Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Design Laboratory (elective module in english)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-1-504-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course aims at familiarizing the students with particularly interesting research topics studied at the Faculty.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 A student knows the rules leading the selection of the proper tools and technologies to solve the engineering task related to a specific topic group. ETE1A_W08, ETE1A_W16 Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 A student can prepare design documentation in accordance with the commonly accepted guidelines, patterns, and a schedule. ETE1A_U12, ETE1A_U11, ETE1A_U13, ETE1A_U10, ETE1A_U05 Wykonanie projektu,
Prezentacja,
Projekt,
Sprawozdanie
M_U002 A student can properly use mathematical, simulation and empirical models for analysis and assessment of engineering problems. ETE1A_U16 Projekt,
Prezentacja
M_U003 A student has ability to self-education, among other things to improve their professional skills related to electronics and telecommunications. ETE1A_U02 Projekt,
Prezentacja
M_U004 A student can estimate the time needed for the implementation of the task assigned, and develop, and implement a schedule of tasks to ensure that deadlines are met. ETE1A_U03 Projekt,
Prezentacja
M_U005 A student is able to design devices and implement computer software solving the posed engineering problem related to a particular area of technology. ETE1A_U10, ETE1A_U09, ETE1A_U15 Studium przypadków ,
Prezentacja,
Projekt,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 A student is aware of the social role of a technical university (under)graduate and understands the need to provide information and opinions in a generally understandable way. ETE1A_K02 Projekt,
Prezentacja
M_K002 A student is aware of the importance of professional behavior and respect for diversity of views. ETE1A_K04 Projekt,
Prezentacja
M_K003 A student is aware of the need to work in a group and knows the appropriate rules, including different roles to be covered d in a project group. ETE1A_K05, ETE1A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 A student knows the rules leading the selection of the proper tools and technologies to solve the engineering task related to a specific topic group. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 A student can prepare design documentation in accordance with the commonly accepted guidelines, patterns, and a schedule. - - - + - - - - - - -
M_U002 A student can properly use mathematical, simulation and empirical models for analysis and assessment of engineering problems. - - - + - - - - - - -
M_U003 A student has ability to self-education, among other things to improve their professional skills related to electronics and telecommunications. - - - + - - - - - - -
M_U004 A student can estimate the time needed for the implementation of the task assigned, and develop, and implement a schedule of tasks to ensure that deadlines are met. - - - + - - - - - - -
M_U005 A student is able to design devices and implement computer software solving the posed engineering problem related to a particular area of technology. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 A student is aware of the social role of a technical university (under)graduate and understands the need to provide information and opinions in a generally understandable way. - - - + - - - - - - -
M_K002 A student is aware of the importance of professional behavior and respect for diversity of views. - - - + - - - - - - -
M_K003 A student is aware of the need to work in a group and knows the appropriate rules, including different roles to be covered d in a project group. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 48 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (28h):

The aim of the course is to solve a simple technological problem, starting from the concept, through the implementation of the project, and finalizing with testing and preparation of a relevant documentation (presented in the form of a report or slides showing the results). Project classes are held in various laboratories (or research groups) of the Department of Electronics and the Department of Telecommunications, depending on the topic chosen by a student for implementation.

The following thematic groups (laboratories) are open to the cooperation with students in the Department of Electronics:

 • Systems and Networks
 • Speech Technology
 • Microprocessor Technology
 • Microwaves
 • Sensors and Acquisition Systems
 • Analogous Circuits
 • Spintronics
 • Design of Microcontrollers, FPGA, DSP
 • Sensors

The following thematic groups (laboratories) are open to the cooperation with students in the Department of Telecommunications:

 • Multimedia Systems and Networks
 • Processing of Multimedia
 • Services in Networks
 • Wireless Computer Networks
 • Software Defined Networks
 • Cybersecurity, Reliability and Risk
 • Software Defined Radio Technology

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is calculated on the basis of the number of points collected for each stage of the project implementation. The weight of each stage is different depending on the type of project and is provided by the teachers at the first project meeting.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

To participate in the course it is necessary to register for a thematic group (laboratory) on time. In the case of a larger number of candidates than the number of places available in the group, the mean graders obtained during studies will be taken into account.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Details on the literature, equipment and software used, which are adequate from the point of view of cooperation with individual research teams (laboratories), must be agreed individually.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Classes are conducted using innovative teaching methods developed during 2017-2019 in the POWR.03.04.00-00-D002/16 project, carried out by the Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications under the Smart Growth Operational Programme 2014-2020.