Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
CAD and 3D modeling
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-1-506-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pieczonka Łukasz (lukasz.pieczonka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

This module is meant to teach the participants the use of contemporary Computer Aided Design (CAD) tools and improve their skills in preparation of engineering drawings and technical documentation.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 knows the methodology of designing mechanical components and creating technical documentation ETE1A_W08 Zaliczenie laboratorium
M_W002 konws the contemporary Computer Aided Design (CAD) tools ETE1A_W08 Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 can use the commercial Computer Aided Design (CAD) tools ETE1A_U04 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 understands the significance fo Computer Aided Design in the design and product development process ETE1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 knows the methodology of designing mechanical components and creating technical documentation + - + - - - - - - - -
M_W002 konws the contemporary Computer Aided Design (CAD) tools + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 can use the commercial Computer Aided Design (CAD) tools + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 understands the significance fo Computer Aided Design in the design and product development process + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 23 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 24 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

Description of the technical information transfer as an essential component of machine design, manufacturing and operation stages.
Description of the basic concepts related to Computer Aided systems (CAx). Classification and examples of available design and simulation tools. Description of the capabilities and structure of advanced CAD systems. Basic and specialized software modules . Solid and surface 3D modeling. Modeling of parts and assemblies. Drafting and preparation of technical documentation. Introduction to virtual testing – strength and kinematics.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

Individual and team work in preparation of 3D CAD models of parts and assemblies with increasing level of complexity. The use of solid and surface 3D modeling. Gathering experience in use of appropriate software tools for modeling specific geometrical features. Use and modification of materials and standard parts databases. Drafting and preparation of 2D documentation based on a 3D model. Basic strength and kinematic analyses of parts and assemblies.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. There will be few practical tests during the course of the semester verifying the individual practical competences in CAD modeling.
2. The final grade will be calculated as a arithmetic mean of partial marks from tests .

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. T. Dobrzański: Rysunek techniczny maszynowy. WNT 2004
2. O. Ostrowsky: Engineering drawing with CAD applications, Elsevier 2007
3. H. Hoischen: Technisches Zeichnen: Grundlagen, Normen, Beispiele, Darstellende Geometrie. Cornelsen, 2016
4. Siemens NX, Users manual, 2016

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak