Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Telecommunication Networks and Systems
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-1-502-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Wajda Krzysztof (wajda@kt.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The module contains fundamental information about transmission media, protocols and network architectures.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has fundamental knowledge about telecommunication protocols. ETE1A_W12, ETE1A_W11, ETE1A_W16, ETE1A_W02 Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student knows and understands mechanisms for service quality guarantees in transport networks. ETE1A_W02 Egzamin,
Zaliczenie laboratorium
M_W003 Student knows and understands mechanisms for service quality guarantees in transport networks. ETE1A_W02 Zaliczenie laboratorium
M_W004 Student knows and understands signalling mechanisms in service-oriented networks. ETE1A_W11, ETE1A_W09 Egzamin,
Zaliczenie laboratorium
M_W005 Student has fundamental knowledge about design and configuration of networks with respect to protocol chosen for connecting users' terminals. ETE1A_W12, ETE1A_W11, ETE1A_W16, ETE1A_W02, ETE1A_W17 Egzamin,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to configure IP and ATM network devices. ETE1A_U02 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student understands rules of algorithms controlling transmitted packets. ETE1A_U09 Zaliczenie laboratorium
M_U003 Student is able to find documentation required for configuring network devices and compile reports with analysis and results of configuration accompanied wiith conclusions. ETE1A_U02, ETE1A_U04 Zaliczenie laboratorium
M_U004 Student is able to assess an experiment performance, design or research problem. Student can deliver a report summarizung experiment results. ETE1A_U14 Zaliczenie laboratorium
M_U005 Student is able to choose technical solutions and services taking into account non-technical aspects, such as economic and environmental ones. ETE1A_U16 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student understands the necessity for improving his competence ETE1A_K04 Zaliczenie laboratorium
M_K002 Student is able to cooperate with people in the group. ETE1A_K04, ETE1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
48 24 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has fundamental knowledge about telecommunication protocols. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student knows and understands mechanisms for service quality guarantees in transport networks. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student knows and understands mechanisms for service quality guarantees in transport networks. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student knows and understands signalling mechanisms in service-oriented networks. + - + - - - - - - - -
M_W005 Student has fundamental knowledge about design and configuration of networks with respect to protocol chosen for connecting users' terminals. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to configure IP and ATM network devices. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student understands rules of algorithms controlling transmitted packets. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student is able to find documentation required for configuring network devices and compile reports with analysis and results of configuration accompanied wiith conclusions. - - + - - - - - - - -
M_U004 Student is able to assess an experiment performance, design or research problem. Student can deliver a report summarizung experiment results. - - + - - - - - - - -
M_U005 Student is able to choose technical solutions and services taking into account non-technical aspects, such as economic and environmental ones. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understands the necessity for improving his competence + - - - - - - - - - -
M_K002 Student is able to cooperate with people in the group. - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 48 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 62 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (24h):

The module comprises lectures (28 hours), laboratory classes (14 hours) and project
(10 hours).
LECTURES:
1. Structure of network, functional areas, basic services, network ecosystem
2. ISDN, architecture, interfaces, services
3. Evolution from N-ISDN to B-ISDN
4. Broadband terminals
5. Voice and video services
6. Fundamentals of ATM
7. ATM traffic management
8. Fundamentals of MPLS
9. QoS support in MPLS
10. Fundamentals of GMPLS, evolution of broadband networking
11. Cabling systems
12. Design and upgrading of LANs and WLANs
13. Measurements of cabling systems
14. Detection of typical LAN and WLAN failures

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

Laboratory

1.PCM system (3 hr.)
2.Signalling in telecommunication networks based-DSS1 example (3 hr.)
3.Channel commutation method (3 godz.)
4.Telecommunication services servers – configuration (3 hr.)
5.Tests (2 hr.)
6. ATM basic configuration (2 hr.)
7. ATM traffic management(2 hr.)
8. ATM multimedia services (2 hr.)
9. MPLS devices configuration (2 hr.)
10.MPLS reliability configurtion (2 hr.)
11.ATM multimedia services simulation (2 godz.)
12.Final test

Ćwiczenia projektowe (10h):

Project classes
The scope of the project which can be done by single student or in a group composed
of two members:
1. Proposal of simple simulation models for basic service offer (e.g. email, load
balancer, client-server communication, …)
2. Brief analysis of recent standard proposals from IETF or other standardization
organization (ITU, IEEE, NMF, ETSI, OGF, ANSI, …)
3. The most important issue to start the project is to find relevant topic and keywords
about a topic dealing with modern proposal of protocol or service, based e.g., on IETF
RFC.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

If any grade is determined based on achieved scores, the grading scale of §13, pt. 1 of the Study
Regulations is applied. If any grade is determined on the basis of the weighted average of other grades,
the thresholds defined in §27, pt. 4 of the Study Regulations are applied.
Final grade will be issued after successful assessment of laboratory classes, writing the project as well
as passing the exam. The final grade is weighted sum of laboratory classes assessment (30%), project
score (30%) and final exam (40%).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. If any grade is determined based on achieved scores, the grading scale of §13, pt. 1 of the Study
Regulations is applied. If any grade is determined on the basis of the weighted average of other grades,
the thresholds defined in §27, pt. 4 of the Study Regulations are applied.
2. Final grade will be issued after successful assessment of laboratory classes, writing the project as well
as passing the exam. The final grade is weighted sum of laboratory classes assessment (30%), project
score (30%) and final exam (40%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge about fundamental functional rules for telecommunication and computer networks.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Lecture notes, http://www.kt.agh.edu.pl/~wajda
2.ITU-T recommendations, IETF technical documents and IEEE standards
3.Rainer Handel, Manfred N. Huber, Stefan Schroder, ATM Networks. Concepts, protocols, applications, Addison-Wesley, Third Edition, 1998
4.B. S. Davie, Y. Rekhter. „MPLS. Technology and Applications, Morgan Kaufman Publishers, 2000.
5.D. Kościelnik, ISDN cyfrowe sieci zintegrowane usługowo, WKŁ 2007
6.W. Kabaciński: Standaryzacja w sieciach ISDN, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, wydanie IV, Poznań 2001
7. A. Oliviero, B. Woodward: Cabling: The Complete Guide to Copper and Fiber-Optic Networking, John Wiley, 2009
8. Fluke Networks: Certified Cabling Test Technician, 2008
9. L. De Ghein, MPLS Fundamentals. Cisco Press, Inc. Indianapolis 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Piero Castoldi, Filippo Cugini, P. Ghelfi, Luca Valcarenghi, Gerard Frantzl, Phillipe Gravey, Michel
Morvan, Luca Rea, Francesco Matera, Krzysztof Wajda, „Design of reliable Metro core networks”, ICTON
2007 (RONEXT workshop), 1-5 July 2007, Rome
2. Jorge M. Finochietto, Fabio Neri, Krzysztof Wajda, Rafał Watza, Jerzy Domżał, Martin Nord, Evi
Zouganeli: “Towards optical packet switched MANs: design issues and tradeoffs”, Optical Switching and
Networking, ISSN 1573-4277. — 2008 vol. 5 s. 253–267
3. Luca Valcarenghi, Paweł Korus, Francesco Paolucci, Filippo Cugini, Krzysztof Wajda, Piero Castoldi,
“Experimental Evaluation of PCE-Based Batch Provisioning of Grid Service Interconnections”,
GLOBECOM’09, Honolulu, 28.11 – 4.12.2009, ISBN 978-1-4244-4148-8
4. María Ángeles Callejo Rodríguez, Juan Antonio Sanz García, Adrián Maeso Martín-Carnerero, Peter
Racz, Fabio Hecht, Spiros Spirou, Ioanna Papafili, George Stamoulis, Wolfgang Kellerer, Krzysztof Wajda:
NGN Usage in Future Internet Scenarios, MobileSummit 2010, Valencia, June 16-18, 2010
5. Janusz Gozdecki, Miroslaw Kantor, Krzysztof Wajda, Wojciech Molisz, Jacek Rak: “Implementation and
Validation Aspects of Network Resource Provisioning Module for the Future Internet IIP Initiative”, 13th
International Conference on Transparent Optical Networks ICTON2012, July 2-5 2012, Coventry, UK
6. Janusz Gozdecki, Mirosław Kantor, Krzysztof Wajda, Jacek Rak, A Flexible Provisioning Module for
Optimizing Utilization of Resources for the Future Internet IIP Initiative, konferencja Networks 2012
(15th International Telecommunications Strategy and Planning Symposium), 15-18.10.2012
7. Papafili, I.; Wajda, K.; Lapacz, R.; Predieri, A.; Bocek, T.; Seufert, M. An Overview of Application Traffic
Management Approaches: Challenges and Potential Extensions. International Conference on Innovative
Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing (IMIS), 2014 Eighth, Year: 2014, Pages: 50 – 57,
DOI: 10.1109/IMIS.2014.7
8. Dulinski, Z.; Stankiewicz, R.; Wajda, K.Mechanism for dynamic optimization of inter-domain traffic
cost in multi-homed ISP’s network, 16th International Telecommunications Network Strategy and
Planning Symposium (Networks), 2014, Pages: 1 – 7, DOI: 10.1109/NETWKS.2014.695926
9. Janusz Gozdecki, Mirosław Kantor, Krzysztof Wajda, Jacek Rak: " Methods of Network Resource
Provisioning for the Future Internet IIP Initiative", Telecommunication Systems 03/2015;
DOI:10.1007/s11235-015-9997-5
10. Jerzy Domżał, Zbigniew Duliński, Mirosław Kantor, Jacek Rząsa, Rafał Stankiewicz, Krzysztof Wajda,
Robert Wójcik, A survey on methods to provide multipath transmission in wired packet networks,
Computer Networks, ISSN 1389-1286. — 2015 vol. 77, pp. 18–41

Informacje dodatkowe:

The staff has improved communications skills, which have been developed during English language trainings in the POWR.03.04.00-00-D002/16 project, carried out by the Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications under the Smart Growth Operational Programme 2014-2020.