Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Computer measurement systems
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-1-503-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Baszczyk Mateusz (baszczyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Measuring systems. Control of measuring devices steering from computer. Saving data. Analysis and presentation of data. Graphical user interface for system measurments.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student has a basic knowledge of the design of measurement systems ETE1A_W10, ETE1A_W08, ETE1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 The student has a basic knowledge of the methodology and programming techniques in a graphical programming language using the LabView programming environment ETE1A_W06, ETE1A_W15, ETE1A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 The student has a basic knowledge of the organization of computer-based systems, measuring cards, extensive measurement systems built on the basis of computer networks, measuring systems based on GPIBbus bus (IEEE-488.1, 488.2) ETE1A_W14, ETE1A_W07, ETE1A_W06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student is able to analyze signals in the time and frequency domain using appropriate software tools ETE1A_U07, ETE1A_U02, ETE1A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 The student is able to present the results in the form of numerical and graphical, to interpret them and draw the right conclusions ETE1A_U09, ETE1A_U06, ETE1A_U08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 The student has the ability to self-learning, including in order to improve professional competence ETE1A_U02, ETE1A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student understands and knows the need for continuous training opportunities, improving professional skills, personal and social ETE1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
32 18 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student has a basic knowledge of the design of measurement systems + - + - - - - - - - -
M_W002 The student has a basic knowledge of the methodology and programming techniques in a graphical programming language using the LabView programming environment + - + - - - - - - - -
M_W003 The student has a basic knowledge of the organization of computer-based systems, measuring cards, extensive measurement systems built on the basis of computer networks, measuring systems based on GPIBbus bus (IEEE-488.1, 488.2) + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student is able to analyze signals in the time and frequency domain using appropriate software tools + - + - - - - - - - -
M_U002 The student is able to present the results in the form of numerical and graphical, to interpret them and draw the right conclusions + - + - - - - - - - -
M_U003 The student has the ability to self-learning, including in order to improve professional competence + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student understands and knows the need for continuous training opportunities, improving professional skills, personal and social + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 32 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):
Lectures

1. Measuring systems based on LabView graphical package. – Basic blocks LabView package. The rules for creating the program. Control of measuring devices steering from your computer. Saving data. Analysis and presentation of data. Graphical user interface.

2. GPIB bus – bus structure. Interface functions and messages. Addressing and transmission protocol.
SCPI standard.

3. Fieldbus bus (CAN) – Construction of the bus and its properties. The frame format. Error handling. CAN bus standards. Examples apikacje.

5. Measuring systems of large physics experiments

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

1. Introduction to programming techniques in a graphical programming language development environment using LabView – 3 hours – read the LabView environment, the implementation of the first program.
2. Digital Oscilloscope – 5 hours – designing the structure of a digital oscilloscope LabView program, the implementation of computer communication with the external circuit of analog – digital. Presentation of signals in a graphical manner. Measurements of the frequency of the signals generated by different methods, using the features available in the program. Analysis and interpretation of results.
3. Communication with a digital multimeter – 5 hours – designing the structure of the application in LabView program, the implementation of computer communication using a digital multimeter VISA package. Data formatting, presentation of signals in a way that text and graphics.
4. Consultation and evaluation of projects – 2 hours – based on the selected topic the student performs independently design classes according to preset criteria.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1.To obtain a positive final assessment is to get good ratings from the lab
and the final test of the lecture.
2.The weighted average of the ratings from the laboratory (50%) and lectures (50%)
3.The final grade based on the relationship:
f sr> 4.75 then OK: = 5.0 else
f sr> 4.25 then OK: = 4.5 else
f sr> 3.75 then OK: = 4.0 else
f sr> 3.25 then OK: = 3.5 else OK: = 3

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowledge of metrology.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Waldemar Nawrocki – „Komputerowe systemy pomiarowe”
Johnson Gary W. – “LabVIEW Graphical Programming : Practical Applications in Instrumentation and Control”;
Anthony J. Caristi – „IEEE-488 General Purpose Instrumentation Bus Manual”;
Wade D. Peterson – „The VMEbus Handbook”
Nawrocki W.: Sensory i systemy pomiarowe. WPPozn. Poznań 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak