Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Professional practice
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-1-602-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Bratek Piotr (bratek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem praktyki zawodowej jest poznanie rzeczywistego środowiska przyszłej pracy zawodowej oraz nabycie umiejętności i kompetencji typowych dla inżyniera.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Orientuje się w strukturze i zakresie działalności instytucji, zna podstawowe uregulowania prawa pracy ETE1A_W18 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W002 Rozumie zasady i normy etyczne obowiązujące w pracy, zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ETE1A_W17 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W003 Poznanie rzeczywistego środowiska przyszłej pracy zawodowej, metod, narzędzi i techniki stosowanych na typowym stanowisku pracy. ETE1A_W16, ETE1A_W18, ETE1A_W17 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie oszacować czas potrzebny do realizacji zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zapewniający dotrzymanie terminów, odpowiednio dokumentując swoją prace ETE1A_U10, ETE1A_U04, ETE1A_U16, ETE1A_U05, ETE1A_U03 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Ma umiejętności zdobywania nowej wiedzy w celu rozwiązywania nowych problemów ETE1A_U02, ETE1A_U04 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Przekazuje informacje i formułuje zrozumiałe opinie w poszanowaniu innych poglądów, wykazuje się kulturą osobistą, stosuje się do wskazówek przełożonego ETE1A_K04, ETE1A_K03 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
M_K002 Podsiada umiejętność pracy w zespole, jest punktualny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny za powierzone zadania, kreatywny ETE1A_K05, ETE1A_K04 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
120 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Orientuje się w strukturze i zakresie działalności instytucji, zna podstawowe uregulowania prawa pracy - - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie zasady i normy etyczne obowiązujące w pracy, zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy - - - - - - + - - - -
M_W003 Poznanie rzeczywistego środowiska przyszłej pracy zawodowej, metod, narzędzi i techniki stosowanych na typowym stanowisku pracy. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie oszacować czas potrzebny do realizacji zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zapewniający dotrzymanie terminów, odpowiednio dokumentując swoją prace - - - - - - + - - - -
M_U002 Ma umiejętności zdobywania nowej wiedzy w celu rozwiązywania nowych problemów - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Przekazuje informacje i formułuje zrozumiałe opinie w poszanowaniu innych poglądów, wykazuje się kulturą osobistą, stosuje się do wskazówek przełożonego - - - - - - + - - - -
M_K002 Podsiada umiejętność pracy w zespole, jest punktualny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny za powierzone zadania, kreatywny - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 120 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (120h):

INFORMACJE OGÓLNE
Wszystkie sprawy związane z organizacją obowiązkowej praktyki student załatwia samodzielnie, a mianowicie:
- wybór miejsca praktyki oraz stosowne uzgodnienia w danej instytucji,
- pobranie skierowania na praktykę (jeśli konieczne),
- zakwaterowanie w akademiku w okresie praktyki (jeśli konieczne).
Na okres praktyki wymagane jest posiadanie ubezpieczenia NNW.
Warunkiem zaliczenia obowiązkowej praktyki jest dostarczenie sprawozdania – zaświadczenia potwierdzającego odbycie ww. praktyki (obejmującej ustalony zakres tematyki) w danej instytucji w okresie wakacji letnich (termin corocznie podawany w rozporządzeniu Rektora) do Opiekuna Praktyk.
Praktyka powinna trwać min. 4 tygodnie.
Zaliczenia praktyk dokonywane są przez Opiekuna.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Miejsce realizacji praktyki przedmiotowej i jej zakres podlega weryfikacji przez Opiekuna Praktyk. W przypadku wątpliwości czy dane miejsce praktyki i stanowisko jest zgodne z wymaganiami praktyki należy je zweryfikować mailowo z Opiekunem Praktyk.
Polisa NNW ma obejmować cały okres praktyki, odpowiedzialność za poprawność danych ubezpieczyciela, numeru polisy NNW i okresu jej obowiązywania spoczywa na studencie.
Sprawozdanie-zaświadczenie o odbyciu praktyki powinno zawierać:
- potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej przez studenta w danym okresie,
- zadania wykonywane przez studenta podczas praktyki (w formie streszczenia 1 strona).
Dokument ten powinien być opatrzony odpowiednią pieczęcią i podpisem.
Dopuszczane jest posiadanie dwóch osobnych dokumentów zaświadczenia, sprawozdania.

ZAKRES TEMATYKI PRAKTYKI ZAWODOWEJ
- Zapoznanie się z dokumentacją techniczną aparatury elektronicznej/urządzeń telekomunikacyjnych.
- Rozpoznawanie problemów związanych z eksploatacją sprzętu elektronicznego/telekomunikacyjnego.
- Zaznajomienie się z typowymi uszkodzeniami sprzętu elektronicznego / telekomunikacyjnego i sposobami ich napraw.
- Studiowanie możliwości rozbudowy i modyfikacji urządzeń, systemów i sieci.
- Zapoznanie się z tendencjami rozwojowymi w danej dziedzinie elektroniki/telekomunikacji.
- Zapoznanie się z technikami pomiarów w elektronice.
- Zapoznanie się z technikami pomiarów ruchu w sieciach telekomunikacyjnych.
- Zapoznanie się z metodami i techniką tworzenia aplikacji w telekomunikacji.
- Współrealizowanie projektów IT (kooperacja i współpraca w grupie).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena na podstawie sprawozdania z przebiegu praktyki, potwierdzone przez instytucję gdzie się odbywała.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

AKADEMIK
Na czas praktyki student może uzyskać miejsce w akademiku. Szczegóły i warunki uzyskania miejsca w akademiku należy uzgadniać w Administracji Miasteczka Studenckiego. Wydział IEiT nie wypłaca zwrotów za akademik.

DIETA I KOSZTY PRZEJAZDÓW
Wydział IEiT nie wypłaca diet za praktyki, jak również zwrotów kosztów przejazdów na praktyki.

PRAKTYKA KROK PO KROKU
1. Wybór miejsca praktyki oraz stosowne uzgodnienia w danej instytucji.
2. Należy w dziekanacie: odebrać porozumienie o prowadzenie praktyki studentów AGH (jeśli jest wymagane przez Zakład Pracy). Studentom odbywającym praktykę na wydziale IEiT nie są wystawiane porozumienia.
3. Praktyka zawodowa. Sprawozdanie merytoryczne z odbywanej praktyki.
4. Po zakończeniu praktyki odebrać z zakładu zaświadczenie o odbyciu praktyki.
5. Sprawozdanie-zaświadczenie powinno być potwierdzone przez pracodawcę co do faktu odbycia praktyki (zatrudnienia), okresu trwania i zakresu prac studenta.
6. Przesłanie mailem sprawozdania-zaświadczenia na adres mailowy Opiekuna Praktyk
Załączniki wyłącznie w formie pdf, tytuł maila: "Praktyka EiT rodzaj_studiów numer_albumu".
7. Zaliczenie praktyki zawodowej dokonywane jest przez Opiekuna Praktyk na bieżąco.

UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIE, STAŻE …
Studentowi zatrudnionemu przez dowolny podmiot gospodarczy można zaliczyć
wykonywana pracę (w okresie semestru lub podczas wakacji) pod warunkiem, że
wykonywana praca trwała przez odpowiedni okres czasu i była zgodna tematycznie ze studiowanym kierunkiem studiów.
Jako potwierdzenie należy przesłać mailem kopię umowy (bez danych finansowych) z której wynika zakres prac, okres zatrudnienia zgodny z wymaganiami praktyki.
Istnieje możliwość uzyskania stosownego zaliczenia po uzgodnieniu terminu z opiekunem praktyk.

INNE SPRAWY
W przypadkach nieuregulowanych konieczny jest kontakt najpierw z Opiekunem Praktyk, a później jeśli konieczne z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Kształcenia studiowanego kierunku.