Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Design Digital Systems in Hardware Description Languages
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
IETE-1-604-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Rajda Paweł J. (pjrajda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

AHDL environment. HDL and Simulation. State Machine Entry and Debugging. Mixed Mode Entry and Simulation

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student is familiar with the architectures used to implement basic algorithms in hardware (including data transmission), mathematical functions and operators. ETE1A_W08, ETE1A_W01 Projekt,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 The student knows how the digital electronic circuits and systems are designed. He knows the ways of modeling and simulation of such systems. He is familiar with the implementation of digital systems in programmable devices. ETE1A_W08, ETE1A_W06, ETE1A_W01 Projekt,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to optimize and improve digital electronic hardware architectures to achieve better operational parameters. ETE1A_U12, ETE1A_W01 Egzamin,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 The student is able to design, simulate, run and implement electronic digital circuits with programmable devices ETE1A_U11, ETE1A_U09, ETE1A_W01, ETE1A_U04 Projekt,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student understands the need and knows the possibility of continuous training and upgrading of professional skills. ETE1A_K01, ETE1A_W01 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 The student is aware of the importance of acting in a professional manner and respect the rules of professional ethics. ETE1A_K03, ETE1A_W01 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
44 20 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student is familiar with the architectures used to implement basic algorithms in hardware (including data transmission), mathematical functions and operators. + - + - - - - - - - -
M_W002 The student knows how the digital electronic circuits and systems are designed. He knows the ways of modeling and simulation of such systems. He is familiar with the implementation of digital systems in programmable devices. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to optimize and improve digital electronic hardware architectures to achieve better operational parameters. + - + - - - - - - - -
M_U002 The student is able to design, simulate, run and implement electronic digital circuits with programmable devices + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student understands the need and knows the possibility of continuous training and upgrading of professional skills. + - + - - - - - - - -
M_K002 The student is aware of the importance of acting in a professional manner and respect the rules of professional ethics. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 44 godz
Przygotowanie do zajęć 21 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

01. Subject, introduction, motivation, a bit of history – 2h
02. VHDL language: design units, lexical units, instructions, data types – 3h
03. VHDL language: variables, signals and simulation – 2h
04. VHDL language: synthesis and implementation – 2h
05. VHDL language: verification – 2h
06. Overview of programmable digital architectures – FPGA/SPLD / CPLD – 2h
07. Advanced VHDL – 2h

Ćwiczenia laboratoryjne (24h):

1. Introduction to laboratory environment, credits – 2h
2. AHDL environment – tutorials: “Entry HDL and Simulation”, “State Machine Entry and Debugging”, “Mixed Mode Entry and Simulation” – 6h
3. Training project in VHDL – specification, verification, synthesis and implementation – 6h
4. Training project in VHDL – prescaler, debouncer, testbench – file operations – 2h
5. Individual project in VHDL – 14h

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. In order to obtain a credit student has to obtain a positive assessment of the laboratory exercises.
2. The average of the laboratory exercises credits is calculated.
3. The Final Credit is determined, based on the formula:
if the average> 4.75 then FC = 5.0 otherwise
if you mean> 4.25 then FC = 4.5 otherwise
if the average> 3.75 then FC = 4.0 otherwise
if average> 3.25 then FC = 3.5 otherwise
FC = 3.0

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

· Knowledge of the logic theory
· Knowledge of digital electronics techniques

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Zwoliński: „Digital System Design with VHDL”, Prentice Hall
2. K. Skahill: „VHDL for Programmable Logic”, Addison-Wesley Publishing
3. J. Bhasker: „A VHDL Synthesis primer”, AT&T
4. D. Naylor, S. Jones: „VHDL: A Logic Synthesis Approach”, Springer

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak