has the structured knowledge of internal structures and mechanisms for the exchange information in operating systems + - - - - - - - - - -
M_W003 Has the structured knowledge of mechanisms of computer networks and operating systems security + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Is able to use the known methods of configuration and diagnostics of operating systems - - + + - - - - - - -
M_U002 Is able to configure operating systems to solve simple tasks for engineering, and select and apply appropriate methods and tools - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Is aware of the responsibility for their own work willingness to comply with the principles of working in a team and bearing responsibility for cooperative task - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 108 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (24h):

1. Introduction to Operating Systems and Computer Architecture
The concept of operating system, the hardware layer, the software layer, processes, users, programming languages, basic components of computer system, CPU, I/0, computer memory hierarchy.
2. Secondary Storage
I/O, secondary storage technologies, file system, examples of file systems, disk management, disk partitioning, system call, protection mechanisms, RAID
3. Components of Operating Systems
Services, structures and processes, and threads,
4. Process and Memory Management
Stages of program, the program and the process, CPU scheduling, concurrency and thread dispatching, memory management, memory allocation, segmentation, paging, virtual memory, process synchronization, mutual exclusion, semaphores, shared memory, pipes, message queues, IPC.
5. Networking in Operating System
Computer networks, distributed processing, distributed process management, communication protocols (IP, TCP, UDP, ALC), flow control, congestion control, reliability, socket, transactions, network operating systems, system embedded in the routers.
6. Security of Operating Systems
Authentication, cryptographic mechanisms, trusted systems, buffer overflow an DoS attack.

Ćwiczenia laboratoryjne (28h):

1. Basic operations in operating systems – part 1.
2. Basic operations in operating systems – part 2.
3. Basic operations in operating systems – part 3.
4. RAID, LVM.
5 Compilation of programs, file operations, environmental variables.
6. Processes and Signals.
7. Process Communication, queues, Semaphores.
8. Sockets.
9. NFS.
10. Written test in the classes.

Ćwiczenia projektowe (8h):

The students, typically in grups of two, solve some tasks, more advanced than exercised durig laboratory sessions. The tasks may be either relevantly expanded laboratory tasks or may be suggested by the students. The performed job should be properly described in a form of report, and finally the selected details of proposed solution are discussed with the tutor. The mark results from tutor’s assessments of the students performance during realization of the project, the report and final discussion.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

In order to obtain a positive grade (FG) is to get a positive assessment of the laboratory.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. In order to obtain a positive grade (FG) is to get a positive assessment of the laboratory.
2. After calculating the average of the all grades GW, where GW is the arithmetic average of all grades received in all terms of written tests and in all practical terms of colloquia. Final Grade FG is calculated by the formula:
if GW >4.75 then FG:=5.0 (bdb) else
if GW >4.25 then FG:=4.5 (db) else
if GW >3.75 then FG:=4.0 (db) else
if GW >3.25 then FG:=3.5 (dst) else FG:=3 (dst)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Students independently study the material of classes on which they were absent based on the materials provided. Students can explain any doubts regarding self-study material as part of consultation hours.

If the absence of the student fell during the colloquium, the grade can be obtained as part of the re-credit assessment.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Information Technology

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. John L. Hennessy and David A. Patterson, Computer Architecture: A Quantitative Approach, 5th edition, 2011
2. Andrew S. Tanenbaum and Albert S. Woodhull, Operating Systems Design and Implementation, 3rd edition, 2006
3. Andrew S. Tanenbaum, Modern Operating Systems, 3rd edition, 2008
4. William Stallings, Computer Organization and Architecture: Designing for Performance, 7th edition, 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak